Afronding deelname Ceradis

Value8, de beursgenoteerde dienstverlener aan en investeerder in groeiende smallcap-ondernemingen, deelt mede dat definitieve overeenstemming is bereikt over de investering in het Wageningse gewasbeschermingsbedrijf Ceradis. De transactie wordt – conform artikel 2:107a  – ter goedkeuring voorgelegd aan de aandeelhoudersvergadering. Tijdens deze buitengewone aandeelhoudersvergadering, die op 11 februari a.s. zal plaatsvinden, zal tevens een voorstel worden gedaan om de aandelenstructuur te vereenvoudigen en de nominale waarde van de aandelen A en B gelijk te trekken.
 
Definitieve modaliteiten van Ceradis-transactie 
Conform de definitieve modaliteiten van de Ceradis-transactie verkrijgt Value8 een belang van 31,1 procent van de aandelen Ceradis, deels door uitgifte van nieuwe aandelen (17,6 procent) en deels door overname van het pakket van PPM Oost. Daarnaast is een optie overeengekomen op nog eens 12,8 procent van de aandelen. Die optie heeft een looptijd van zes jaar en kan vanaf het vierde jaar worden uitgeoefend. De uitoefenprijs is afhankelijk van de mate waarin Ceradis erin slaagt om vooraf gestelde doelen te bereiken.
 
Belangrijk groeiperspectief voor milieuvriendelijke gewasbescherming 
Value8 heeft zeer veel vertrouwen in het productenpakket van Ceradis en de groeimogelijkheden van het bedrijf. Tevens is Ceradis in onderhandeling met enkele vooraanstaande partijen over de commercialisering van nieuwe gewasbeschermingsmiddelen. De markt van natuurvriendelijke gewasbeschermingsmiddelen staat aan de vooravond van een sterke groei en door stringentere milieueisen zullen bestaande middelen in toenemende mate vervangen worden. Bekende beursgenoteerde spelers op het gebied van gewasbescherming zijn onder andere Bayer, Syngenta en Basf, maar ook Taminco dat binnenkort op de beurs van Brussel wordt geïntroduceerd.
 
Aandeelhoudersvergadering 11 februari 2010 
Value8 zal de Ceradis-transactie op 11 februari a.s. ter goedkeuring voorleggen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Tevens wordt een statutenwijzing voorgelegd, die voorziet in een vereenvoudiging van de kapitaalstructuur. Doel van de statutenwijziging is het gelijktrekken van de nominale waarde van de aandelen A (met een nominale waarde van 3 euro) en de aandelen B (de thans verhandelbare aandelen, nominale waarde 0,01 euro). Na effectuering van de statutenwijziging zullen zowel de aandelen A als de aandelen B een nominale waarde van 1,40 euro hebben. Daarna zullen de uitstaande aandelen A worden omgezet in aandelen B. Op dat moment zullen er 773.381 aandelen B uitstaan. Voor de economische verhoudingen en de zeggenschapsverhoudingen hebben deze wijzigingen geen consequenties.
 
Uitbreiding Raad van Commissarissen 
Aan de aandeelhoudersvergadering wordt voorts voorgesteld om Hans Pontier, voormalig directievoorzitter van Rabo Securities, te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen. Indien de aandeelhoudersvergadering hiermee instemt, zal de Raad bestaan uit drie personen waaronder – naast Hans Pontier – ook Peter van der Lugt (voorzitter) en Jaap van Duijn. Tenslotte wordt voorgesteld Mazars te benoemen tot accountant van de vennootschap. Aandeelhouders die de BAVA willen bijwonen, kunnen hun aandelen tot en met vrijdag 5 februari 2010 bij hun bank deponeren. De volledige agenda kan worden geraadpleegd via de website