Aandeelhouders akkoord met aandelensplitsing 1:4

Kee Koopmans benoemd tot lid Raad van Bestuur

Value8 NV deelt mede dat de hedenochtend gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) unaniem heeft ingestemd met de statutenwijziging die voorziet in splitsing van de gewone aandelen A en de (ter beurze verhandelbare) gewone aandelen B, in de verhouding 4 nieuwe aandelen voor 1 oud aandeel. De nominale waarde van de aandelen A en B zal na de splitsing 0,35 euro bedragen (thans: 1,40 euro).

Deze splitsing – onder meer op verzoek van aandeelhouders – kan bijdragen aan de verbetering van de verhandelbaarheid en maakt onderdeel uit van een pro-actiever Investor Relations beleid.

Op dinsdag 24 december 2013 zullen de aandelen B voor het laatst (ongesplitst) verhandeld worden in de oude coupure (1,40 euro nominaal). Op vrijdag 27 december 2013 zal voor het eerst gehandeld worden in de gesplitste aandelen (0,35 euro nominaal).

De aandelen C (de beursgenoteerde cumulatief preferente financieringsaandelen) zullen niet worden gesplitst.

Benoeming Kee Koopmans

Tevens heeft de BAVA unaniem ingestemd met het voorstel tot benoeming van mevrouw Kee Koopmans tot lid van de Raad van Bestuur. Mevrouw Koopmans is sinds 2011 werkzaam bij Value8 en maakte reeds deel uit van het managementteam. Voorafgaand aan haar indiensttreding bij Value8 in 2011 was zij werkzaam bij KPMG, Microsoft en Gilde. Met deze benoeming zal de Raad van Bestuur, bestaan uit de heren De Vries en Hettinga en mevrouw Koopmans.

Technische mededeling aandelensplitsing

Onder verwijzing naar de statutenwijzigingen waartoe in de op 20 december 2013 gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (“BAVA”) van Value8 N.V. (“Value8”) onder meer is besloten, zullen per dinsdag 24 december 2013 na sluiting beurs iedere aandeel B in Value8 van nominaal EUR 1,40 worden gesplitst in vier (4) aandelen B in Value8 van nominaal EUR 0,35. De wijziging van de nominale waarde is het gevolg van de door de BAVA van 20 december 2013 geaccordeerde statutenwijziging. Houders van aandelen B in Value8, welke in administratie zijn bij een financiële instelling, hoeven zelf geen actie te ondernemen in het kader van deze transactie. De cumulatief preferente aandelen C worden niet gesplitst.

Aan NYSE Euronext Amsterdam is verzocht te bepalen, dat de notering van de aandelen B in Value8 van nominaal EUR 0,35 op NYSE Euronext Amsterdam per vrijdag 27 december 2013 zal aanvangen onder het (bestaande) handelssymbool VALUE en de nieuwe ISIN code NL0010661864.

In verband met het bovenstaande zullen vanaf dinsdag 31 december 2013, na sluiting handel de aandelen B welke zijn opgenomen in de administratie van Euroclear Nederland, centraal worden verwisseld in nieuwe aandelen B Value8 van nominaal EUR 0,35, waarbij de huidige positie vermenigvuldigd wordt met vier.

In verband met de samenvoeging van aandelen zal aan de Toegelaten Instellingen een provisie van in totaal EUR 1,50  per depot worden vergoed. De Toegelaten Instellingen wordt verzocht aan ABN AMRO Bank N.V., uiterlijk op 23 januari 2014 een opgave te verstrekken van het aantal depotcliënten waarvoor door middel van hun bemiddeling de omwisseling in het kader van de splitsing van aandelen heeft plaatsgevonden.