Value8 fors gegroeid in eerste vier maanden 2015

Aantal medewerkers ruim verdubbeld

Hoofdpunten trading update:

 • Goede bedrijfsmatige ontwikkeling bestaande bedrijven
 • Resultaatverwachting:
  • Voortzetting groei in 2015
  • Groeiende winstcapaciteit
  • Actief bezig met acquisities in groeisectoren

Versterkingen van de groep:

 1. Acquisitie Kersten Healthcare afgerond
 2. Eetgemak neemt GouweCuisine over
 3. Financial Cluster: nummer 1 in online beleggingsinformatie
  • Overname Belegger.nl/Beursduivel.be
  • 51% van combinatie IEX/Belegger.nl/Beursduivel.be
  • Toevoeging Beleggingsexpres
 4. Overname AquaServa versterkt service-activiteiten
 5. Meerderheidsbelang in Source om schaalvergroting te realiseren

Forse groei: pro forma omzet naar 130 miljoen euro op jaarbasis

Value8 heeft in de eerste vier maanden van 2015 een forse groei gerealiseerd. Naast de goede bedrijfsmatige ontwikkeling werden de groeiclusters aanzienlijk versterkt door diverse acquisities en transacties die hieronder nader worden toegelicht. De omzet – die over geheel 2014 uitkwam op 97,3 miljoen euro – bedraagt pro forma op jaarbasis circa 130 miljoen euro (eind eerste kwartaal). Ook de winstcapaciteit van de groep is versterkt. Na de diverse acquisities is het zwaartepunt van de winstgevendheid (gemeten naar EBITDA) bij de healthcare activiteiten komen te liggen. Het aantal medewerkers verdubbelde van 315 per ultimo 2014 tot ongeveer 650 per heden. Naast de versterkingen die in 2015 tot heden zijn gerealiseerd, is Value8 op het gebied van drie groeikernen – healthcare, food en dedicated financial services – actief met acquisitietrajecten. In sommige gevallen betreft dit add-on acquisities.

Het bovenstaande is voor Value8 reden om voor 2015 verdere groei te verwachten.

Acquisities en transacties:

1) Kersten Healthcare koerst op autonome groei

Op 2 januari 2015 werd de overname van een meerderheidsbelang in Kersten Healthcare (healthcare/hulpmiddelen) afgerond. Kersten verstrekt en onderhoudt hulpmiddelen voor mensen met een beperking. Dit betreft onder meer rolstoelen, bedden, anti decubitus matrassen, revalidatie-hulpmiddelen, auto-aanpassingen, domotica en hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden. Value8 streeft ernaar om, samen met het management, de autonome groei voort te zetten. In het eerste kwartaal werden diverse nieuwe contracten binnengehaald en werden stappen gezet om de organisatie te versterken in verband met de beoogde verdere groei.

2) Eetgemak neemt GouweCuisine over

Op 11 mei maakte Eetgemak (healthcare/zorg- en dieetmaaltijden) bekend de activiteiten van GouweCuisine over te nemen. GouweCuisine draagt zorg voor de productie en levering van voeding en drank voor Zorgpartners Midden-Holland, een organisatie van verzorg- en verpleeghuizen in Gouda en omgeving. De overname van GouweCuisine, dat verder zal gaan als Eetgemak Bio Cuisine, betekent voor Eetgemak een derde vestiging en een impuls voor de omzetgroei.

Met de overname van Kersten, de groei van Eetgemak en de overname van GouweCuisine is het zwaartepunt van de winstgevendheid van Value8 (gemeten naar bedrijfsresultaat/EBITDA) komen te liggen bij de healthcare activiteiten.

3) IEX en Value8 Media: nummer 1 in online beleggersinformatie

Op 8 januari 2015 maakte Value8 de overname bekend van de beleggingswebsites Belegger.nl en Beursduivel.be van Sanoma. Ruim twee maanden later kon Value8 melden dat IEX en Value8 de krachten bundelen op het gebied van beleggingsinformatie aan Nederlandse en Belgische beleggers. Daartoe zijn IEX Media en Value8 Media (Belegger.nl en Beursduivel.be) ondergebracht in een gezamenlijke vennootschap, waarin Value8 NV een belang van 51 procent houdt en de voormalig IEX-aandeelhouders een belang van 49 procent.

Naast de synergievoordelen die kunnen worden gerealiseerd, ontstaat voor adverteerders een zeer sterke propositie waarbij direct ruim 1,5 miljoen beleggers in Nederland worden bereikt en 300.000 op de Vlaamse markt. Bezoekers zullen profiteren doordat er verder wordt geïnvesteerd in het aanbod en de kwaliteit van de content. Gezamenlijk is het beleggersforum verreweg de grootste van Nederland. Aan het begin van het tweede kwartaal 2015 is ook het beleggingsblad Beleggingsexpres toegevoegd.

4) Overname AquaServa (waterveiligheid) versterkt service-activiteiten

Op 21 januari werd de overname van AquaServa door de Value8 Tech Group bekendgemaakt. AquaServa is een leidende partij in Nederland op het gebied van waterveiligheid. Sterke punten van AquaServa zijn de goede naam in de markt, het complete pakket van diensten, de eersteklas klanten en de synergievoordelen met de service-activiteiten van de Value8 Tech Group.

