Value8: Bericht inzake NV DICO International

Ten aanzien van de ontwikkelingen bij het in staat van faillissement verkerende NV Dico International bericht Value8 – in aanvulling op eerdere persberichten – het volgende.  

1. Afwikkeling van de boedel
Met betrekking tot de afwikkeling van de boedel  wordt verwezen naar het laatste verslag van de curator van 10 juni jl. Er zijn geen nieuwe opbrengsten gerealiseerd en de verwachting is onveranderd dat op basis van de stand van de boedel geen uitkering aan concurrente crediteuren gedaan zal kunnen worden.

2. Mogelijk voortzetten van de vennootschap
Value8 heeft eerder aangegeven dat zij – samen met de curator – de mogelijkheden onderzoekt om de vennootschap NV Dico International te laten voortbestaan en de beursnotering te behouden. In dat kader wordt gewerkt aan een voorstel aan crediteuren. Op basis van de huidige contouren van het voorstel, zou een uitkering van 10 procent op de concurrente vorderingen kunnen worden gedaan. Van een definitief voorstel aan crediteuren is nog geen sprake en het onzeker of het daadwerkelijk tot een akkoord zal komen.

3. Oproep aandeelhoudersvergadering 1 sepember 2010
In het geval een akkoord met crediteuren zou kunnen worden bereikt en de mogelijkheid zou bestaan om Dico International NV te laten voortbestaan, dienen governance en structuur te worden aangepast. In verband met de daarvoor geldende termijnen is besloten om al in een relatief vroeg stadium een aandeelhoudersvergadering (AVA) van Dico bijeen te roepen. Deze vergadering zal plaatsvinden op 1 september a.s. In deze AVA worden onder meer wijzigingen in bestuur en raad van commissarissen, alsmede een voorstel tot statutenwijziging aan aandeelhouders voorgelegd. Indien een akkoord met crediteuren onmogelijk blijkt of de beursnotering niet behouden kan blijven, is het waarschijnlijk dat de aandeelhoudersvergadering geen doorgang zal vinden.

4. Waarschuwing
Value8 wijst erop dat de toekomst van Dico International nog altijd zeer onzeker is en dat aankoop van aandelen Dico nog altijd zeer speculatief is. De onzekerheden en risico’s zijn zeer groot:

  • Dico International is failliet verklaard en heeft een zeer omvangrijk negatief eigen vermogen.
  • Dico International ontplooit op dit moment geen bedrijfsmatige activiteiten.
  • De mogelijkheden van een akkoord met crediteuren worden onderzocht, maar de uitkomst van dat proces is niet zeker.
  • Het is onzeker of de beursnotering behouden kan blijven.
Voor de agenda van de aandeelhoudersvergadering wordt verwezen naar de website www.dicointernational.nl.  

Value8 NV

Peter Paul de Vries, CEO
Gerben Hettinga, bestuurslid