Succesvol jaar voor Value8

Tien hoofdpunten jaarcijfers 2018:

  • Aandeel Value8: totaalrendement 35,1% in 2018
  • Diverse desinvesteringen voor in totaal 47,5 miljoen euro; money multiple 2,5
  • Sterke cashconversie
  • Voorstel tot uitkering van slotdividend van 0,15 euro per aandeel
  • Stijging van intrinsieke waarde per aandeel tot 6,76 (+6,6%)
  • Sterke solvabiliteit verbetert tot 94,2% (was 81,7%)
  • Nettowinst van 2,4 naar 4,3 miljoen euro. Winst per aandeel stijgt van 0,26 naar 0,42 euro per aandeel
  • Toenemende focus op beursgenoteerde smallcaps
  • Gebeurtenis na balansdatum: verkoop Eetgemak boven boekwaarde
  • Doelstelling: 1 á 2 grote investering in komende 12 maanden

Succesvol jaar; total return 2018: 35,1 procent

2018 was een succesvol jaar voor Value8. Value8 presenteert zich sinds 2017 als investeringsmaatschappij, actief op het snijvlak van beursgenoteerd en privaat, met de focus op grotere belangen (10 miljoen euro plus segment) in groeiende bedrijven. In 2018 werden daar al de eerste vruchten van geplukt. Value8 benutte de kansen om een deel van de opgebouwde meerwaarde te verzilveren.
Voor onze aandeelhouders leverde dat een uitstekend rendement op. De koers van het gewone aandeel sloot 2018 af op 4,74 euro. Dankzij de dividenden in januari 2018 en juni 2018 en het extra dividend in november 2018 (1,05 euro per aandeel in contanten) was sprake van een totaalrendement van 35,1 procent.

Desinvesteringen boven boekwaarde; money multiple 2,5

Een investeringsmaatschappij moet zaaien en oogsten. 2018 was evident een oogstjaar: een vijftal desinvesteringen werd aangekondigd en vervolgens gerealiseerd. Value8 verkocht in augustus 2018 haar meerderheidsbelang in HeadFirst Source Group (contracting) voor ruim 27 miljoen euro (inclusief leningen) aan Beryllium. Medio september werd AquaServa/BioBeheer (legionellacontrole) – door MKB Nedsense – voor 8,8 miljoen euro verkocht aan Normec. In november 2018 volgde de verkoop van Ceradis (milieuvriendelijke gewasbescherming) aan de gerenommeerde biotech- en agritechbelegger Van Herk Investments. Daarnaast werden ook de minderheidsbelangen in Warmako (groothandel in dierproducten) en VADA (metaal recycling) voor – samen – 1,5 miljoen euro verkocht. Die verkopen tellen op tot 47,5 miljoen euro. Dit bedrag ligt ruim boven de boekwaarde. De herrekende investering voor deze belangen bedraagt circa 19 miljoen euro. De money multiple – het aantal keren dat de investering is terugverdiend – bedraagt derhalve circa 2,5. Daaruit blijkt dat de beoogde waardecreatie ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

Stijging intrinsieke waarde per aandeel: 6,76 euro + 6,6%

Ook de winst- en verliesrekening 2018 toont de goede resultatenontwikkeling. Deze is het gevolg van de combinatie van een goede bedrijfsmatige ontwikkeling van onze bedrijven en de gerealiseerde desinvesteringen. Het eigen vermogen toekomend aan gewone aandeelhouders kwam ultimo 2018 uit op 72,2 miljoen euro. In november 2018 werd een dividend van 1,05 euro per aandeel uitgekeerd, hetgeen overeenkomt met 11,2 miljoen euro. Gecorrigeerd voor deze dividenduitkering zou het eigen vermogen met 6,0 procent zijn gestegen van 68,1 naar 72,2 miljoen euro.

Jaarcijfers 2018 Value8 NV(in miljoen euro)*
31-12-2017 31-12-2018
Eigen vermogen (EV) ** 68,1 72,2
EV per aandeel ** 6,34 6,76
Nettowinst (excl. stelselwijziging) 2,4 4,3
Winst per aandeel 0,26 0,42
Solvabiliteit 81,7% 94,2%

 

** gecorrigeerd voor het dividend van november 2018: 1,05 euro per gewoon aandeel en 11,2 miljoen euro in totaal.

De totale operationele opbrengsten bedroegen 6,6 miljoen euro. Na aftrek van operationele holdingkosten (2,0 miljoen euro), rentelasten (0,5 miljoen euro) en vennootschapsbelastingbate (0,3 miljoen euro) resteert een nettowinst van 4,3 miljoen euro, ofwel 0,42 euro per aandeel. Over 2017 bedroeg de nettowinst (gecorrigeerd voor de stelselwijziging) 2,4 miljoen euro, ofwel 0,26 euro per aandeel. Voorgesteld wordt om – na het interim-dividend van 1,05 euro in november 2018 – een slotdividend van 0,15 euro per aandeel uit te keren.
Per aandeel steeg het eigen vermogen (gecorrigeerd voor het november-dividend) van 6,34 euro naar 6,76 euro, een stijging van 6,6 procent.

