Value8 investeert 19,3 miljoen euro in 2016

Sterk gestegen omzet, lager resultaat
Hoofdpunten voorlopige jaarcijfers*
 • Uitbreiding van de groep door acquisities en uitbreiding belangen. In 2016 heeft Value8 19,3 miljoen euro geïnvesteerd.
 • Omzet stijgt  36,8  procent naar 346,1 miljoen euro.**
 • Eigen vermogen stijgt van 56,7 naar 60,5 miljoen euro.
 • Nettowinst (voor amortisatie) toekomend aan aandeelhouders daalt van 0,85 naar 0,29  euro per aandeel.
 • Resultaat sterk beïnvloed  door bijzondere posten.
 • Operationeel resultaat van de kernondernemingen *** in 2016 gestegen van 6,2 naar 6,8 miljoen euro.
 • Eigen vermogen per aandeel licht gedaald: van 6,71 euro per aandeel ultimo 2015 naar 6,58  euro per aandeel ultimo 2016.
 • Dividend gehandhaafd op 0,15 euro**** + bonusdividend van 5 procent.
 • Solvabiliteit onverminderd sterk (67,9  procent). *****
 • Jaarverslag binnenkort beschikbaar gesteld
Value8 heeft in 2016 19,3 miljoen euro geïnvesteerd in verdere uitbouw van de groep. Deze transacties hebben betrekking op acquisities, vergroting van belangen en add-on overnames.

 

De grote transacties (>2 miljoen euro) betroffen:
 • Investering van 4 tot 5 miljoen euro in Kersten, waarmee 100 procent van Kersten Groep werd verworven.
 • Vergroting van belang in Eetgemak: van 54 procent naar 85 procent.
 • Overname van HeadFirst door Source Group NV, waarin Value8 meerderheidsaandeelhouder is.
 • Additionele investering in Ceradis en verwerving meerderheidsbelang.
De middelgrote transacties (1 tot 2 miljoen euro) betroffen:
 • De acquisitie van BioBeheer door AquaServa.
 • De acquisitie van Corps Culinaire door Eetgemak.
Daarnaast werden nog kleinere versterkingen (< 1 miljoen euro) gerealiseerd:
 • Uitbreiding belang Novisource.
 • Investering en belangverwerving in Warmako (30%).
 • Uitbreiding belang IEX, verwerving meerderheid.

In het verslagjaar is besloten om activiteiten die onvoldoende omvang hebben, danwel onvoldoende perspectief bieden op structurele waardegroei kritisch tegen het licht te houden. Dat heeft geleid tot een aantal transacties waarvan de basis in 2016 is gelegd en die (grotendeels) in 2017 zijn gerealiseerd. Dat betreft onder meer het afstoten van een deel van de dierenwinkels van DVN en de verkoop van Prika aan Royal A-ware, hetgeen een negatief effect had op het resultaat van 2,2 miljoen euro.

Value8 in cijfers: hogere omzet, lagere nettowinst

Value8 heeft in 2016, met name als gevolg van acquisities, een fors hogere omzet geboekt. De omzet (op basis van bruto facturatiewaarde) nam toe van 252,9 miljoen euro in 2015 tot 346,1 miljoen euro in 2016, een stijging van 36,9 procent. De netto-omzet steeg in een vergelijkbaar tempo (+30,6 procent) van 133,3 naar 174,1 miljoen euro. Die stijging was mede te danken aan de acquisities van BioBeheer en Corps Culinaire, alsmede de consolidatie van AmsterdamGold (in 2015 drie maanden geconsolideerd en vanaf 2016 het gehele boekjaar geconsolideerd) en Source Group (in 2015 voor 9 maanden geconsolideerd en in 2016 voor 12 maanden geconsolideerd). Voorts was er sprake van gezonde autonome groei.Het nettoresultaat (voor amortisatie) toekomend aan aandeelhouders daalde van 6,2 miljoen euro tot 2,4  miljoen euro. Het nettoresultaat (na amortisatie) toekomend aan aandeelhouders kwam uit op 0,8  miljoen euro.  Het bestuur acht het nettoresultaat niet maatgevend voor de operationele prestaties (zie onder) aangezien deze sterk is beïnvloed (zowel positief als negatief) door bijzondere posten. De winst per aandeel voor amortisatie daalde van 0,85 naar 0,29  euro.

