Mededeling Value8

Geachte Value8-aandeelhouder,

Middels dit bericht verstrekken wij u nadere informatie in het kader van BK Group International B.V. (verder: BK Group) alsmede de actuele status van  de jaarrekening van Value8. De afgelopen dagen zijn diverse artikelen verschenen in de media over BK Group en het verband met Value8.
Value8 betreurt de negatieve publiciteit die naar haar oordeel eenzijdig is en geen goede weerslag vormt van de positieve fundamentele ontwikkelingen bij Value8 en de ruime meerderheid van bedrijven en belangen die door Value8 worden gehouden.

In het kader van de BK Group melden wij het volgende:

Positie Value8 in BK Group:

 • Value8 houdt sinds 2013 een belang van 67,5 procent van de aandelen BK Group, de andere 32,5 procent wordt gehouden door een vennootschap waarin de managers hun belangen hebben gebundeld.
 • BK Group is een onderneming die corporate services verschaft: fund administration, real estate, compliance en accounting. BK Nederland (de Nederlandse trustactiviteiten) is één van de onderdelen van de BK Group.
 • Value8 heeft bij BK Group of diens dochterondernemingen geen vertegenwoordiging in het bestuur en is niet betrokken bij de dagelijkse bedrijfsvoering.
 • De omzet over 2016 bedraagt circa 7 miljoen euro (2015: circa 5,7 miljoen euro), het operationele bedrijfsresultaat (EBITDA) bedraagt ruim 0,3 miljoen euro positief en is daarmee verbeterd ten opzichte van 2015 (0,4 miljoen euro negatief).
 • De waardering van het belang in BK Group op de balans van Value8 bedraagt circa 2,8 miljoen euro, van welk bedrag 92 procent (circa 2,6 miljoen) betrekking heeft op goodwill.
 • Value8 is van mening dat deze waardering – op basis van de prestaties, de branchewaarderingen en de interesse van derden – reëel tot zelfs conservatief is. De genoemde 2,8 miljoen euro is 4,7 procent van het eigen vermogen van Value8 dat is weergegeven in de op 30 april jl. gepubliceerde voorlopige jaarcijfers.

Berichtgeving in de media:

 • Er zijn diverse artikelen verschenen in de media over BK Group.
 • BK Group heeft redenen om aan te nemen dat de informatie waarop media zich baseren op onrechtmatige wijze is verkregen.
 • Value8 heeft het management van BK Group om feitelijke informatie gevraagd over de in de media genoemde kwesties en heeft op dit moment geen reden om aan te nemen dat BK Group zich niet aan de geldende regelgeving houdt.
 • Voor BK Group geldt dat compliance en het voldoen aan wet- en regelgeving van groot belang worden geacht.

Desalniettemin is besloten een onafhankelijke derde partij te verzoeken onderzoek te doen naar de compliance en de in de media genoemde zaken. Dit onderzoek zal op korte termijn starten. De hoofdlijnen van de conclusies zullen met aandeelhouders van Value8 worden gedeeld.

Effect op jaarrekeningtraject:

 • De accountant heeft naar aanleiding van de perspublicaties aangegeven dat het moment van het verstrekken van een accountantsverklaring voor Value8 afhankelijk is van nadere informatie omtrent BK Group. Value8 kan op dit moment geen inschatting geven van de termijn die daarmee gemoeid is, maar zal trachten de periode zo kort mogelijk te houden.
 • Value8 heeft op 30 april jl. aangegeven dat het verwachtte het jaarverslag met jaarrekening binnen twee weken te publiceren. Zonder de perspublicaties rond BK Group zou deze termijn naar onze inschatting zijn gehaald,
  aangezien het jaarrekeningproces vrijwel was afgerond.
 • Thans wordt verwacht dat jaarverslag inclusief de jaarrekening uiterlijk woensdag 17 mei 2017 zal worden gepubliceerd. De jaarrekening zal op dat moment (nog) niet van een accountantsverklaring zijn voorzien, vanwege de hierboven beschreven redenen.
 • Tevens zal aanstaande woensdag de oproep voor de aandeelhoudersvergadering van 28 juni worden gepubliceerd.

Tenslotte benadrukt Value8 dat het streven is en blijft om waardegroei te bewerkstelligen ten behoeve van haar aandeelhouders. Daarbij wordt aan integere bedrijfsvoering hoge prioriteit gegeven.

Met meeste hoogachting,

Gerben Hettinga,
Kee Koopmans,
Peter Paul de Vries,
Remko Herschel