Value8: Goede eerste 4 maanden 2013

Value8 heeft in de eerste vier maanden van 2013 de groei voortgezet. Naast een goede gang van zaken bij de grootste bedrijven van de groep, zijn er belangrijke stappen gezet om de groeilijn ook de komende jaren te continueren.

De hoofdpunten zijn:
•    Resultaten zorgmaaltijdenbedrijf Eetgemak beduidend boven Q1 2012
•    Meerderheidsbelang in trustdienstverlener Trust Alliance: buy & build
•    Groot minderheidsbelang in Source (contracting)
•    Schaalvergroting gerealiseerd voor diervoederproducent Witte Molen
•    Value8 Tech Group: weerbaar ondanks zwakke economie
•    AmsterdamGold: profiteert van recente volatiliteit goudprijs
•    Value8 sinds 18 maart jl. opgenomen in Smallcap-index (AScX)

Resultaten zorgmaaltijdenbedrijf Eetgemakt beduidend boven Q1 2012

Eetgemak wist in het eerste kwartaal de groei voort te zetten. Value8 verwierf op 21 januari 2013 een meerderheidsbelang in dit zorgmaaltijdenbedrijf. Eetgemak bereidt, assembleert en verkoopt zowel standaardmaaltijden als speciale dieetmaaltijden. Het bedrijf faciliteert hierdoor cliënten met het gehele voedingsproces, van voedingskundig advies, tot logistiek en levering. De omzet lag in het eerste kwartaal beduidend boven het niveau van een jaar eerder. Eetgemak is actief om het klantenbestand uit te breiden en een toenemend aantal zorginstellingen te assisteren bij het voorzien in hoogkwalitatieve (dieet-) maaltijden.

Meerderheidsbelang in Trust Alliance: buy & build

Value8 heeft in 2012 aangegeven te willen uitbreiden in gespecialiseerde financiële dienstverlening. Aan die intentie werd eind februari invulling gegeven middels de verwerving van een 70 procents belang in Trust Alliance. Trust Alliance verleent diensten op het gebied van administratie, jaarrekeningen, corporate governance, bestuur en aansturing van externe professionals (zoals accountants, fiscalisten en notarissen). Value8 beoogt om – in nauwe samenwerking met het management – een buy & build strategie te realiseren.

Schaalvergroting gerealiseerd voor Witte Molen

Eind maart werd overeenstemming bereikt tussen Witte Molen (81% Value8) en Laroy Duvo over de overname van de bedrijfsactiviteiten. Laroy Duvo koopt voor ruim 5 miljoen euro de bedrijfsactiviteiten van Witte Molen met uitzondering van het onroerend goed. Op 24 mei aanstaande dient de AVA nog in te stemmen met deze transactie, waarbij Value8 reeds heeft aangegeven voor te zullen stemmen. Witte Molen heeft bekendgemaakt dat de transactie naar verwachting zal resulteren in een waarde per aandeel in de bandbreedte van 5,00 tot 5,50 euro. Value8 is zeer verheugd over deze transactie met Laroy Duvo, waardoor een goed toekomstperspectief voor het bedrijf is gecreëerd. Ook voor aandeelhouders is dit – na vier jaar van resultaten rond break-even – een aantrekkelijke transactie.

Groot minderheidsbelang in Source (contracting)

Eind april maakte Value8 bekend het belang in AamigoO Group (na naamswijziging: Source Group) aanzienlijk te hebben vergroot.Value8 heeft een belang gemeld van 31,93 procent van de aandelen, alsmede een potentieel belang van 18,01 procent. Deze belangname volgt op een ingrijpende reorganisatie waardoor een aanzienlijk aantrekkelijker perspectief is ontstaan voor de onderneming. Eind april werd de verkoop afgerond van Corso, waarbij de koper ook de bijbehorende schuldpositie heeft overgenomen. Daarmee zullen de activiteiten van de groep voornamelijk bestaan uit contracting vanuit Source (Culemborg). De herstructurering leidt tot een substantiële verbetering eigen vermogen en verlaging van de schuldpositie. In totaal wordt een versterking van het eigen vermogen voor 2013 verwacht van 4 tot 5 miljoen euro. Source wist in 2012 de omzet op te voeren tot 165,9 miljoen euro en was operationeel winstgevend. Voor de komende jaren wordt een winstgevende groei verwacht.

