Forse winstgroei Value8 in eerste halfjaar

Winst per aandeel stijgt 21%   

Value8 heeft een goed eerste halfjaar 2013 achter de rug. Onze groep, die thans 320 medewerkers telt (medio 2012: 180), heeft een omzet geboekt van 54,7 miljoen euro (was: 47,1). De nettowinst toekomend aan gewone aandeelhouders – derhalve na aftrek van preferent dividend en aandeel derden – steeg met 34,8 procent van 1,04 naar 1,40 miljoen euro en de winst per aandeel kwam uit op 1,15 euro (was: 0,95 euro). Ook het eigen vermogen per aandeel liet een gezonde stijging zien met 7,8 procent (van 17,64 naar 19,02 euro). Inclusief het uitgekeerde dividend (0,40 euro per aandeel), bedraagt de toename over het eerste halfjaar 10,0 procent.

De financiële hoofdpunten:

•    Omzet stijgt van 47,1 tot 54,7 miljoen euro (+16,1 procent)
•    Bruto marge neemt toe van 4,9 tot 12,3 miljoen euro /resultaat stijgt van 0,9 naar 2,2 miljoen euro
•    Nettowinst toekomend aan aandeelhouders stijgt van 1,04 tot 1,40 miljoen euro, een toename van 34,8 procent
•    Winst per aandeel neemt toe van 0,95 naar 1,15 euro per aandeel, een stijging van 21,0 procent
•    Eigen vermogen stijgt van 18,8 naar 24,8 miljoen euro (+31,7 procent)
•    Eigen vermogen per aandeel is gestegen van 17,64 per ultimo 2012 naar 19,02 euro, een stijging van 7,8 procent. Inclusief het uitgekeerde dividend (0,40 euro) is sprake van een toename van 10,0 procent

De groep profiteerde van betere operationele resultaten bij de belangrijkste activiteiten én de toevoeging van nieuwe, groeiende bedrijven aan de groep. De belangrijkste aanwinst, Eetgemak, behaalde een omzetstijging in de eerste helft van 2013 van 19,1 procent, waarbij ook de winst toenam. Ook AmsterdamGold en Witte Molen, waarvan de bedrijfsactiviteiten in april/mei derden verkocht aan Laroy Duvo, droegen bij aan de resultatenontwikkeling. Mede door het seizoeneffect (met het accent op de tweede jaarhelft) droeg de Value8 Tech Group nog niet bij aan het resultaat. Bij de kleinere belangen drukte de afboeking van de lening aan PHC op het resultaat.

Voorts is de positie van Source Group (voorheen AamigoO) aanzienlijk verbeterd door een herstructurering eind april. Value8 heeft het belang in Source Group verhoogd.

In de tweede jaarhelft verwacht Value8 aanvullende acquisities te plegen en de groei van de groep voort te zetten.

Value8 heeft in december 2012 haar aangescherpte strategie gepresenteerd. Doelstelling is om in vijf jaar te verdubbelen, hetgeen – indien de waardeontwikkeling gelijke tred houdt – zich laat vertalen in een totaal rendement (koersstijging + dividend) van circa 15 procent. Belangrijk onderdeel is de focus op uitbreiding in groeiende bedrijven en sectoren en een buy & build voor de bestaande bedrijven. Value8 heeft in de eerste jaarhelft belangrijke stappen gezet in die richting, waarbij de acquisitie van Eetgemak het meest in het oog springt.

De belangrijkste ontwikkelingen over het eerste halfjaar 2013 worden hieronder weergegeven:

Uitbreiding/samenstelling van de groep:
a)    Acquisitie (51%) van zorgmaaltijdenbedrijf Eetgemak (januari)
b)    Witte Molen verkoopt bedrijfsactiviteiten aan Belgische Laroy Duvo (april/mei)
c)    Verwerving meerderheidsbelang in trustdienstverlener Trust Alliance (februari))
d)    Vergroting (minderheids-) belang in Source Group (mei/juni)

Operationeel:
a)    Voortzetting winstgevende groei zorgmaaltijdenbedrijf Eetgemak
b)    Ceradis boekt progressie op commercieel en R&D vlak
c)    AmsterdamGold: duidelijk beter resultaat bij iets lagere omzet
d)    Value8 Tech Group: zwaartepunt in tweede jaarhelft

Eetgemak laat gezonde groei zien

Het in januari 2013 geacquireerde zorgmaaltijdenbedrijf Eetgemak (51% Value8) wist de groei in de eerste jaarhelft voort te zetten. Eetgemak streeft ernaar zorginstellingen te voorzien van hoogkwalitatieve (dieet-) maaltijden. Daarbij wordt geprofiteerd van de outsourcing trend bij zorginstellingen waarbij deze instellingen besluiten hun keuken te sluiten en de maaltijden extern te betrekken. Eetgemak wist in de eerste jaarhelft de omzet 19,1 procent op te voeren.

Ceradis heeft commerciële progressie geboekt in de eerste jaarhelft 2013. Voor haar milieuvriendelijke product MusaCare (ter bescherming van bananen)  zijn in Latijns Amerika de eerste klantorders geplaatst. Daarnaast is belangrijke voortgang geboekt op het gebied van research en development, waarmee de pijplijn van toekomstige producten gevuld kan worden. De organisatie is klaargestoomd voor toekomstige groei met uitbreiding van het management team en de RvC.

