Value8 verwacht sterke kasgeneratie in 2018

Graag informeren we u met deze trading update over de gang van zaken bij Value8 in de eerste vier maanden van 2018.

Rapportage als investeringsmaatschappij
Value8 hanteert met ingang van 1 januari 2017 andere boekhoudgrondslagen. Met ingang van 1 januari 2017 geldt de consolidatievrijstelling van IFRS-10 en hanteert Value8 dezelfde grondslagen als andere investeringsmaatschappijen zoals GIMV, Brederode en Pershing. Dat betekent dat bij de communicatie de nadruk ligt op de ontwikkeling van het eigen vermogen per aandeel die ook wel wordt aangeduid als intrinsieke waarde (of: net asset value).

Transparante structuur
In 2017 heeft Value8 haar structuur aanzienlijk vereenvoudigd. De hoofdstructuur is thans dat Value8 belangen houdt in drie private ondernemingen (Ceradis, Eetgemak en Kersten) en in vier beursgenoteerde ondernemingen (HeadFirst Source Group, IEX Group, MKB Nedsense en Novisource). Tegen de achtergrond van overdracht van kleinere belangen aan MKB Nedsense en de geplande opbouw van een eigen organisatie voor MKB Nedsense is besloten om de organisatie van Value8 enigszins te verkleinen. In dat licht zal ook de governancestructuur in 2018 nader worden bekeken.

Aandacht voor shareholder return
De doelstelling van Value8 blijft onverminderd creatie van aandeelhouderswaarde op lange termijn. Sinds de start van Value8 in eind september 2008 is de intrinsieke waarde gestegen van 0,48 euro per aandeel naar 8,62 (ultimo 2017). De beurskoers is in die periode ook sterk gestegen: van 0,65 tot 5,00 euro. Aangezien de beurskoers geen gelijke tred heeft gehouden met de ontwikkeling van de intrinsieke waarde, wordt het aandeel Value8 thans met een discount ten opzichte van de intrinsieke waarde verhandeld. Voor Value8 is derhalve ook van belang dat de stijging van de intrinsieke waarde leidt tot een goed rendement (total shareholder return) voor Value8-aandeelhouders. Value8 voert in dat kader een consistent dividendbeleid met de combinatie van een (naar keuze) contant dividend en een bonusdividend. Voorts wordt de mogelijkheid bekeken om de discount te beperken. In dat kader wordt onder meer overwogen een deel van de aandelenposities die door Value8 gehouden worden, uit te keren aan Value8-aandeelhouders.

Goede ontwikkeling portefeuille bedrijven
Ten aanzien van de operationele ontwikkeling van de niet-beursgenoteerde portefeuillebedrijven verwijzen we naar de onderstaande tabel. Value8 is tevreden over de progressie die door deze portefeuillebedrijven wordt geboekt. Bij de publicatie van de halfjaarcijfers over 2018 zal de nieuwe intrinsieke waarde worden gepubliceerd. Voor de ontwikkeling van de beursgenoteerde bedrijven waarin Value8 deelneemt – en die tevens in onderstaande tabel zijn opgenomen – wordt tevens verwezen naar de websites van deze bedrijven. De koersontwikkeling kan worden geraadpleegd op www.iex.nl.

Verwachting: ook in 2018 sterke kasgeneratie.
De financiële positie van Value8 is onverminderd sterk. De solvabiliteit bedroeg ultimo 2017 82 procent. Daarmee heeft Value8 een van de sterkste balansen van Nederlandse beursfondsen. In 2017 was sprake van een kasgeneratie van 11,2 miljoen euro. De verwachting is dat ook in 2018 sprake zal zijn van een sterke kasgeneratie. Op initiatief van Value8 is de bankfaciliteit bij Rabobank begin mei 2018 gehalveerd. Hierdoor zijn de balansverhoudingen verder verbeterd. Value8 is Rabobank dankbaar voor de jarenlange ondersteuning van haar groeistrategie en de – onverminderde – bereidheid om portefeuillebedrijven te financieren. Ten aanzien van de toekomstige balansverhoudingen is Value8 van mening dat een solvabiliteit van 60 tot 80 procent zeer solide is, hetgeen ruimte biedt voor toekomstige groei en acquisities.
Value8 blijft positief gestemd over de mogelijkheden om op lange termijn waarde te creëren voor haar aandeelhouders.

 

 

 

Belang Toelichting
Ceradis  59% De ontwikkeling van Ceradis is positief, waarbij het bedrijfsresultaat – dat gezien de investeringsfase nog negatief is – hoger lag dan in dezelfde periode 2017. De ontwikkeling van Ceradis wordt ondersteund door goede testresultaten van nieuwe producten.
Eetgemak  85% Voor Eetgemak staat 2018 in het teken van de verhuizing naar het nieuwe bedrijfspand en de realisatie van de efficiencyvoordelen. De ambitie is om in het jaar 2019 de vruchten daarvan te plukken. De omzet groeide in het eerste kwartaal verder bij een – ondanks dubbele huisvesting en additionele kosten – goed niveau van winstgevendheid.
Kersten  100% Bij Kersten zette de trend van 2017 zich in de eerste maanden van 2018 voort. Het stopzetten van verlieslatende contracten zorgt voor een iets lagere omzet. De brutomarge steeg en ook het bedrijfsresultaat (EBITDA) kwam hoger uit dan een jaar geleden.
Belang Toelichting
IEX Group  56% IEX Group investeert verder in groei van IEX Premium en de ontwikkeling van financiële diensten. Over 2017 werd een 12 procent hogere omzet geboekt met een bedrijfsresultaat van 1 miljoen euro negatief. Voor 2018 verwacht IEX Group een verdere stijging van de omzet en een verbetering van het bedrijfsresultaat.
HeadFirst Source Group  56% HeadFirst Source boekte over 2017 een omzet van 499 miljoen euro, met een genormaliseerde EBITDA van 6,9 miljoen euro. HFS haalde in de eerste maanden nieuwe contracten binnen en verwacht de groeilijn in 2018 voort te zetten. De omzet zal naar verwachting met 6 procent toenemen tot circa 530 miljoen euro, bij een 8 tot 10 procent hoger bedrijfsresultaat (operationele EBITDA).
MKB Nedsense  65% MKB Nedsense is – sinds december 2017 – eigenaar van AquaServa Biobeheer, Axess/Get-Up en GNS Brinkman. Het streven is om in de loop van 2018 nieuwe belangen toe te voegen en stappen te zetten in governance van MKB Nedsense.
Novisource  17% Novisource boekte over 2017 een hogere omzet en behaalde een aanzienlijk hoger netto resultaat. In 2018 is aangegeven dat mogelijk bedrijfsonderdelen zullen worden verkocht. Begin mei 2018 werd door Novisource de verkoop van onderdeel NCS bekendgemaakt.