Halfjaarwinst Value8 groeit met 30,7 procent tot € 1,83 mln

Winst per aandeel stijgt 16,7%

Value8 NV (hierna “Value8”) is in het eerste halfjaar verder gegroeid.  De nettowinst toekomend aan gewone aandeelhouders – na aftrek van preferent dividend en aandeel derden – steeg met 30,7 procent van 1,40 naar 1,83 miljoen euro. Operationeel was er sprake van een positieve resultaatontwikkeling. Bovendien wist Value8 de reverse listing van Novisource te realiseren en de reverse listing van SnowWorld – met de emissie eind februari – af te ronden. De financiële positie die ultimo 2013 al sterk was (met vennootschappelijk een solvabiliteit van 80%) is verder versterkt. De gepleegde desinvesteringen (onder meer vastgoed MTY, Euromedis en Buhrs) bieden de ruimte om (add-on) acquisities te doen en de groep te versterken. Value8 verwacht de groei in het tweede halfjaar voort te zetten.

De financiële hoofdpunten:
•    Nettowinst (toekomend aan aandeelhouders) neemt met 30,7 procent toe van 1,40 naar 1,83 miljoen euro. 
•    Winst per aandeel (voor amortisatie goodwill) stijgt met 16,7 procent van 0,30 euro naar 0,35 euro (herrekend voor aandelensplitsing 1 op 4 en bonusdividend) 
•    Omzet komt uit op 44,0 miljoen euro
•    Hogere omzetten Eetgemak, BK Group en lagere omzet AmsterdamGold.
•    Buhrs (verkocht) niet meer in omzetcijfers opgenomen.
•    Bruto marge toegenomen van 21,0 naar 27,1 procent.
•    Eigen vermogen (toekomend aan aandeelhouders) stijgt van 29,9 naar 36,8 miljoen euro
•    Eigen vermogen per aandeel stijgt van 5,09 euro (gecorrigeerd voor splitsing en bonusdividend) naar 5,81 euro per aandeel, een toename van 14 procent
•    Solvabiliteit onverminderd sterk
•    Verwachting voortzetting goede resultaatontwikkeling

Winstgroei in eerste halfjaar

De omzet over de eerste helft van 2014 kwam uit op 44,0 miljoen euro. Hogere omzetten werden geboekt bij de Food-activiteiten, waarbij aanbieder van zorgmaaltijden Eetgemak een verdere groei van de omzet wist te realiseren. Eetgemak profiteert van de trend van uitbesteding bij zorginstellingen en groeit harder dan de markt. Binnen het financiële cluster wist BK Group de omzet op te voeren, terwijl AmsterdamGold ondanks een lagere omzet gezond winstgevend was. BK Groep kijkt actief naar mogelijkheden om nieuwe vestigingen en dienstverlenende activiteiten toe te voegen. Ook DPS Services droeg bij aan het resultaat. Technologiebedrijf Buhrs (waarvan de verkoop op 8 juli jl. werd bekendgemaakt) is niet langer in de omzet opgenomen. De Value8 Tech Group bestaat na de verkoop van Buhrs nog uit drie bedrijven: Axess, GNS Brinkman en Haak Solutions. In de eerste jaarhelft zijn belangrijke stappen gezet om het kostenniveau te verlagen en de commercie te versterken, hetgeen moet leiden tot een positieve bijdrage aan het groepsresultaat.In juli en augustus zijn de eerste vruchten daarvan zichtbaar. Bij de dierenactiviteiten is de focus gelegd op het realiseren van synergie tussen de bedrijven en het verlagen van de kosten. Vooral de online-activiteiten zullen naar verwachting bijdragen aan de groei van het dierencluster.

