Mededeling Value8 inzake kapitaalvermindering

In de aandeelhoudersvergadering van Value8 van 4 juni 2020 is een kapitaalvermindering voorgesteld en door de aandeelhoudersvergadering aangenomen. Het voorstel betrof de vermindering van het kapitaal van de vennootschap door de nominale waarde van elk gewoon aandeel (aandeel A en B) eerst te verhogen naar EUR 0,65 en direct daarna te verlagen naar EUR 0,35. Daarbij werd tevens aangegeven dat in dit kader een bedrag van EUR 0,30 per gewoon aandeel aan de aandeelhouders aan aandeelhouders zou worden terugbetaald in de vorm van uit te keren aandelen IEX Group NV en/of MKB Nedsense NV. In verband daarmee zijn twee wijzigingen van de statuten voorgesteld en door de aandeelhoudersvergadering geaccordeerd.
Het doel hiervan is dat de vennootschap aandelen IEX Group NV en/of MKB Nedsense NV belastingvrij kan uitkeren aan haar aandeelhouders en daarmee de verhandelbaarheid van de betreffende aandelen kan verbeteren. Inmiddels kan worden meegedeeld dat de verzetstermijn van twee maanden is verstreken, zonder dat hiertegen bezwaar is aangetekend. Als gevolg daarvan kan het proces worden voortgezet en zal na effectuering van de statutenwijziging een belastingvrije uitkering plaatsvinden in aandelen IEX Group en MKB Nedsense.
Ten aanzien van de verhoudingen kan het volgende worden meegedeeld. De uitkering per gewoon aandeel Value8 (aandeel B) is mede op basis van het recente koersniveau vastgesteld op 0,1 aandeel IEX Group plus 1,25 aandeel MKB Nedsense. Een houder van 80 aandelen Value8 ontvangt dan 8 aandelen IEX Group en 100 aandelen MKB Nedsense. De verwachting is dat deze uitkering in de komende maand zal kunnen worden geëffectueerd. Nadere berichtgeving over de finalisering van de statutenwijziging en de exacte uitkeringsdata zal geschieden via een separaat persbericht.
Value8 NV