AVA Value8 4 juni a.s.

Mogelijkheid digitale deelname

Value8 NV deelt mede dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) plaats zal vinden op donderdag 4 juni 2020 om 10.00 uur. In het licht van de beperkingen als gevolg van Covid-19 zal Value8 aandeelhouders in de gelegenheid stellen om digitaal aan de vergadering deel te nemen.

Dividendvoorstel
Value8 stelt aan de AVA voor een dividend uit te keren in contanten van 0,15 euro per gewoon aandeel. Tevens wordt voorgesteld om op de cumulatief preferente aandelen C een contant dividend van 1,75 euro per preferent aandeel uit te keren.

Twee voorstellen tot wijziging van de statuten
Op de agenda van de AVA staan twee voorstellen tot wijziging van de statuten. Het eerste voorstel heeft betrekking op de voorgestelde aanpassing van de voorwaarden van de cumulatief preferente aandelen C. Deze aanpassingen is reeds in de vorige aandeelhoudersvergadering (27 december 2019) besproken. De belangrijkste wijzigingen betreffen een aanpassing van het dividendpercentage (van 7 procent naar 5 procent) en een splitsing van de preferente aandelen (4 nieuwe prefs voor 1 oude pref). Bij instemming met deze wijzigingen ontvangen de houders van cumulatief preferente aandelen C een eenmalige extra uitkering van 2,10 euro per preferent aandeel. Value8 verwacht dat – indien deze aanpassingen worden doorgevoerd – het aantrekkelijker is om de preferente aandelen in te zetten als financieringsinstrument. Bovendien zal de verhandelbaarheid van de preferente aandelen naar verwachting verbeteren.

Het tweede voorstel tot wijziging van de statuten is bedoeld om een belastingvrije uitkering te kunnen doen van 30 eurocent per aandeel. De wijziging behelst een verhoging van de nominale waarde per aandeel met 30 eurocent en vervolgens de mogelijkheid een belastingvrije uitkering te kunnen doen ten laste van diezelfde nominale waarde . Over die uitkering zelf is nog geen definitief besluit genomen. Value8 overweegt de kapitaaluitkering te effectueren door aandelen IEX Group en/of MKB Nedsense uit te keren aan de aandeelhouders van Value8 (een kapitaaluitkering in contanten wordt niet overwogen). De invulling daarvan zal later worden geconcretiseerd en is mede afhankelijk van koersontwikkeling en marktomstandigheden. Een dergelijke uitkering zou positief kunnen bijdragen aan de verhandelbaarheid van de betreffende aandelen.

De oproep en de agenda voor de AVA, alsmede de toelichting en de bijlagen zijn beschikbaar op de website: www.value8.com.