Ontwikkelingen bij hulpmiddelenspecialist Kersten

Middels dit persbericht verstrekt Value8 nadere informatie over Kersten, de in Roermond gevestigde onderneming die hulpmiddelen verstrekt en onderhoudt voor mensen met een beperking. Value8 houdt 85% van Kersten Healthcare dat op haar beurt 80% houdt van de aandelen Kersten Next, de vennootschap waaronder de operationele activiteiten vallen.

 

  • Kersten heeft een moeilijk 2015 achter de rug. Daarover heeft Value8 bericht bij de jaarcijfers en trading updates. In Q3 en Q4 van 2015 is een verbeteringstraject in gang gezet om het kostenniveau significant te verlagen. In de eerste vier maanden van 2016 zijn de financiële prestaties van Kersten redelijk conform begroting geweest. Inmiddels sorteren de genomen maatregelen effect en is Kersten op dit moment cashflow-matig break-even plus. Dat neemt niet weg dat niet (of nog niet) wordt voldaan aan de door Kersten met de bank overeengekomen convenanten.
  • Inmiddels kan worden gemeld dat op hoofdlijnen overeenstemming is met de minderheidsaandeelhouders (die nog 20% houden) over de overdracht van de resterende 20% van Kersten Next aan Kersten Healthcare. Onderdeel van dat akkoord is de omzetting van aandeelhoudersleningen (van Kersten Healthcare en minderheidsaandeelhouders) in preferent aandelenkapitaal. Daarmee wordt het eigen vermogen met 3 tot 4 miljoen euro versterkt. Voorts hebben de heren Hectors en Lesterhuis aangegeven bij te willen dragen aan het verdere herstel van Kersten en in dat kader beschikbaar te zijn voor een adviseurschap of commissariaat.
  • Verder is besloten tot wijziging van de directie. Frans Mulder is benoemd tot statutair bestuurder en zal fungeren als CEO. Mulder is sinds maart 2016 als interim manager bij Kersten actief en richt zich met name op operationele verbeteringen: efficiency, logistiek en verlaging van de operationele kosten en overhead. Mede dankzij de effecten van die inspanningen en zijn hands-on leiderschapsstijl is ervoor gekozen hem tot CEO te benoemen. Hij neemt die functie over van Henri Spape die ongeveer 10 maanden bij Kersten actief is geweest.
  • Hoewel als gevolg van het akkoord met de minderheidsaandeelhouders het aandelenbelang van Kersten Healthcare in Kersten Next tot 100% zal kunnen stijgen, is wijziging van aandeelhoudersverhoudingen niet onwaarschijnlijk. Enerzijds is Value8 bereid aanvullende investeringen te doen, maar anderzijds wordt ook de mogelijkheid van een co-investeerder en van verkoop onderzocht. In dat kader is een externe adviseur ingeschakeld.
Value8 is er van overtuigd dat de bovenstaande ontwikkelingen (akkoord met minderheidsaandeelhouders, omzetting aandeelhoudersleningen en managementwijziging) bijdragen aan het verdere herstel van Kersten. Value8 zal zich ten volle inspannen om dat proces waar mogelijk te ondersteunen.
Value8 NV