Mededeling Value8 inzake Certainty of Funds verklaring voorgenomen bod Witte Molen

Het bericht bevat een openbare mededeling van Value8 NV ingevolge artikel 7 lid 4 en 5 van het Besluit Openbare Biedingen Wft. Deze mededeling is niet voor vrijgave, distributie of publicatie, geheel noch gedeeltelijk, in of naar de Verenigde Staten van Amerika, Japan of Canada.
 
In aansluiting op het persbericht van 25 juli jl. bericht Value8 het volgende.

In het kader van het voorgenomen openbaar bod op alle uitstaande aandelen Witte Molen dient Value8 NV conform Wft artikel 7 lid 4 een verklaring omtrent de ‘Certainty of Funds’ af te geven, waarin nadere informatie wordt verschaft met betrekking tot de financiering van het voorgenomen openbaar bod.
 
De wet stelt dat deze Certainty of Funds verklaring uiterlijk bij indiening van het biedingsbericht bij AFM dient te worden afgegeven. Value8 heeft op 25 juli jl. aangegeven te verwachten dat het biedingsbericht binnen acht weken zal worden ingediend bij AFM.
 
In het persbericht van 25 juli jl. is tevens aangegeven dat de financiering van het bod plaats zal vinden in de vorm van financieringspreferente aandelen. De Buitengewone Aandeelhoudersvergadering van Value8 van 23 maart 2011 heeft ingestemd met een wijziging van de statuten. Bij deze statutenwijziging is de mogelijkheid geschapen om naast de bestaande aandelen A en B ook financieringspreferente aandelen (Cum Prefs C) te creëren. De vergadering heeft tevens ingestemd met het verlenen van een emissiemachtiging die het mogelijk maakt deze financieringspreferente aandelen daadwerkelijk uit te geven.
 
Indien de laatste zin van het persbericht van 25 juli jl.  tevens wordt gezien als verklaring in het kader van de Certainty of Funds, dient dit persbericht als aanvulling daarop te worden beschouwd.