Aandeelhouders Value8 stemmen unaniem in met jaarrekening 2015

Alle voorstellen aangenomen

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Value8 die heden, 15 juni 2016, is gehouden, heeft ingestemd met alle geagendeerde voorstellen. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders stemde daarbij unaniem in met de vaststelling van de jaarrekening van Value8 over 2015. In de vergadering waren 4.416.826 gewone aandelen en 70.495 cumulatief preferente aandelen aanwezig of vertegenwoordigd. Daarmee was 53,5 procent van het kapitaal vertegenwoordigd.

Ook de agendapunten décharge van de Raad van Bestuur, décharge van de Raad van Commissarissen, het dividendvoorstel, de machtiging tot uitgifte van aandelen en het conversievoorstel werden unaniem aangenomen. De inkoopmachtiging werd met een meerderheid van 79,4 procent aangenomen.

Voor toelichting op de agendapunten wordt verwezen naar de website van Value8 (www.value8.com). De stemuitslagen staan hieronder in tabelvorm weergegeven.

Aan het eind van de vergadering trad de voorzitter van de Raad van Commissarissen, Peter van der Lugt, af. Hij wordt opgevolgd door de vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen, Jaap van Duijn.

Ten aanzien van het dividend zullen de beursgenoteerde gewone aandelen (ISIN: NL0010661864) op 17 juni 2016 ex-dividend (0,15 euro) noteren. De beursgenoteerde cumulatief preferente aandelen (ISIN: NL0009875483) zullen eveneens op 17 juni 2016 ex-dividend (1,75 euro per aandeel) noteren. De uitkeringen in contanten zijn betaalbaar per 1 juli 2016, onder aftrek van 15% dividendbelasting. Het bonusdividend (1 aandeel per 20 gewone aandelen) zal eveneens betaalbaar zijn per 1 juli 2016.

 

Stemresultaten AVA 15 juni 2016

Agendapunt Aangenomen met
3b. Vaststelling jaarrekening 2015 100%
3d. Dividendvoorstel 100%
4a. Decharge Raad van Bestuur 100%
4b. Decharge Raad van Commissarissen 100%
5. Machtiging tot uitgifte van aandelen 100%
6. Machtiging tot inkoop van aandelen 79,6%
7. Conversiemogelijkheid van aandelen A 100%

Bij de agendapunten 3b, 3d, 4a en 4b onthielden aandeelhouders vertegenwoordigende 0,13 procent van het aanwezige kapitaal zich van stemming.