Winst Value8 stijgt met 34 procent naar 3,1 miljoen euro

Winst per aandeel neemt 15,4 procent toe van 0,52 naar 0,60 euro

Hoofdpunten jaarcijfers 2013:

–    omzet van 97,9 naar 102,4 miljoen euro, plus 4,6 procent;
–    nettowinst van 2,3 naar 3,1 miljoen euro, toename van 34 procent;
–    winst per aandeel komt 15,4 procent hoger uit op 0,60 euro (was: 0,52);
–    eigen vermogen neemt 58,4 procent toe van 18,8 naar 29,9 miljoen euro;
–    eigen vermogen per aandeel stijgt 21,3 procent van 4,41 euro naar 5,35 euro;
–    sterke solvabiliteit (vennootschappelijk): 80% (2012: 74%);
–    aantal medewerkers gestegen van 180 naar 332;
–    aandeel Value8 opgenomen in AScX-index;
–    actieve invulling aangescherpte strategie;
–    verdere groei verwacht in 2014.

Voortzetting groeipad

Value8 heeft in 2013 haar groeipad voortgezet. De omzet over 2013 kwam uit op 102,4 miljoen euro, een stijging van 4,6 procent ten opzichte van de 97,9 miljoen euro in 2012. De omzet kreeg een impuls door de overnames van Eetgemak en DPS Services. Anderzijds had de deconsolidatie van Witte Molen (dat drie maanden in de cijfers meetelde) een negatief effect op de omzet. Verder kwam de omzet van AmsterdamGold – overigens volgens verwachting – lager uit.

De nettowinst steeg fors. De groepswinst nam toe van 2,1 naar 4,2 miljoen euro. Value8 hanteert evenwel als maatgevend de aan aandeelhouders toekomende nettowinst. Die steeg in 2013 van 2,3 naar 3,1 miljoen euro, een toename van 34 procent. Aan de positieve winstontwikkeling droegen Eetgemak, Witte Molen en Source Group bij. Eetgemak maakte, in het eerste jaar binnen de groep, een gezonde groei door en leverde een duidelijke bijdrage aan het resultaat. AmsterdamGold boekte weliswaar een lagere omzet, maar wist dankzij kostenbesparingen een iets beter resultaat te behalen. Ook de nieuw verworven bedrijven DPS Services en BK Group leverden een positieve bijdrage. De Value8 Tech Group had een drukkend effect op de resultaten. Buhrs (onderdeel van de Value8 Tech Group) had last van de zwakke yen, uitdagende marktomstandigheden en incidentele lasten. Per saldo is sprake van een bevredigende winstgroei bij de Value8 bedrijven.

Winst per aandeel stijgt 15,4 procent

De winst per aandeel kwam uit op 0,60 euro, een stijging van 15,4 procent ten opzichte van 0,52 euro per aandeel in 2012. De bedragen zijn herrekend voor de – in december 2013 doorgevoerde – aandelensplitsing van 4:1 (4 nieuwe aandelen voor 1 bestaand aandeel). In de oude (ongesplitste coupure) zou sprake zijn geweest van een winstgroei van 2,08 euro naar 2,41 euro. De groei ligt in lijn met de lange termijndoelstelling van verdubbeling in vijf jaar.
Het aan aandeelhouders toekomende eigen vermogen steeg van 18,8 naar 29,9 miljoen euro. Per aandeel bedroeg het eigen vermogen 5,35 euro, een toename van 21,3 procent ten opzichte van de stand van ultimo 2012 (4,41 euro per aandeel).

Sterke balansverhoudingen

De balansverhoudingen bleven onverminderd sterk. De geconsolideerde balans laat een groepsvermogen zien van 37,1 miljoen op een balanstotaal van 72,2 miljoen euro. Op vennootschappelijke basis bedraagt de solvabiliteit nu 80% tegen 74% een jaar eerder. Dat zijn zeer gezonde verhoudingen.

