Goede resultaten Value8 over 2011

–    Omzet 111,7 miljoen euro
–    Nettowinst 1,7 miljoen euro (was: 2,9 miljoen euro)
–    Onderliggend positieve ontwikkeling
–    Winst per aandeel 1,66 euro
–    Eigen vermogen groeit van 12 naar 17 miljoen euro
–    Solvabiliteit 84%
–    Start met dividendbetaling: 0,30 euro per aandeel
–    Verwachting 2012: winstgroei per aandeel van tenminste 20% tot boven 2,00 euro per aandeel

Goede onderliggende ontwikkeling

Value8 heeft over 2011 goede resultaten behaald. Als gevolg van consolidatie van portefeuillebedrijven en meerderheidsbelangen kwam de omzet over 2011 uit op 111,7 miljoen euro. De nettowinst 2011 kwam uit op 1,7 miljoen euro tegen 2,9 miljoen euro in 2010. Bij de beoordeling van deze cijfers dienen twee effecten te worden onderkend. Enerzijds kwam het resultaat over 2010 hoger uit door de badwill die het gevolg was van de overname van Buhrs. Anderzijds wordt het resultaat over 2011 juist gedrukt door een lagere waardering van de kleinere deelnemingen.

Eigen vermogen met 42% gegroeid

De groei van het eigen vermogen van Value8 heeft zich in 2011 voortgezet. Het eigen vermogen is toegenomen van 11,98 miljoen euro ultimo 2010 naar 17,05 miljoen euro ultimo 2011, een toename van 42,3%. De balans is onverminderd solide. Value8 heeft geconsolideerd een solvabiliteit van 53,8% en op vennootschappelijk niveau zelfs een solvabiliteit van 84,0% . Het aantal uitstaande gewone aandelen (A en B) steeg in 2011 van 968.740 naar 1.096.500 (+ 13,2%), terwijl het gemiddeld aantal aandelen toenam van 848.227 naar 1.050.710.  Het eigen vermogen per aandeel nam toe van 12,36 euro tot 15,54 euro.

Dividend van 0,30 euro per aandeel

De winst per aandeel over 2011 kwam uit op 1,66 euro tegen 3,46 euro per aandeel in 2010.  Gegeven de behaalde
winst en de gezonde financiële positie stellen directie en Raad van Commissarissen voor een dividend van 0,30 euro per aandeel uit te keren. Dit is het eerste dividend in het bestaan van Value8. In augustus 2010 heeft Value8 de doelstelling van ten minste 2 euro winst per aandeel gecommuniceerd. Het resultaat over 2010 lag daar beduidend boven, de winst over 2011 lag daar iets onder.

Het jaar in vogelvlucht:

–    Uitbreiding van het belang in Fornix BioSciences naar bijna 30%
–    Meerderheidsbelang (51%) in AmsterdamGold
–    Meerderheidsbelang (60%) in liftenbedrijf Axess
–    Openbaar bod op Witte Molen
–    Goede gang van zaken bij belangrijkste deelnemingen
–    Noteringen Dico en ELSH behouden
–    Investering in nieuwe concepten

Aan de operationele kant kan gemeld worden dat AmsterdamGold goed presteerde en profiteerde van de eurocrisis. De jaaromzet van AmsterdamGold kwam uit op bijna 135 miljoen euro, waarover een brutowinst werd behaald van ruim 1 miljoen euro. Ook Buhrs beleefde een sterk 2011 en behaalde bij een omzet van 11,2 miljoen euro een resultaat voor belasting van bijna 1 miljoen euro. Buhrs wist – ondanks de impact van de aardbeving in Japan – aldaar goede omzetten te behalen. Gedurende 2011 werd een aandelenbelang genomen in HSI (alternatieve medicijndistributie), welk belang in het vierde kwartaal weer werd afgestoten. Voor de kleinere deelnemingen wordt een lagere waardering gehanteerd.

Verwachting 2012: winstgroei per aandeel van tenminste 20%

Voor Value8 is 2012 goed begonnen. Buhrs ontwikkelt zich volgens plan en AmsterdamGold heeft een hogere omzet geboekt dan in dezelfde periode van 2011. Gezien de afhankelijkheid van ontwikkelingen op de markt voor edelmetaal is evenwel niet zeker dat AmsterdamGold het exceptionele omzetniveau van 2011 dit jaar zal kunnen evenaren. Ten aanzien van beursgangen kon een akkoord worden bereikt over de omvorming van ELSH tot de actieve onroerendgoedonderneming 1NOMij. In dat kader is het belang van Value8 teruggebracht van circa 90% tot 37,7%.

Tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen verwacht Value8 wederom een goed jaar. Daarbij wordt gestreefd naar een winstgroei van tenminste 20% ten opzichte van 2011 en een resultaat per aandeel dat boven de in augustus 2010 gedefinieerde langetermijndoelstelling van 2,00 euro per aandeel uitkomt.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden gehouden op woensdag 20 juni 2012. De cijfers in dit persbericht zijn aan de gecontroleerde jaarrekening ontleend. Het jaarverslag en de jaarrekening zullen voor 30 april a.s. worden gepubliceerd