Value8 stelt biedingsbericht inzake openbaar bod op Witte Molen algemeen verkrijgbaar

Dit is een openbare mededeling van Value8 N.V. ingevolge artikel 10 lid 3 van het Besluit openbare biedingen Wft (“Bob”).  Deze mededeling is niet voor vrijgave, distributie of  publicatie, geheel dan wel gedeeltelijk, in of naar de Verenigde Staten van Amerika,  Japan of Canada. 

Onder verwijzing naar de persberichten van 29 juni, 25 en 27 juli 2011 maakt Value8 N.V. (“Value8”) bekend dat zij bij dezen een openbaar bod uitbrengt op alle geplaatste gewone aandelen in het kapitaal van Witte Molen N.V. (“Witte Molen”), voorzover reeds niet door haarzelf gehouden (de “Aandelen”), elk met een nominale waarde van EUR 4,54 (het “Bod”). Value8 houdt momenteel circa 29,8% van de Aandelen.

Biedprijs
Het Bod wordt uitgebracht conform de bepalingen en restricties vervat in het biedingsbericht van 2 november 2011 (het “Biedingsbericht”). Value8 biedt een prijs van EUR 5,- per Aandeel, te betalen in Cumulatief Preferente Aandelen Value8.

Voorwaarden
Zoals in het Biedingsbericht uiteengezet en toegelicht zijn aan het Bod voorwaarden verbonden. Value8 verwacht een openbare mededeling inzake de resultaten van het Bod en gestanddoening te zullen doen kort na beëindiging van de aanmeldingstermijn.

Aanmeldingstermijn
De Aanmeldingstermijn voor het Bod vangt aan om 9:00 uur CET op 3 november 2011 en eindigt op 29 december 2011 om 18:00 uur CET (de “Sluitingsdatum”), tenzij de Aanmeldingstermijn wordt verlengd overeenkomstig artikel 15 Bob.

Standpuntbepaling Witte Molen
Witte Molen dient tijdig voorafgaand aan de door haar bijeen te roepen informatieve bijzondere vergadering van aandeelhouders een standpuntbepaling openbaar te maken, als bedoeld  in artikel 18(1) Bob.

Aanmelding door aandeelhouders via een Toegelaten Instelling
Aandeelhouders die Aandelen houden via een door Euronext Amsterdam toegelaten instelling (“Toegelaten Instelling”) kunnen hun aanmelding kenbaar maken via hun bank of commissionair uiterlijk op 18:00 uur CET op 29 december 2011. De bewaarder, bank of commissionair in kwestie kan een eerdere uiterste datum stellen voor de Aandeelhouders om de gelegenheid te hebben de aanmelding van die Aandelen op tijd aan het omwissel- en betaalkantoor te communiceren. Aandeelhouders houdende circa 29,5 procent van de aandelen Witte Molen hebben reeds aangegeven hun aandelen aan Value8 aan te zullen bieden. Voor verdere informatie wordt verwezen naar het Biedingsbericht.

Verlenging
Value8 kan de Aanmeldingstermijn eenmaal verlengen op grond van artikel 15 lid 1 Bob. In dat geval wordt de Sluitingsdatum verschoven naar de uiterste datum en tijdstip waarnaar het Bod is verlengd. Indien de Aanmeldingstermijn wordt verlengd, wordt dit, met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving, openbaar medegedeeld.

Behoud van de Beursnotering
Value8 streeft ernaar de beursnotering van Witte Molen te behouden. Value8 is derhalve niet voornemens een uitkoopprocedure te starten om niet aangemelde Aandelen alsnog te verwerven. Voor verdere informatie omtrent voornemens van Value8 wordt verwezen naar het Biedingsbericht.

Financiering
In de persberichten van 25 en 27 juli 2011 heeft Value8 conform artikel 7 paragraaf 4 Bob bekendgemaakt alle redelijke maatregelen te hebben getroffen om de biedprijs onder het Bod te kunnen voldoen. Value8 betaalt de biedprijs voor de Aandelen door uitgifte van Cumulatief Preferente Aandelen Value8 ter waarde van EUR 5,- per Aandeel.

Biedingsbericht en overige informatie
Digitale exemplaren van het Biedingsbericht zijn verkrijgbaar op de website van Value8 (www.value8.com), welke website overigens geen deel uitmaakt van het Biedingsbericht.

Exemplaren van het Biedingsbericht zijn verder kosteloos verkrijgbaar op het hoofdkantoor van Value8 te Bussum (Nederland) en op het kantoor van het Omwissel- en Betaalkantoor op onderstaande adressen:

The Royal Bank of Scotland N.V.
Corporate Actions 18.A.80
Gustav Mahlerlaan 350
1082 ME Amsterdam
Tel.: 020-464 3707
E-mail: corporate.actions@rbs.com

Value8 NV
Brediusweg 33
1401AB Bussum
Tel: 035-7111387
Email: info@value8.com

Restricties en belangrijke informatie
Het uitbrengen van het Bod, de publicatie van het Biedingsbericht en dit persbericht, alsmede de verspreiding van informatie met betrekking tot het Bod, kunnen in bepaalde jurisdicties aan restricties onderhevig zijn. Het Bod wordt niet, direct of indirect, gedaan in en mag niet worden geaccepteerd vanuit een jurisdictie waarin het doen van het Bod of de aanvaarding daarvan niet conform aldaar geldende wet- en regelgeving is. Het niet respecteren van deze restricties kan een overtreding van de toepasselijke wet- en regelgeving opleveren. Value8 sluit elke aansprakelijkheid terzake uit. Niettemin zullen Aandelen die worden aangemeld onder het Bod door aandeelhouders die niet woonachtig zijn of verblijven in Nederland, worden geaccepteerd, indien die Aandelen worden aangemeld conform de aanmeldingsprocedure zoals beschreven in het Biedingsbericht. Aandeelhouders dienen zo nodig onafhankelijk advies in te winnen omtrent hun positie dienaangaande.

Value8 NV