Eind 2012 heeft Value8 haar aangescherpte strategie gecommuniceerd. Daarbij wordt de nadruk gelegd op meerderheidsbelangen (tussen 51 en 100 procent) en op groeisectoren. In het kader van de aangescherpte strategie heeft in 2013 een aantal transacties plaatsgevonden. Die worden hieronder kort toegelicht:

1)    Acquisitie Eetgemak

Value8 heeft in januari 2013 een 51% belang verworven in Eetgemak. Eetgemak is gespecialiseerd in de productie, samenstelling en verkoop van koelverse maaltijdcomponenten en complete maaltijden, met name voor de intramurale en extramurale zorg. Inmiddels houdt Value8 een belang van 54 procent.

2)    Verkoop Witte Molen aan Laroy Duvo

Per 1 april 2013 werden de bedrijfsmatige activiteiten van Witte Molen voor ruim 5 miljoen euro verkocht aan Laroy Duvo. Na balansdatum werd voorts een groot deel van het vastgoed in Meeuwen verkocht. In het cluster Animal Food & Care heeft Value8 in het kader van haar buy & build strategie een aantal bedrijven verworven. 

3)    DPS Services: sourcing services

In september 2013 werd een meerderheidsbelang (60%) verkregen in DPS Services. DPS Services is een snelgroeiende Nederlandse onderneming op het gebied van procurement en sourcing dienstverlening en biedt daarmee bedrijven oplossingen waardoor aanzienlijke kostenbesparingen kunnen worden gerealiseerd.

4)    Corporate dienstverlening: BK Group

Ultimo 2013 had Value8 een 68% belang in de BK Group, dat actief is op het gebied van corporate dienstverlening. Het betreft dienstverlening op het gebied van administratie, jaarrekeningen, corporate governance en bestuur en aansturing van externe professionals. Het eerste belang in deze sector (Trust Alliance) werd in maart 2013 verworven. Na de overname van ECM en BK in september 2013 zijn de activiteiten samengevoegd en onderbracht in de BK Group. 

5)     Groter belang in Source Group

Eind april 2013 heeft Value8 actief geparticipeerd in de structurering van het beursfonds Source Group. Hierdoor heeft een aanzienlijke versterking van de vermogenspositie plaatsgevonden en is het belang van Value8 gestegen tot 48,5 procent.

6)    Reverse listing SnowWorld

Medio december 2013 is de reverse listing van SnowWorld via het beursfonds Fornix BioSciences (waarin Value8 een belang 64% had) gerealiseerd. SnowWorld is de leidende aanbieder van indoor ski resorts met twee locaties (Zoetermeer en Landgraaf) en kent een EBITDA van 8,5 miljoen euro op jaarbasis. Ultimo 2013 bedroeg het belang in SnowWorld 9,6 procent.

Value8 verwacht binnen enkele dagen het jaarverslag 2013* en de oproep voor de aandeelhoudersvergadering (inclusief het dividendvoorstel) te publiceren. Value8 zal haar jaarlijkse aandeelhoudersvergadering houden op woensdag 11 juni 2014. De agendastukken zullen tijdig op de website worden geplaatst.

Vooruitzichten: verdere groei in 2014

Het bestuur verwacht in 2014 verdere stappen te kunnen zetten in het kader van de eind 2012 aangescherpte strategie. Daarbij wordt uitbreiding met nieuwe bedrijven voorzien, maar ook versterking van bestaande bedrijven binnen de groep, zowel door autonome groei alsook met add-on acquisities.

De verwachting is dat de winstcapaciteit van de groep daardoor verder zal kunnen toenemen en dat een groter deel van omzet en winst door de focussectoren zal kunnen worden gegenereerd. Ten aanzien van de corporate finance dienstverlening is het gunstig dat de interesse in beursnotering en reverse listing sinds het vierde kwartaal 2013 verder is toegenomen.

Samenvattend verwacht het bestuur dat de positieve ontwikkeling van Value8  in 2014 zal worden voortgezet.

 

 

* De cijfers in het persbericht zijn ontleend aan de jaarrekening 2013. De accountant heeft de jaarrekening nog niet van een controleverklaring voorzien. Value8 verwacht het gecontroleerde jaarverslag binnen enkele dagen te kunnen publiceren.