Mededelingen Value8

Value8 houdt vandaag, 28 juni 2017, haar Algemene Vergadering van Aandeelhouders. In dat kader wordt de volgende informatie verstrekt.

Streven spoedige afronding jaarrekening
Allereerst heeft Value8 op 15 mei jl. meegedeeld dat – met name in verband met onderzoek naar BK Group – de jaarrekening nog niet van een accountantsverklaring is voorzien. Value8 streeft ernaar dit traject zo spoedig mogelijk af te ronden, maar kan op dit moment geen nadere mededelingen doen over het onderzoek en de verwachte timing. In dat kader zal over de agendapunten 3b (vaststelling jaarrekening), 3d (dividendvoorstel) en 4 (décharge) niet worden gestemd.

Wel informatie verschaft
Ten behoeve van informatievoorziening aan aandeelhouders is op 30 april 2017 een uitgebreid persbericht uitgebracht over de gang van zaken en de voorlopige resultaten over 2016. Voorts is op 17 mei 2017 de concept jaarrekening gepubliceerd, die nog niet van een accountantsverklaring is voorzien. Ook is daarbij meegedeeld welke factoren hierbij een rol spelen. Op 31 mei 2017 is de trading update gepubliceerd, waarin mededeling is gedaan van de ontwikkeling bij de belangrijkste activiteiten van onze groep.

Value8 streeft ernaar op de kortst mogelijke termijn haar definitieve jaarrekening 2016 te presenteren en zal daaropvolgend een BAVA bijeenroepen waarop vaststelling van de jaarrekening zal worden geagendeerd. Op dat moment worden ook de dividenddata (keuzeperiode, ex dividend datum, betaaldatum) gecommuniceerd. In die BAVA zal de accountant aanwezig zijn.

Operationele groei zet door
Value8 benadrukt dat het perspectief van het bedrijf en de toekomstige waardeontwikkeling vooral afhankelijk zijn van de fundamentele prestaties van de bedrijven en deelnemingen die tot de groep behoren. In dat kader is het verheugend te melden dat de belangrijkste bedrijven van de groep (met name Ceradis, Eetgemak, Kersten, HeadFirst Source Group en AquaServa) in de eerste vier maanden van 2017 een positieve ontwikkeling hebben doorgemaakt. Voorts is in de eerste vier maanden sprake van een positieve waardeontwikkeling van de beursgenoteerde belangen.

Value8 NV