AVA Value8 keurt alle agendapunten goed

Vandaag, woensdag 22 mei 2019, heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Value8 NV plaatsgevonden in het beursgebouw van Euronext Amsterdam. Value8 is verheugd dat de Algemene Vergadering met overgrote meerderheid – met meer dan 98% voor-stemmen – heeft ingestemd met de geagendeerde voorstellen. Zeven van de negen agendapunten werden zelfs met 100% van de stemmen, ofwel unaniem, aangenomen. In de vergadering waren 7.091.585 gewone aandelen en 35.517 cumulatief preferente aandelen aanwezig of vertegenwoordigd, hetgeen overeenkomt met 65% van het uitstaande aandelenkapitaal.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders stemde unaniem in met de vaststelling van de jaarrekening van Value8 over 2018.  Ook de agendapunten décharge van de Raad van Bestuur, décharge van de Raad van Commissarissen, de machtiging tot uitgifte van aandelen en de accountantsbenoeming werden aangenomen.

In de vergadering werd Robert de Haze Winkelman benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Een dankwoord werd uitgesproken in verband met het afscheid van Roelf de Boer. Value8 dankt hem voor de wijze waarop hij het commissariaat heeft ingevuld en in het bijzonder voor zijn bijdrage aan de succesvolle gang van zaken in het afgelopen jaar.

De  vergadering stemde in met het voorgestelde dividend. De gewone aandelen (ISIN: NL0010661864) zullen op 24 mei 2019 ex-dividend noteren; de record date is 27 mei 2019. Dit betreft een dividend van 0,15 euro in contanten. De beursgenoteerde cumulatief preferente aandelen (ISIN: NL0009875483) zullen eveneens op 24 mei 2019 ex-dividend (1,75 euro per aandeel) noteren; de record date is 27 mei 2019. Bovengenoemde dividenden zullen betaalbaar zijn per 31 mei 2019. Op de betaling van het contante dividend wordt 15% dividendbelasting ingehouden.

 

Stemresultaten AVA

Agendapunt Aangenomen met
2b. Vaststelling jaarrekening 2018 100,00%
3a. Decharge Raad van Bestuur 100,00%
3b. Decharge Raad van Commissarissen 100,00%
4b. Dividendvoorstel 100,00%
5a. Machtiging tot uitgifte van aandelen 100,00%
5b. Uitsluiting voorkeursrecht 98.24%
6. Machtiging tot inkoop van aandelen 100,00%
7. Samenstelling raad van commissarissen 100,00%
8. Benoeming accountant 99,87%