Besluiten BAVA Exendis (Value8 NV)

In de heden gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Exendis NV zijn de voorgelegde besluiten door de vergadering goedgekeurd.

Dat betekent dat de naam van Exendis NV zal worden gewijzigd in Value8 NV (conform het persbericht van 30 december 2008) en dat een reverse split zal plaatsvinden, waarbij 8 oude aandelen worden omgezet in 1 nieuw aandeel. Het aantal uitstaande aandelen B zal – na effectuering van de reverse split – 239.714 bedragen. Van dit aantal zijn dan 19.375 aandelen B door de vennootschap ingekocht en 149.300 aandelen in handen van P.P.F. de Vries.

De besluiten die zijn goedgekeurd zijn:

1. Statutenwijziging 1, die onder meer behelst:
a. Wijziging van de naam Exendis N.V. in Value8 N.V.
b. Wijziging van de statutaire vestigingsplaats van Ede naar Amsterdam; ook wordt het aantal vergaderplaatsen uitgebreid. c. Introductie van aandelen A, waardoor er een grotere flexibiliteit wordt gecreëerd voor de uitgifte van aandelen
B. d. Omgekeerde splitsing van de aandelen (8 oude voor 1 nieuw aandeel)
e. Wijziging van het maatschappelijk kapitaal
f. Introductie van elektronische oproeping en elektronisch stemmen via registratiedatum
g. Vergroting rechten van raad van commissarissen, alsmede introductie van commissies

2. Statutenwijziging 2, die een kapitaalvermindering betreft: een verlaging van de nominale waarde van de aandelen B van 2,00 euro naar 0,01 euro. Het betreft hier de nominale waarde die geen verband houdt met de fundamentele waarderingscriteria voor aandelen zoals bijvoorbeeld de winst per aandeel en de intrinsieke waarde. Voor de aandelen A en B zal een gelijk stemrecht gelden.

3. Voornemen tot inbreng tegen uitgifte van aandelen A van een belang van 23 procent in de medical device- onderneming Glengowan. Dit bedrijf heeft een innovatieve hechttechniek ontwikkeld die veiliger is voor chirurg en patiënt (voorkoming van prikaccidenten) en waardoor het hechten beter en efficiënter geschiedt. Glengowan heeft een productlijn van 17 prototypes ontwikkeld. De verkoop zal in het eerste halfjaar van 2009 van start gaan. De in te brengen aandelen Glengowan zijn thans in handen van P.P.F. de Vries.

4. Machtigingen tot effectuering van de statutenwijzigingen, uitgifte van aandelen en inkoop van aandelen.

5. Conversie: indien in het kader van de inbreng van Glengowan aandelen A worden uitgegeven (350.000 stuks) kunnen deze aandelen in de verhouding 1:1 worden omgezet in aandelen B. Na conversie zou het totaal aantal uitstaande aandelen B kunnen toenemen tot 589.714.

De naamswijziging en de reverse split zullen naar verwachting in de tweede week van februari bij Euronext worden doorgevoerd.

Value8 NV

Drs. P.P.F. de Vries (voorzitter bestuur)
Drs. G.P. Hettinga (bestuurslid)