AVA Value8 keurt alle agendapunten met 99%+ meerderheid goed

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Value8 die gisteren, 4 juni 2020, is gehouden, heeft met een overgrote meerderheid ingestemd met alle geagendeerde voorstellen. Van de elf geagendeerde voorstellen werden er vijf met 100,00 procent voorstemmen aangenomen en zes met een meerderheid van meer dan 99 procent. Voor de toelichting op de agendapunten wordt verwezen naar de website van Value8 (www.value8.com). De stemuitslagen staan hieronder in tabelvorm weergegeven.
Zowel de Algemene Vergadering van Aandeelhouders als de Vergadering van Preferente aandeelhouders heeft ingestemd met de aanpassing van de voorwaarden van de Preferente Aandelen. De belangrijkste aanpassingen zijn (a) een aanpassing van het dividendpercentage naar 5 procent (b) een eenmalige uitkering aan de prefhouders van 2,10 euro per preferent aandeel en (c) een splitsing van de preferente aandelen in de verhouding 1:4, waarbij een bestaand preferent aandeel zal worden omgezet in vier nieuwe preferente aandelen.
Voorts zal er op de gewone aandelen een (interim) dividend in contanten uitgekeerd worden van 0,15 euro en het reguliere dividend op de preferente aandelen van 1,75 euro per aandeel. Nadere informatie over de splitsing en de dividenddata volgt binnen enkele dagen. Ook werd de voorgenomen kapitaalvermindering met terugbetaling in aandelen MKB Nedsense en/of  IEX Group geaccordeerd. De huidige leden van de Raad van Bestuur – de heren Hettinga en De Vries – zijn herbenoemd voor een periode van vier jaar.
Stemresultaten:
Agendapunt
Voor
Tegen
Onthouding
% aangenomen
3a
Decharge Raad van Bestuur
6.661.620
12
465
100,00%
3b
Decharge  Raad van Commissarissen
6.661.624
8
465
100,00%
5a
Machtiging tot uitgifte van aandelen
6.658.730
2.902
465
99,96%
5b
Uitsluiten voorkeursrecht
6.606.121
55.511
465
99,17%
6
Machting inkoop van aandelen
6.659.463
2.169
465
99,97%
7
Statutenwijziging (I)
6.660.895
737
465
99,99%
8a
Kapitaalvermindering
6.660.887
737
473
99,99%
8b
Statutenwijziging (IIa en IIb)
6.660.887
737
473
99,99%
9
Bezoldigingsbeleid
6.661.628
4
465
100,00%
10a
Herbenoeming van de heer De Vries
6.661.628
4
465
100,00%
10b
Herbenoeming van de heer Hettinga
6.661.628
0
469
100,00%
Value8 NV