Eigen vermogen neemt toe

Het eigen vermogen nam duidelijk toe. Het groepsvermogen nam toe van 61,7 miljoen tot 70,4  miljoen euro, terwijl het aan aandeelhouders toekomende eigen vermogen steeg van 56,7 miljoen naar 60,5  miljoen euro. Deze stijgingen bedragen 14,1 respectievelijk 6,7 procent. Het aantal uitstaande gewone aandelen steeg – door uitgifte en door bonusdividend – van 8.052.000 naar 9.197.928 aandelen. Het eigen vermogen per aandeel kwam uit op 6,58  euro, tegen 6,71 euro (gecorrigeerd voor bonusdividend) een jaar eerder.

Groei van operationele resultaten (EBITDA)

Onderliggend was bij de meeste bedrijven sprake van een positieve ontwikkeling en groei van de operationele winstgevendheid. Het bedrijfsresultaat, gemeten naar EBITDA, van de kernbedrijven die niet in een investerings- of turnaround fase verkeren*** is in 2016 gestegen van 6,2 naar 6,8 miljoen euro. De meeste kernbedrijven hebben verbeterde bedrijfsresultaten gerealiseerd ten opzichte van het voorgaande boekjaar. Kersten (waar in 2016 zowel vennootschappelijke structuur, belangpercentage als de balanspositie drastisch wijzigden) is daarin niet meegenomen. Inclusief Kersten zou sprake zijn geweest van een stabiel operationeel resultaat. De resultaten werden op corporate finance gebied ondersteund door de reverse listing van R&S Retail (later omgevormd tot FNG). Op FNG is een ongerealiseerde herwaardering verantwoord van circa 3,7 miljoen euro.

Sterke invloed bijzondere posten

Er waren diverse bijzondere en eenmalige effecten die invloed hebben gehad op het uiteindelijke netto resultaat. Een aantal daarvan zijn hierboven reeds genoemd. Samenhangend met de HeadFirst transactie was sprake van bijzondere lasten in verband met de fusie en een positief resultaat op een verworven lening (+1,5 miljoen euro) Het effect van Kersten (- 2,1 miljoen euro netto resultaat , – 0,2 miljoen euro afboeking leningen , – 1,2 miljoen euro bijzondere waardevermindering goodwill en +5,9 miljoen euro bate op de overgenomen financiering) bedroeg per saldo 2,4  miljoen euro. De verwerking van Prika leverde een min op van 2,2 miljoen euro. Verder zorgden koerseffecten (exclusief FNG) voor een negatieve bijdrage van per saldo 1,9 miljoen euro.

De Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen houden scherp het oog op de operationele winstgevendheid van de kernbedrijven en zijn verheugd dat de operationele winstgevendheid zich positief heeft ontwikkeld.

Voorstel: handhaving dividend

Op grond van de behaalde resultaten en de positief onderliggende ontwikkelingen stelt Value8 voor een dividend uit te keren van 15 eurocent per aandeel – naar keuze in contanten of in aandelen (voorstel: 3 nieuwe aandelen op 100 bestaande) – plus een bonusdividend van 5 procent in aandelen. Naast het dividend op de gewone aandelen zal tevens worden voorgesteld het dividend op de 7 procent Cumulatief Preferente Aandelen van 1,75 euro per preferent aandeel uit te keren.

Balans blijft gezond: solvabiliteit 67,9 procent

Value8 acht goede balansverhoudingen van groot belang. 2016 werd afgesloten met een gezonde balans. Het eigen vermogen steeg van 56,7 tot 60,5  miljoen euro. Het vennootschappelijk balanstotaal kwam uit op 89,1 miljoen euro. Dat resulteert in een solvabiliteit van 67,9  procent. De bankfaciliteit bij Rabobank werd in 2016 uitgebreid van 5 tot 10 miljoen euro. Tijdelijk was de kredietruimte tot 12,5 miljoen euro verhoogd. Per ultimo 2016 was daarvan 12,1 miljoen euro gebruikt. Begin april 2017 is het gebruik van de kredietruimte afgenomen tot ruim 8 miljoen euro.

