Gezonde balans en sterk verbeterd perspectief Kersten

Value8 verkrijgt 100% van Kersten

In aansluiting op de op 8 november jl. gepubliceerde trading update, deelt Value8 thans mede dat een definitief akkoord is bereikt met de bank over een nieuwe financiële structuur van Kersten en dat de daarmee samenhangende transactie is geëffectueerd.

Hulpmiddelen voor mensen met beperking

Het in Roermond gevestigde Kersten verstrekt en onderhoudt (medische) hulpmiddelen voor mensen met een beperking. Tot het assortiment van Kersten behoren onder meer rolstoelen, bedden, scootmobielen, revalidatiemiddelen & toepasselijke domotica. Kersten is de nummer 3 in deze markt, na Medux en Welzorg. Kersten behaalde in 2015 een omzet van 38,9 miljoen euro en had ultimo 2015 336 medewerkers (op FTE-basis) in dienst. Het bedrijf maakt sinds begin 2015 deel uit van de Value8 Groep.

Verbeterproces werpt vruchten af

Eerder heeft Value8 haar aandeelhouders geïnformeerd over de gang van zaken bij Kersten. Na een moeilijke periode in de tweede helft van 2015 is een operationeel verbeterproces ingezet. Dat verbeterproces behelst onder andere focus op winstgevende activiteiten, reductie van het personeelsbestand en versterking van de organisatiestructuur. In dat kader is van enkele activiteiten afscheid genomen: de zorgwinkels, de auto-aanpassingen en de antidecubitus matrassen. Dit verbeterproces werpt in 2016 en in versterkte mate in de tweede helft van 2016 haar vruchten af. In dat kader is eerder meegedeeld dat Kersten sinds juni 2016 operationeel break-even plus is.

Nieuwe financieringsstructuur

Naast de operationele prestaties is evenzo aangegeven dat de financieringsstructuur en de bankconvenanten belangrijke aandachtspunten waren. Op 20 juli jl. is aangegeven dat een nieuwe structuur werd onderzocht, waarbij diverse mogelijkheden bestonden: aanvullend investeren, een co-investeerder, alsook verkoop van de onderneming. Value8 is verheugd dat een oplossing is gevonden die Kersten voorziet van een nieuwe structuur en een gezonde balans.

Naar 100% belang

Value8 was middels Kersten Healthcare indirect aandeelhouder van Kersten Holding, waarin de activiteiten zijn ondergebracht. Value8 houdt 85% van de aandelen in Kersten Healthcare, dat in eerste instantie 60% hield van Kersten Next – de vennootschap waaronder Kersten Holding (100%) viel. Stapsgewijs is het belang van Kersten Healthcare in Kersten Next naar 100% gestegen. In de nieuwe structuur heeft Value8 de financieringspositie van de bank volledig overgenomen en, via een nieuwe tussenholding, het 100% belang verkregen in Kersten Holding. Met de transactie met de bank en de 100% belangname in Kersten Holding is een aanvullende investering van tussen 4 en 5 miljoen euro gemoeid. Die aanvullende investering is door Value8 gefinancierd uit eigen middelen en door gebruik van haar bankfaciliteit.

De genoemde stappen hebben voor de onderneming belangrijke voordelen:

– Een gezonde balans;
– Wegvallen van rentelasten;
– Vereenvoudiging van de structuur;
– Ruimte om het verbeteringsproces te continueren en af te ronden.

Verwachting sterke verbetering EBITDA bij iets lagere omzet

Value8 verwacht dat het nettoresultaat van Kersten over 2016 negatief zal zijn, mede door bijzondere kosten (extra juridische kosten, (interim-)managementkosten, afvloeiingskosten en rentelasten). Voor 2017 wordt – doordat afscheid is genomen van een stuk verlieslatende omzet – een iets lagere omzet voorzien en een sterke verbetering van de EBITDA.

Value8 is er van overtuigd dat de genomen stappen bij Kersten zullen bijdragen aan de positieve waardeontwikkeling van Kersten en daarmee Value8.