5) Value8 vergroot belang in Source van 45 tot 64 procent

Op 4 mei maakte Value8 bekend haar belang in Source Group te hebben vergroot van 45 tot 64 procent. Source Group is een leidende speler op de Nederlandse markt voor het matchen, bemiddelen en administreren van ingehuurde freelancers, ZZP-ers en professionals voornamelijk met een ICT achtergrond. Value8 heeft besloten tot deze belangvergroting vanwege het perspectief op autonome groei en verbetering van de winstgevendheid, alsmede de mogelijkheden om in deze sector schaalvergroting te realiseren. Een dergelijke stap kan tot aanzienlijke synergievoordelen en waardecreatie leiden. Als gevolg van de vergroting van het belang zal Value8, als meerderheidsaandeelhouder, de resultaten van Source Group mee-consolideren.

Goede bedrijfsmatige ontwikkeling Value8 bedrijven

De bedrijven die tot de groep behoren hebben in het eerste kwartaal een goede operationele ontwikkeling laten zien. Eetgemak (healthcare/zorg- en dieetmaaltijden) had een goed eerste kwartaal, waarin omzet en winstgevendheid verder toenamen. Eetgemak blijft inspelen op de trend van uitbesteding van maaltijdbereiding in de zorg. Daarbij kan Eetgemak bijdragen aan kostenverlaging voor de zorginstellingen terwijl aan de cliënten een uitstekende kwaliteit en ruime maaltijdkeuze kan worden geboden. Op de acquisitie van Kersten Healthcare (healthcare/hulpmiddelen) is hierboven reeds ingegaan.

Bij Prika Ingredients (food/kaas-ingrediënten) wordt, zoals ook in het Value8 jaarverslag 2014 is aangegeven, gestreefd naar een versterking van de organisatie en verbetering van de marges. Onder leiding van een aanzienlijk versterkt management werd op dat punt in de eerste 4 maanden aanzienlijke progressie geboekt. Op termijn wordt versterking door (add-on) acquisities niet uitgesloten.

Ceradis (food(-safety)/milieuvriendelijke gewasbescherming) realiseerde een kapitaalverhoging die voor ongeveer de helft ten behoeve van de organisatie is en de andere helft ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe producten. Door de investeringsronde wordt het belang van Value8 stapsgewijs verhoogd van 25 tot circa 40 procent. Naast de positieve ontwikkeling van Ceradis wordt geconstateerd dat de sector waarin Ceradis opereert zeer gewild is bij (internationale) investeerders en branchegenoten.

Binnen het financiële cluster had AmsterdamGold (financieel/handel en opslag edelmetaal) een beter eerste kwartaal dan in 2014. Die verbetering was deels toe te schrijven aan de lichte stijging van de goudprijs. Daarbij probeert het management, waar één onafhankelijke bestuurder aan is toegevoegd, het klantenbestand te verbreden en de operatie te optimaliseren. BK Group (financieel/corporate dienstverlening) zette de groei van 2014 voort. BK Group is actief in gesprek met add-on acquisities, waarbij de verwachting bestaat dat in 2015 enkele stappen kunnen worden gezet.

De Value8 Tech Group (technologie) is in samenstelling aanzienlijk gewijzigd ten opzichte van het eerste kwartaal 2014. Dat is mede het gevolg van de verkoop van Buhrs en Haak, en de acquisitie van AquaServa. De resultaten van de Tech Group zijn aanzienlijk beter dan in het eerste kwartaal 2014 dankzij kostenbesparingen, een licht verbeterde economie en de toenemende focus op service-activiteiten.

Sterke financiële positie en ruimte voor acquisities

Per ultimo 2014 bedroeg de solvabiliteit van Value8 op vennootschappelijke basis 87 procent. Hoewel een belangrijk deel van de per ultimo 2014 beschikbare liquide middelen is aangewend voor versterking van de groep, is de financiële positie nog immer zeer sterk.

Beursgenoteerde belangen

Bij de beursgenoteerde belangen is Novisource (listed/interim professionals) in 2014 sterk gegroeid. De omzet steeg met 59 procent tot 42 miljoen euro en de EBITDA nam met 44 procent toe. In het eerste kwartaal 2015 is de omzet verder toe genomen. SnowWorld (listed/leisure) heeft in boekjaar 2013/14 een sterke verbetering van de solvabiliteit gerealiseerd. Op 11 februari jl. sprak SnowWorld de verwachting uit dat de nettowinst over het boekjaar 2014/2015 zal toenemen en voorts dat over 2014/2015 voor het eerst dividend zal worden uitgekeerd. Bij Source Group (listed/contracting&detachering) is een lening van 3,3 miljoen euro verstrekt om het eigen vermogen te versterken. De inspanningen om – na een omzetdaling in 2014 – de omzetgroei in 2015 te hervatten lijken succesvol. In het eerste kwartaal nam de EBITDA-marge sterk toe. Bij Dico International en MTY Holdings werden de kosten op een laag niveau gehouden. Het belang in het Belgische Sucraf werd licht uitgebreid. Mevrouw Koopmans en de heren Hettinga en De Vries werden op 13 mei benoemd tot bestuurders van Sucraf.

Value8 verwacht groei voort te zetten

Value8 verwacht in 2015 de groei te kunnen voortzetten, waarbij de gerealiseerde acquisities naar verwachting tot een beter groeiprofiel en een hogere operationele winstbijdrage zullen leiden. Daarnaast is Value8 actief bezig met diverse acquisitietrajecten die kunnen leiden tot versterking en/of versterkte groei van de bedrijven.