Create and Valuate


Corporate Governance

Lees meer over de corporate governance van Value8

Value8 heeft een Raad van Bestuur en een Raad van Commissarissen, de zogenaamde two-tier bestuursstructuur. Hierna zijn de hoofdlijnen van de huidige structuur opgenomen.

Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen
De Raad van Bestuur voert in samenspraak met de Raad van Commissarissen het bestuur over de vennootschap. De Raad van Bestuur legt over haar acties verantwoording af aan de Raad van Commissarissen en aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De Directie houdt de Raad van Commissarissen op de hoogte van de gang van zaken en overlegt met de Raad van Commissarissen over belangrijke aangelegenheden. Samen met de Raad van Commissarissen legt zij belangrijke besluiten ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De Raad van Commissarissen oefent toezicht uit op de algemene gang van zaken bij Value8 en het beleid van de Raad van Bestuur. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke informatie en documenten. De commissarissen worden benoemd voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Corporate Governance Code
Value8 hecht groot belang aan een deugdelijk en transparant ondernemingsbestuur en streeft naar een heldere communicatie hierover met alle belanghebbenden. De principes van de code worden door Value8 op hoofdlijnen onderschreven.

Value8 houdt rekening met de relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen. Zowel bij de investeringen als bij de dienstverlening weegt Value8 de maatschappelijke aspecten, zoals duurzaamheid en de sociale gevolgen, mee in de besluitvorming teneinde tot een waardegroei voor aandeelhouders te komen.