Verdere groei van vermogen en portefeuille

Value8 NV maakt heden de halfjaarcijfers 2009 bekend. Value8 NV (voorheen Exendis NV) is sinds september 2008 een onderneming die zich richt op het actief participeren in en dienstverlening aan kleine en middelgrote groeiers. In die zin heeft vergelijking van de cijfers met het eerste halfjaar 2008 – toen Exendis NV nog actief was in energie-conversie – weinig relevantie.

Drie investeringen in eerste halfjaar
In het eerste halfjaar van 2009 heeft Value8 NV drie investeringen gedaan:

  • 25 procent van SutureAid Holding, een bedrijf dat een speciale hechttechniek heeft ontwikkeld waarmee prikaccidenten kunnen worden voorkomen.
  • 10 procent in Games Factory Online, een bedrijf dat serious games – games voor educatieve doeleinden – ontwikkelt en verkoopt.
  • 18,5 procent van EDCC, een op Euronext Amsterdam genoteerde investeringsmaatschappij.

Na afsluiting van het eerste halfjaar heeft Value8 op 23 juli 2009 bekendgemaakt een belang te nemen van 28 procent in Ecostream Spanje, een ontwikkelaar van zonne-energie parken in Spanje, dat deel uitmaakte van Econcern.

Eigen vermogen + 400%, resultaat  break even
Aangezien Value8 NV investeert in groeiende ondernemingen die meestal geen dividend uitkeren, zijn de directe inkomsten uit de participaties beperkt. Dat betekent dat het directe exploitatieresultaat (opbrengsten uit participaties en dienstverlening minus kosten van de organisatie) in de huidige fase van het bedrijf onder normale omstandigheden negatief zal zijn. De nagestreefde waardecreatie zal vooral bij exits zichtbaar worden.

In het eerste halfjaar is het eigen vermogen gestegen met 400 procent tot 2,5 miljoen euro. De participaties worden gewaardeerd tegen fair value, maar – aangezien de participaties recent zijn verworven – is het bestuur van mening dat die fair value ongeveer gelijk is aan de verkrijgingsprijs. Alleen bij EDCC, dat beursgenoteerd is, werd een waardestijging geboekt.

Bij de trading update van 18 mei jl. was sprake van een licht negatief resultaat over de eerste vier maanden van 2009. Dankzij stringente kostenbeheersing en de waardestijging van het EDCC-belang is het nettoresultaat over het eerste halfjaar van 2009 evenwel uitgekomen op een kleine winst van 50.000 euro.

Het aandelenkapitaal wijzigde in het eerste halfjaar door een reverse split (8 oude aandelen werden samengevoegd tot 1 nieuw aandeel), en de uitgifte van aandelen in verband met de verwerving van belangen in SutureAid en GFO. Per 30 juni stonden er 646.714 aandelen Value8 NV uit, waarvan 350.000 aandelen A en 296.714 aandelen B. Aandelen A zijn 1 op 1 converteerbaar in aandelen B.  Het gemiddeld aantal uitstaande aandelen bedroeg in de eerste jaarhelft 330.913 aandelen. 

Verbeterde marktomstandigheden, verdere groei in tweede halfjaar
Hoewel het herstel op de financiële markten nog pril is, constateert Value8 een verbetering van het investeringsklimaat. Daarbij is het aanbod van investeringsproposities nog steeds groot. Voorts ziet Value8 een toenemende interesse in beursnotering, met name bij middelgrote groeiende ondernemingen. Value8 wil bedrijven helpen bij het voorbereiden en realiseren van de stap naar de beurs.

Aangezien de participaties van Value8 nog geen dividend betalen, zal de waardecreatie uit de participaties zichtbaar moeten worden door de groeiende omzetten, winstgevendheid en – op langere termijn – vervreemding van de participaties. 
Value8 streeft ernaar op termijn van enkele jaren een jaarlijkse waardecreatie per aandeel van circa 2 euro per aandeel te realiseren. In het persbericht van 27 mei jl. heeft het bestuur aangegeven dat de beurskoers op toekomstige positieve ontwikkelingen is vooruitgelopen. Daarbij is tevens gewezen op de beperkte verhandelbaarheid van het aandeel. Voor de  huidige risicofactoren verwijst het bestuur naar het Jaarverslag 2008.

Value8 NV is thans in gesprek over een aantal investeringsproposities, waarvan er naar verwachting tenminste twee nog in 2009 kunnen worden gerealiseerd. Het bestuur verwacht dat het eigen vermogen in het tweede halfjaar verder zal kunnen toenemen.