Voorts beschikte Value8 over 79.417 ingekochte aandelen en 64.482 ingekochte preferente aandelen. De opbrengst bij verkoop van deze aandelen kan worden aangewend voor financieringsdoeleinden. De balansverhoudingen zijn daarmee onverminderd sterk en conservatief.

De bovenstaande cijfers betreffen voorlopige cijfers en zouden bij definitieve publicatie nog kunnen wijzigen.

Organisatie versterkt

Het aantal medewerkers (814) van Value8 is in 2016 stabiel gebleven.  In 2016 is duidelijk geïnvesteerd in versterking van de organisatie op het kantoor in Bussum. Het bestuur is versterkt met de komst van Remko Herschel (CFO). Inmiddels zijn er twee senior advocaten in dienst en twee senior accountants. Naast directe activiteiten voor Value8 zijn zij ook beschikbaar voor ondersteuning van de dochterbedrijven of deelnemingen en ten behoeve van de corporate finance activiteiten van onze groep.

Aandelenkapitaal en AVA

Het aantal gewone aandelen nam in 2016, door het bonusdividend en uitgifte van nieuwe aandelen, toe met 1.145.928 stuks tot 9.197.928 aandelen. Het gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen (dat wordt gehanteerd bij de berekening van de winst per aandeel)  steeg van 7.317.876 naar 8.241.654 aandelen. Daarnaast staan cumulatief preferente aandelen Cuit, die een vast dividend kennen van 7 procent. Het aantal cumulatief preferente aandelen C steeg van 198.500 naar 218.900.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal plaatsvinden op 28 juni 2017 in Amsterdam. De oproep zal op korte termijn uitgaan. Vanwege een vertraging in het controleproces heeft de accountant de controle van de jaarrekening van Value8 nog niet kunnen afronden. De verwachting is dat het jaarverslag 2016 binnen 2 weken zal worden gepubliceerd.

Vooruitzichten

Het bestuur is – na de in 2016 gedane investeringen – positief gestemd over de bedrijfsmatige ontwikkeling van de bedrijven die tot de groep behoren en over de ontwikkelingen bij de beursfondsen waarin Value8 aandeelhouder is. De verwachting is dat die positieve ontwikkeling ook tot uitdrukking komt in de cijfers.

Twee bedrijven – Ceradis en IEX – bevinden zich in de investeringsfase, waarbij aan het bouwen aan het bedrijf hogere prioriteit wordt toegekend dan aan de winstgevendheid op korte termijn. Kersten bevindt zich in een ‘turn-around’ fase, waarbij de verbeterde balans, de goede marktpositie en de vereenvoudigde governance structuur een gezonde basis vormen voor de beoogde resultaatsverbetering.

De doelstelling is ook in 2017 om waarde te creëren en het verdienvermogen te vergroten. Vanwege IFRS effecten onthouden wij ons, evenals in voorgaande jaren, van een winstvoorspelling.

Value8 NV

*          De cijfers in dit persbericht zijn ontleend aan de concept- jaarrekening 2016 van Value8 N.V. De accountant heeft de jaarrekening nog niet van een controleverklaring voorzien. De cijfers zouden bij definitieve publicatie nog kunnen wijzigen.
**        omzet gemeten naar bruto facturatiewaarde  
***      dit betreft AmsterdamGold, AquaServa, BioBeheer, Axess, BK Group, Eetgemak, GNS Brinkman, Keesmakers en HeadFirst Source Group, dit is exclusief de bedrijven die in een investeringsfase (Ceradis/IEX) of turnaround fase (Kersten) verkeren.
****     het contante dividend is een keuzedividend, waarbij het voorstel is een dividend van 0,15 euro in contanten of 3 nieuwe aandelen op 100 bestaande (3%)
*****   de solvabiliteit wordt berekend op vennootschappelijk niveau