Onderverdeling activa Value8
(in miljoen euro) 31-12-2017 31-12-2018
Private Equity belangen 44,4 34,3
Leningen aan PE belangen 7,9 5,0
Beursgenoteerde belangen 26,6 11,3
Leningen beursgenoteerd+overig 18,0 15,5
Liquide middelen 0,2 10,6
Totale activa 97,1 76,7

IJzersterke solvabiliteit: van 81,7 naar 94,2 procent. 

Value8 heeft historisch gezien een zeer solide balans en een sterke solvabiliteit. Afgelopen jaar steeg de solvabiliteit van 81,7 procent tot 94,2 procent. De rentedragende schulden, die eind 2017 bijna 12 procent van het balanstotaal bedroegen, zijn in het verslagjaar volledig afgelost. Dankzij de sterke kasgeneratie is sprake van een sterke liquiditeitspositie die ruimte biedt om verder te groeien.

Value8 heeft in november 2018 aangegeven in de komende 18 maanden één of twee grotere investeringen te willen doen. Dat kan add-on investeringen betreffen, maar ook een belang in nieuwe ondernemingen en sectoren die aan de criteria van Value8 voldoen. Ook investeren – ter tijdelijke belegging – in beursgenoteerde smallcaps en largecaps behoort nadrukkelijk tot de mogelijkheden.

Gebeurtenis na balansdatum: verkoop Eetgemak aan Gilde 

Op 11 maart 2019 heeft Value8 bekendgemaakt dat zij haar 87 procent belang in Eetgemak heeft verkocht aan Gilde Healthcare. De daarvoor ontvangen prijs ligt 9 procent boven de waardering medio 2018 (22 miljoen euro). Eetgemak was jarenlang een parel in de portefeuille van Value8, met stijgende omzetten en resultaten. Value8 heeft als sparringpartner van het management, met financiering en overnames actief bijgedragen aan de buy&build strategie van het bedrijf. Op 29 maart jl. is bekendgemaakt dat de transactie is geclosed en afgerond. De opbrengst zal worden geïnvesteerd in nieuwe het strategisch domein: grotere MKB-bedrijven en smallcaps.

Value8: toenemende focus op beursgenoteerde smallcaps

Value8 heeft in juni 2018 aangegeven wijzigingen in de governancestructuur door te zullen voeren. Die wijzigingen hangen samen met de omvorming van een holding naar een investeringsmaatschappij. In de periode juli 2018 tot en met maart 2019 heeft Value8 voor ongeveer 73 miljoen euro deinvesteringen gerealiseerd. Bij de herinvestering geldt dat Value8 zich richt op grotere MKB-bedrijven en smallcaps. Gegeven dit investeringsprofiel is het voornemen om op langere termijn een kleinere omvang van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen te hanteren van op termijn twee personen per raad. In 2016 bestonden beide raden nog uit vier personen.

Goede mogelijkheden voor nieuwe investeringen en groei

Value8 is vol vertrouwen dat 2019 voor Value8 een jaar van groei zal zijn. Mogelijk wordt in 2019 al invulling gegeven aan de in november 2018 geformuleerde ambitie om 1 of 2 grotere investeringen te doen. Met de combinatie van een sterk team van professionals, een uitstekend track record, een goede kaspositie en – dankzij de beursnotering – toegang tot de kapitaalmarkt, beschikt Value8 over belangrijke troeven om de portefeuille verder te versterken en waarde te creëren voor de aandeelhouders.

Value8 NV
Raad van Bestuur

Peter Paul de Vries
Gerben Hettinga
* de in dit persbericht en in de tabellen weergegeven cijfers hebben betrekking op de voorlopige cijfers die zijn gebaseerd op de concept jaarrekening 2018. De jaarrekeningcontrole is nog niet afgerond. De verwachting is dat jaarverslag en jaarrekening (voorzien van de accountantsverklaring) op korte termijn kunnen worden gepubliceerd.