Eind 2012 geformuleerde 5-jaars doelstellingen gehaald

Evaluatie FOCUS 2018
Ontwikkeling Value8
2012
2017
toename( %)
per jaar (%)
Omzet (x mln)
98
628
541%
45,0%
Eigen Vermogen (EV) (x mln)
18,8
79,3
322%
33,4%
Personeel
180
783
335%
34,2%
EV per aandeel + cash div.
3,81
9,21
142%
19,3%
EV  per aandeel
3,81
8,62
126%
17,7%
Koers
4,88
5,00
2%
0,5%
Koers + dividend
4,88
5,59
15%
2,8%
premie/discount
38%
-42%
Evaluatie van eind 2012 gecommuniceerde aangescherpte strategie en doelstellingen
Op 21 december 2012 presenteerde Value8 haar aangescherpte strategie “Focus 2018” en aangescherpte doelstellingen. Value8 informeert haar aandeelhouders middels dit bericht over de realisatie van deze doelstellingen.
De aangescherpt strategie viel in drie elementen uiteen:
  • Focus op meerderheidsbelangen
  • Focus op groeisectoren
  • Toegevoegde waarde beursnotering
Tevens werd de doelstelling gecommuniceerd om in 5 jaar tijd in omvang te verdubbelen. “Gezien de diverse aard van de activiteiten kan hierbij de omzetontwikkeling niet als maatgevend worden beschouwd en wordt daarbij de ontwikkeling van het eigen vermogen per aandeel (gecorrigeerd voor dividenden) als referentie gehanteerd”.
Aan de hand van de recent gepubliceerde jaarcijfers 2017 kan de ontwikkeling van Focus 2018 worden geëvalueerd. Voor een deel van de cijfers moet gebruik worden gemaakt van pro forma cijfers aangezien bij de opstelling van de jaarrekening 2017 de consolidatievrijstelling van IFRS-10 dient te worden gehanteerd en derhalve niet meer op geconsolideerde basis wordt gerapporteerd.
  • Omzet: op pro forma basis bedraagt de omzet 2017 (op basis van bruto facturatiewaarde) 628 miljoen euro, een ruime verzesvoudiging ten opzichte van de omzet van 97,9 miljoen euro van 2012. Expliciet is overigens aangegeven dat het omzetcriterium niet als maatgevend kan worden beschouwd.
  • Personeelsbestand: het personeelsbestand op basis van oude grondslagen bedraagt 783 fte een ruime verviervoudiging ten opzichte van 2012 (180 fte).
  • Eigen vermogen: dat is gestegen van 18,8 miljoen euro in 2012 naar 79,3 miljoen euro eind 2017. Ook dit kengetal is ruim verviervoudigd. Daarbij dient te worden opgemerkt dat een deel van de toename is toe te schrijven aan aandelenemissies. Tevens wordt opgemerkt dat het eigen vermogen eind 2017 is gebaseerd op de in 2017 toegepaste nieuwe grondslagen van waardering en resultaat bepaling waarbij naast de participaties en beleggingen ook de groepsmaatschappijen zijn gewaardeerd op reële waarde.
  • Het eigen vermogen per aandeel gecorrigeerd voor het totale dividend (stock+cash) steeg met 142 procent, ofwel 19,3 procent per jaar.
  • Het eigen vermogen per aandeel is – alleen gecorrigeerd voor stockdividend – in de 5-jaars periode toegenomen van 3,81 naar 8,62 euro. Dat is een toename van 126 procent, ofwel een ruime verdubbeling. De gemiddelde stijging per jaar bedroeg 17,7 procent.
  • De total shareholder return (dividend- plus koersrendement) kwam uit op 2,8 procent per jaar. De total shareholder return is opgebouwd uit 0,5 procent koersstijging en 2,3 procent contant dividend, deze stijging is lager dan de ontwikkeling van de AEX index in dezelfde periode.
  • Het verschil tussen de toename van het eigen vermogen per aandeel (19,3 procent per jaar) en de total shareholder return (2,8 procent per jaar) is terug te voeren op een achterblijvende koersontwikkeling en een premie (+38%) ten opzichte van de intrinsieke waarde die is omgeslagen in een discount (-42%).
Sinds de start van Value8 (september 2008) is de intrinsieke waarde per aandeel gestegen van 0,48 naar 8,62 euro (ultimo 2017). Hierbij wordt wel opgemerkt dat de intrinsieke waarde per aandeel ultimo 2017 is gebaseerd op de in 2017 nieuw gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling.
Geconcludeerd kan worden dat de nagestreefde verdubbeling op alle fundamentele criteria (omzet, aantal werknemers, eigen vermogen en eigen vermogen per aandeel) ruimschoots is gehaald. Door de achterblijvende koersontwikkeling is de total shareholder return ook achtergebleven bij de groei van de fundamentals. Tegen deze achtergrond streeft Value8 naar een intensivering van het investor relations beleid.
Value8 verwacht haar trading update op dinsdag 29 mei a.s. te publiceren.
Value8 NV