AVA Value8 keurt alle agendapunten met 99%+ meerderheid goed

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Value8 die heden, 7 juni 2018, is gehouden, heeft met een overgrote meerderheid ingestemd met alle geagendeerde voorstellen. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders stemde daarbij in met de vaststelling van de jaarrekening van Value8 over 2017. In de vergadering waren 6.107.331 gewone aandelen en 14.245 cumulatief preferente aandelen aanwezig of vertegenwoordigd. Daarmee was 56,5 procent van het kapitaal vertegenwoordigd.

Ook de agendapunten décharge van de Raad van Bestuur, décharge van de Raad van Commissarissen, het dividendvoorstel, de machtiging tot uitgifte van aandelen, de accountantsbenoeming en de vrijstellingsbesluit overnamebiedingen werden aangenomen.

Van de elf geagendeerde voorstellen werden er vijf met 100,00 procent voorstemmen aangenomen en zes met een meerderheid van meer dan 99 procent. Voor toelichting op de agendapunten wordt verwezen naar de website van Value8 (www.value8.com). De stemuitslagen staan hieronder in tabelvorm weergegeven.
Aan het eind van de vergadering trad de voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer Jaap van Duijn af. De heer van Duijn heeft negen jaar als commissaris gefungeerd, waarvan de laatste twee jaar als voorzitter. Value8 dankt de heer Van Duijn voor diens enorme bijdrage als commissaris, en de verstandige en rustige wijze waarop hij Value8 door een media-technisch bewogen periode heeft geloodst. Met de afronding van de jaarrekening 2017, de stelselwijziging, de goede cijfers over 2017 en de sterke balansverhoudingen, is de rust rond Value8 wedergekeerd. De heer Van Duijn zal worden opgevolgd door Roelf de Boer, wiens benoeming door de aandeelhoudersvergadering werd goedgekeurd.

Ten aanzien van het dividend zullen de beursgenoteerde gewone aandelen (ISIN: NL0010661864) op 11 juni 2018 ex-dividend noteren, de record date is 12 juni 2018. Dit betreft een keuzedividend van 0,15 euro in contanten of 3 nieuwe aandelen per 100 gewone aandelen. De keuzeperiode loopt van 13 juni tot en met 26 juni 2018. Indien een aandeelhouder geen keuze kenbaar maakt wordt het dividend in aandelen uitgekeerd. Tevens wordt er op de beursgenoteerde gewone aandelen een bonusdividend (1 aandeel per 20 gewone aandelen) uitgekeerd.

De beursgenoteerde cumulatief preferente aandelen (ISIN: NL0009875483) zullen eveneens op 11 juni 2018 ex-dividend (1,75 euro per aandeel) noteren de record date is 12 juni 2018. Bovengenoemde dividenden zullen betaalbaar zijn per 2 juli 2018. Op de betaling van het contante dividend wordt 15% dividendbelasting ingehouden.

Stemresultaten AVA

Agendapunt Aangenomen met*
2b. Vaststelling jaarrekening 2017 100,00%
3a. Decharge Raad van Bestuur 99.88%
3b. Decharge Raad van Commissarissen 100,00%
4. Dividendvoorstel 100,00%
5a. Machtiging tot uitgifte van aandelen 99,97%
5b. Uitsluiting voorkeursrecht 99.24%
6. Machtiging tot inkoop van aandelen 99,97%
8a. Bevestiging benoeming accountant 2017 100,00%
8b. Benoeming benoeming accountant 2018 100,00%
9. Samenstelling raad van commissarissen 99.97%
10. Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen 99.83%

* Bij de agendapunten 3a en 8a onthielden aandeelhouders vertegenwoordigende 0,2 procent respectievelijk 0,03 procent van de aanwezige stemmen zich van stemming. Bij agendapunt 10 heeft 3L Capital Holding BV niet meegestemd.