Value8 publiceert jaarcijfers 2008

Value8 NV (voorheen Exendis NV) heeft over 2008 een nettowinst behaald van 3,8 miljoen euro (2007: 0,7 miljoen euro). De forse stijging van de nettowinst is te danken aan de boekwinst op verkoop van de werkmaatschappijen van Exendis per 1 juli 2008. In 2008 hebben twee dividenduitkeringen plaatsgevonden van 1,50 en 2,85 euro per aandeel (voor reverse split). In totaal is daarmee in 2008 7,7 miljoen euro aan aandeelhouders uitgekeerd.

De vroegere bedrijfsactiviteiten van Exendis, levering van systemen en diensten op het gebied van energieconversie en betrouwbare energievoorziening, zijn op 1 juli 2008 via een management buy-out verzelfstandigd en maken sindsdien geen deel meer uit van de beursgenoteerde vennootschap. De jaarcijfers over 2008 worden evenwel nog gedomineerd door de resultaten over het eerste halfjaar en de verkoop per 1 juli 2008.

Omzet en bedrijfsresultaat
De netto-omzet over 2008 bedroeg 3,9 miljoen euro (2007: 7,9 miljoen euro). Het bedrijfsresultaat (exclusief bijzondere baten en lasten) daalde in het eerste halfjaar van 2008 door hogere kosten van materialen, hulpstoffen en uitbesteed werk en de advieskosten samenhangend met de strategische heroriëntatie, de management buy-out, en de activiteiten om te komen tot een openbaar bod op Exendis NV. In de tweede helft van 2008 vormden de (advies)kosten met betrekking tot de afhandeling van het openbare bod en herinrichting van de vennootschap de grootste lasten. Het bedrijfsresultaat over 2008 bedroeg 0,7 miljoen euro negatief (2007: 0,7 miljoen euro).

Overgangsjaar
Het jaar 2008 was voor Exendis een overgangsjaar. Nadat de ondernemingsleiding begin 2008 tot de conclusie kwam dat de bedrijfsactiviteiten te klein waren om een beursnotering te rechtvaardigen, werd op 1 juli 2008 het operationele bedrijf verkocht. Op 31 augustus 2008 hebben drie toenmalige grootaandeelhouders (met 59 procent van de aandelen) overeenstemming bereikt met 3L Capital Holding BV (van voormalig VEB-directeur Peter Paul de Vries)  over de verkoop van hun belang. Op 24 september 2008 werden tijdens een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) de heren De Vries en Hettinga tot bestuurder benoemd en de heer Van der Lugt tot commissaris. Vervolgens is een verplicht bod uitgebracht op de resterende aandelen om de overige aandeelhouders de mogelijkheid te bieden hun aandelen tegen dezelfde condities als de grootaandeelhouders te verkopen.

Nieuw beursleven voor Exendis: Value8 NV
In de aandeelhoudersvergadering van 24 september 2008,  het biedingsbericht van 20 november 2008 en de aandeelhoudersvergadering van 28 januari 2009 heeft de nieuwe directie de contouren van het nieuwe onderneming geschetst. De focus zal liggen op het adviseren van, en investeren in groeiende small en midkap ondernemingen, die bij voorkeur actief zijn in sectoren die op lange termijn een goed groeiperspectief hebben.  Op 28 januari 2009 zijn de statuten van Exendis NV gewijzigd. De naam is gewijzigd in Value8 en de aandelen zijn gesplitst in de verhouding 8 oude aandelen voor een nieuw aandeel. Met de naam Value8 wordt gerefereerd aan de Engelse term ‘valuate’ (waarderen) en de combinatie value-aid waarmee wordt uitgestraald dat het bedrijf wil bijdragen aan waardecreatie. Value8 is voornemens om de aandeelhoudersvergadering eind mei plaats te laten vinden.

Voor een uitgebreide toelichting op de jaarcijfers en de jaarrekening verwijzen we naar de gepubliceerde digitale versie van het Jaarverslag 2008 op de website.

Value8 NV

Peter Paul de Vries (CEO)
Gerben Hettinga (bestuurslid)