Trust Alliance, winstgevende financieel dienstverlener

Trust Alliance, de financieel dienstverlener waar Value8 in februari een meerderheidsbelang (70%) nam, behaalde in de eerste helft een – overigens nog bescheiden – positief resultaat. Beoogd wordt deze activiteiten door een combinatie van acquisities en autonome omzetstijging, sterk te laten groeien.
Eveneens in het financiële cluster boekte AmsterdamGold een duidelijk beter resultaat dan in 2012. De iets lagere omzet werd gecompenseerd door aanzienlijke kostenverlagingen waarvoor al in 2012 de basis werd gelegd.

Dierenvoeding & verzorging: verkoop Witte Molen activiteiten aan Laroy Duvo

In het cluster ‘Diervoeding & verzorging’ werd een belangrijke stap gezet met de verkoop van de bedrijfsactiviteiten van Witte Molen aan het Belgische Laroy Duvo. De verkoopopbrengst bedraagt ruim 5 miljoen euro. Het vastgoed is niet in de transactie inbegrepen. Witte Molen heeft bekendgemaakt dat de transactie naar verwachting zal resulteren in een waarde per aandeel van circa 5,00 tot 5,50 euro. De verkoop is een belangrijke en positieve stap voor alle stakeholders. Het bedrijf en de medewerkers hebben een betere toekomst onder de vleugels van Laroy Duvo, terwijl voor aandeelhouders een hogere opbrengst is gerealiseerd dan op basis van de winstgevendheid kon worden verwacht. De vennootschap Witte Molen – waarin de cashopbrengst en het vastgoed zitten – is hernoemd tot MTY Holdings. In dit cluster is Value8 voorts actief met DS Petcare, dat Dog’s Stuff verzorgingsproducten produceert en verkoopt, en de webshop megapets.nl. Op 22 augustus jl. maakte Value8 bekend de keten van dierspeciaalzaken Dierenvreugd (12 winkels) te hebben overgenomen.

Value8 Tech Group:  Buhrs merkt aantrekken economie VS/Japan

De gang van zaken bij de Value8 Tech Group gaf een gemengd beeld. Buhrs presteerde beter dan in de eerste helft van 2012. Daarbij past de kanttekening dat sprake is van een seizoenpatroon waarbij het accent van omzet en resultaat in de tweede halfjaar ligt. Positief is ook dat voor Buhrs het aantrekken van de economie in de belangrijke markten Japan en VS zich vertaalt in een aantrekkende vraag en een toenemende orderportefeuille.

GNS Brinkman (rolluiken/branddeuren) had na een positieve start een moeilijk tweede kwartaal. De activiteiten van GNS Brinkman zijn deels verbonden met de Nederlandse retail en die heeft last van een laag consumentenvertrouwen en problemen van (non-food) winkelketens. Axess (liftsystemen) en Haak (technologisch bedrijf) presteerden daarentegen iets beter dan verwacht. Voor geheel 2013 verwacht de Value8 Tech Group bij te dragen aan de winst, al is de op lange termijn nagestreefde marge (van 5 tot 7 procent) tegen de achtergrond van de zwakke economie, thans nog niet haalbaar.

Groter belang Value8 in gezond Source

Value8 is verheugd dat zij een actieve rol heeft kunnen spelen in de (deels financiële) herstructurering van het beursfonds AamigoO. Door de verkoop van het slecht presterende Corso resteert een gezonde bedrijfsactiviteit (Source/contracting). Source heeft de bruto-omzet de afgelopen jaren zien stijgen van 120 miljoen euro tot ruim 160 miljoen euro. De verwachting is dat Source deze groei kan voorzetten en daarbij gezond winstgevend kan opereren. De oplossing voor het beursfonds (dat Source Group gaat heten) is mede door Value8 mogelijk gemaakt. Value8 heeft haar belang in de verslagperiode vergroot tot 35,15 procent met de optie om haar belang verder uit te breiden.

Instandhoudingskosten beursfondsen

Bij de kleinere belangen drukte met name de afschrijving op de lening aan PHC (ter grootte van 0,35 miljoen euro) op het resultaat. Inmiddels is Value8 (groot-) aandeelhouder in 4 beursfondsen die geen of in beperkte mate bedrijfsactiviteiten ontplooien. Dat betreft belangen in Lavide Holding (voorheen Qurius), MTY Holdings (voorheen Witte Molen), Fornix BioSciences en Dico International. Het streven is om bij deze beursgenoteerde ondernemingen nieuwe activiteiten te ontplooien, mogelijk via een reverse listing. Value8 ziet aanhoudend grote interesse van small- en midkapbedrijven om beursnotering te verkrijgen, waaronder een groot deel ook via reverse listing. Zolang daarvan geen sprake is drukken de instandhoudingskosten op de resultatenrekening van de betreffende bedrijven en – voorzover sprake is van meerderheidsbelangen – op Value8. Ook in dezen gaat de kost overigens voor de baat uit.

Verwachting 2013: voortzetting van de groei

Voor de tweede jaarhelft verwacht Value8 een voortzetting van de groei. Value8 heeft het afgelopen halfjaar een aantal acquisitiemogelijkheden bestudeerd van bedrijven die de groep kunnen versterken en kunnen bijdragen aan de groei en de winstgevendheid. Hoewel voorzichtigheidshalve moet worden gemeld dat het slagen van acquisitietrajecten niet zeker is, heeft Value8 de verwachting dat ook in het tweede halfjaar bedrijven aan de groep kunnen worden toegevoegd.

Ten aanzien van de resultaatontwikkeling verwacht Value8 een voortzetting van het groeipatroon, ondersteund door – onder meer – de groei van Eetgemak en een seizoensmatig betere tweede helft voor de Value8 Tech Group.

Het volledige halfjaarbericht zal uiterlijk 31 augustus op de website van Value8 beschikbaar worden gesteld.