Herziening jaarcijfers Exendis 2007

 Exendis N.V. (EXENDIS) maakt hierbij een herziening van haar jaarcijfers over 2007 bekend als gevolg van de aanpassing van een bonusregeling voor de directie en medewerkers in verband met het intrekken van een aandelenoptieregeling. De bonusuitkering is herzien van EUR 220.000 tot EUR 106.000. In lijn met IFRS regelgeving wordt de bonusuitkering niet als bijzondere last aangemerkt, maar direct in mindering gebracht op het eigen vermogen. Hierdoor worden de bijzondere lasten verminderd met EUR 220.000. Het bedrijfsresultaat komt hiermee uit op EUR 688.000 (oorspronkelijk EUR 468.000) en de nettowinst bedraagt na herziening EUR 723.000 (oorspronkelijk EUR 503.000). De herziene bonuslast ad € 106.000 is in mindering gebracht op het eigen vermogen in 2007. Tezamen met de correctie van het nettoresultaat ad € 220.000 is het eigen vermogen met € 114.000 toegenomen tot € 4.543.000 (oorspronkelijk: € 4.429.000).

 

 

 

 

 

 

Zoals gemeld bij de publicatie van de jaarcijfers op 15 februari 2008, heeft EXENDIS in 2007 een in 2004 aan de directie en enkele medewerkers toegezegde aandelenoptieregeling ingetrokken. Deze aandelenoptieregeling was overeengekomen ter stimulering en behoud van belangrijke medewerkers van EXENDIS. De optieregeling werd ingetrokken omdat tijdens de looptijd het fiscale regime werd veranderd, waardoor het oorspronkelijk beoogde voordeel van deze regeling kwam te vervallen. Ter compensatie hiervan en gezien de bijdrage die de optiehouders hebben geleverd aan de turn around van EXENDIS werd aan de betreffende medewerkers en de directie een eenmalige bonusuitkering toegekend.

De bonusuitkering bedroeg EUR 220.000. Dit bedrag was bepaald op basis van de beurskoers volgend op de dag van het besluit (25 April 2007), gebruteerd voor belastingen (52%). De effectuering van het besluit is doorgevoerd op 18 December 2007. Met de AFM heeft intussen overleg plaatsgevonden onder nadere informatieverstrekking. Vanwege de gerezen commotie hebben de medewerkers en de directie, in overleg met de RvC, besloten af te zien van de brutering van  de hen toegekende bonus, waardoor de totale bonus EUR 106.000 zal bedragen. Dit bedrag is, conform IFRS regelgeving, direct ten laste van het eigen vermogen gebracht.

EXENDIS is in de afgelopen periode meerdere keren in het nieuws geweest. Dit betreft met name twee berichten in Het Financieele Dagblad van 19 en 22 februari j.l, die het gevolg waren van berichten van minderheidsaandeelhouder Recalcico (6,79%). De diverse vragen die publiekelijk zijn gerezen, zijn beantwoord in een brief aan Recalcico die ook op de website van EXENDIS te vinden is (www.exendis.com).

 

 

 

Herziene cijfers:

 

 

2007

2006
Omzet 7.910 6.500
Bedrijfsresultaat

 688

2.050

 

Bijzondere baten en lasten opgenomen in bedrijfsresultaat

-135

1.385

     

Bedrijfsresultaat exclusief bijzondere baten en lasten

823

665

     

Netto resultaat

723

1.465

     

Cash flow

788

1.615

     

Aantal uitstaande aandelen (x 1000)

1.763

1.763

     

Netto resultaat per aandeel (in EUR)

0,41

0,83

     

Eigen vermogen per aandeel (in EUR)

2,58

2,43

     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash flow is gedefinieerd als netto resultaat plus afschrijvingen. Op grond van de geldende beroepsregels voor registeraccountants meldt de vennootschap dat de cijfers zoals opgenomen in dit persbericht niet definitief zijn gecontroleerd. Op grond van de besprekingen met de accountant worden echter geen materiële correcties verwacht.