Twee reverse listings: SnowWorld en Novisource

Op het gebied van beursnoteringen was sprake van een actief eerste halfjaar. Medio februari 2014 werd het reverse listing traject van SnowWorld afgerond met een emissie van 6 miljoen euro. Value8 heeft aan deze emissie deelgenomen en ook na die periode ter beurze haar aandelenbelang verder uitgebreid. Naar het oordeel van Value8 zijn de aandelen SnowWorld een aantrekkelijke investering vanwege de sterke kasstromen, het goede management, de expansieplannen en de bescheiden waardering. Op 20 februari werd de reverse listing van Novisource (interim professionals) gerealiseerd. Na de reverse listing houdt Value8 een belang van 21,5 procent in Novisource.

Bij de beursgenoteerde ondernemingen houdt Value8 tevens een groot minderheidsbelang in Source Group NV, dat zelfstandig rapporteert. Over het eerste kwartaal boekte Source een lichte stijging van de omzet. Voorts houdt Value8 meerderheidsbelangen in Dico International (90%) en MTY Holdings (85%). Dico kent geen operationele bedrijfsactiviteiten en boekt derhalve een licht negatief resultaat. Datzelfde geldt voor MTY Holdings, dat slechts nog enkele vastgoedbelangen bevat.

In het eerste halfjaar heeft Value8 het belang in Euromedis verkocht, een Franse beursgenoteerde vennootschap in medische disposables. Dit belang (tot 7 procent) werd genomen tegen koersen vanaf circa 4 euro en is verkocht voor 9,15 euro per aandeel (ultimo 2013: 8,14 euro). Per saldo leverden de beursgenoteerde belangen een positieve bijdrage aan het halfjaarresultaat.

Tot de gebeurtenissen na balansdatum (na 30 juni 2014) behoren:
•    De verkoop van Buhrs aan Hittech (persbericht 8 juli 2014)
•    De aankoop van een 60% belang in kaasingrediëntenbedrijf Prika (persbericht 3 juli 2014)
•    De belangname (26%-belang plus vordering) in het aan Euronext Brussel genoteerde beursfonds Sucraf NV (persbericht 19 augustus 2014)

Onverminderd sterke financiële positie
De financiële positie is in de eerste helft van 2014 verder verbeterd. Het eigen vermogen (toekomend aan aandeelhouders) nam toe van 29,9 miljoen euro per ultimo 2013 naar 36,8 miljoen euro per medio 2014, een toename van 23,1 procent. Per aandeel (gecorrigeerd voor aandelensplitsing en bonusdividend) is het eigen vermogen toegenomen van 5,10 euro tot 5,81 euro, een toename van 13,9 procent. Zonder correctie voor jubileumdividend is sprake van een toename van 5,35 tot 5,81 euro.

Value8 heeft in december 2012 haar strategie (“Focus 2017”) gepresenteerd, waarbij is aangegeven dat gestreefd wordt naar:
•    verdubbeling van Value8 in 5 jaar tijd
•    toenemende focus op groeisectoren (waaronder food, healthcare, luxury & leisure en dedicated financial services)
•    meerderheidsbelangen (51-100%)

Desinvesteringen bieden ruimte voor (add-on) acquisities
In de eerste helft van 2014 zijn diverse stappen genomen om deze groei en verhoogde focus te realiseren. In dat kader zijn ook belangen gedesinvesteerd en middelen vrijgemaakt voor toekomstige acquisities en investeringen. In dat kader kan gemeld worden:
1.    de dividenduitkering die van MTY is ontvangen in het kader van de verkoop van het vastgoed in Meeuwen (persbericht 8 april 2014)
2.    verkoop van het belang in Euromedis, dat als niet strategisch is aangemerkt. (persbericht 4 april 2014)
3.    de verkoop van Buhrs aan Hittech (persbericht 8 juli 2014)

Vooruitzichten tweede halfjaar
Value8 verwacht de groei in de tweede jaarhelft voort te zetten.  Daarbij zullen naar verwachting nog belangrijke stappen kunnen worden gezet om de groeisectoren en de bedrijven van Value8 verder te versterken. De sterke financiële positie van Value8 vormt een solide basis om de groeiambities daadwerkelijk te realiseren.

Het halfjaarbericht is op de website van Value8 beschikbaar gesteld.