Value8 Tech Group: weerbaar ondanks zwakke economie

Hoewel de Value8 Tech Group niet ongevoelig is voor de zwakke economische omstandigheden in Nederland en West-Europa was sprake van een redelijk goede ontwikkeling. Bij het onderdeel Buhrs was in het eerste kwartaal sprake van een hoge bezetting vanwege een grote Japanse order. Buhrs is evenwel afhankelijk van een beperkt aantal grote orders. Bij de activiteiten van Axess (liftsystemen) is – na de integratie in Zaandam –het orderniveau boven budget komen te liggen. Bij GNS Brinkman was sprake van een hoge orderintake in januari en februari waarna de orderintake enigszins terugviel t in maart en april. Binnen de Value8 Tech Group blijft de aandacht gericht op het realiseren van synergie en het optimaliseren van de organisatie.

Amsterdam Gold: profiteert van recente volatiliteit

Amsterdam Gold blijft gevoelig voor de ontwikkeling van de goud- en zilverprijs. De eerste twee maanden van het jaar lag de omzet op een lager niveau, maar de omzetten van april lagen significant hoger. De sterke daling van de goudprijs medio april (van 1500 dollar tot 1350 dollar in één week tijd) leidde tot hogere omzetten. Veel klanten maakten van die daling gebruik om tegen lagere koersen fysiek edelmetaal bij te kopen.

Bij de overige ontwikkelingen kunnen de volgende zaken worden gemeld. Allereerst heeft Value8 een lening verstrekt aan Qurius teneinde de kosten van de vennootschap te kunnen dekken. Medio maart werd de overname van de webshop voor dierbenodigdheden Megapets bekendgemaakt.  De gevolgen van de deconfiture van Droam waren zeer beperkt, de deconfiture van HSI heeft mogelijk gevolgen voor de door Value8 verstrekte lening aan PHC, waarvoor overigens al een voorziening was getroffen.

Creatie van aandeelhouderswaarde staat voorop

Value8 streeft naar creatie van aandeelhouderswaarde op lange termijn. Belangrijk daarbij is dat uitgifte van aandelen alleen dan plaatsvindt indien daarmee voor alle aandeelhouders een waardestijging kan worden gerealiseerd. Het is in dat kader verheugend dat de groeistappen die Value8 in de eerste vier maanden van 2013 heeft gezet gepaard zijn gegaan met een gematigde toename van het aantal aandelen. Het aantal gewone aandelen is met 13 procent gestegen van 1,155 miljoen naar 1,305 miljoen.

Verwachting: Value8 ziet resultaten 2013 met vertrouwen tegemoet

Value8 verwacht in 2013 additionele stappen te zetten in het kader van de in december 2012 aangescherpte strategie. Tegen de achtergrond van de ontwikkelingen in de eerste vier maanden van 2013 ziet Value8 de resultaten voor heel 2013 met vertrouwen tegemoet. De lange termijn doelstelling blijft een verdubbeling van de waarde in vijf jaar, hetgeen – indien wordt afgezien van de dividendcomponent – vertaald kan worden in een gemiddelde jaarlijkse toename van het eigen vermogen per aandeel van 15 procent.

Sinds 18 maart 2013 is het aandeel Value8 opgenomen in AScX index. Deze index is bestaat uit 25 beursfondsen die worden verhandeld op de Amsterdamse beurs en in rangschikking behoren tot de posities 51-75 qua omvang. Value8 is zeer verheugd met de opname in de AScX index, die kan bijdragen aan een betere verhandelbaarheid van het aandeel. De opname in de AScX heeft veel eerder plaatsgevonden dan de interne doelstelling om – uiterlijk eind 2015 – te worden opgenomen in deze index.

Nu Value8 deel uitmaakt van de AScX-index zal de directie zich inzetten om die positie te behouden. Daartoe zal de financiële communicatie worden geïntensiveerd en geprobeerd worden een breder beleggingspubliek voor het aandeel Value8 te interesseren.