Mededeling inzake Lavide

Value8 bereid tot schikking met Vermaat Groep

Value8 doet hierbij mededeling met betrekking tot haar positie in Lavide Holding, een beursgenoteerde onderneming zonder operationele activiteiten, waarin Value8 een minderheidsbelang van circa 22 procent houdt.

Gisteren, 5 februari 2014, heeft de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Lavide gestemd over de voorwaardelijke voorgestelde schikking inzake een uit 2005 daterend conflict dat uitliep in een juridische procedure, over de earnout-regeling van Mieger Adviesburo dat werd overgenomen door Qurius (thans: Lavide).

Aangezien Mieger Adviesburo failliet is gegaan, is sprake van een mogelijke vordering van de boedel, vertegenwoordigd door de curator, Mr Smeets. De procedure is vervolgens gefinancierd door de Vermaat Groep, die – kennelijk – het overgrote deel van de mogelijke claim heeft overgenomen en daarmee grootste (economisch) belanghebbende werd. De Vermaat Groep heeft zich in deze kwestie bij laten staan door Advocaat De Gier. De Vermaat Groep is een bedrijf op het gebied van foodservice waarvan Paul Vermaat topman is.

De BAVA heeft niet ingestemd met de voorwaardelijke, voorgestelde schikking. 42,5 procent stemde voor, 57,5 procent stemde tegen.

Value8 heeft tegengestemd vanwege onder meer:
– de onzekerheid over de toekomst van de vennootschap ingeval van acceptatie van de voorwaardelijke voorgestelde schikking;
– de contractuele samenwerking die Advocaat de Gier is aangegaan met de heer Vincent Poorter, aandeelhouder van Lavide;
– het strafrechtelijke verleden van de heer Poorter;
– de weigering van Advocaat De Gier om inzicht te geven in de met Poorter gemaakte afspraken;
– de weigering van Advocaat De Gier om inzicht te geven in de mogelijke reverse listing-plannen (Advocaat De Gier schermt met drie kandidaten). Kennelijk zou een bedrijf van Dirk Scheringa een van die kandidaten zijn;
– de mogelijke toekomstige verwatering van de belangen van huidige aandeelhouders Lavide;
– de kans dat het eindvonnis positief uitvalt en/of de mogelijkheid van cassatie.

Hoewel Value8, als 22 procent-aandeelhouder, daartoe niet verplicht is, heeft Value8 in de periode september 2013 tot en met 2 februari jl. regelmatig overleg gevoerd met De Vermaat Groep (Paul Vermaat) en Advocaat De Gier met het doel om een voor alle partijen acceptabele oplossing te bereiken. Helaas hebben die inspanningen nog niet tot succes geleid.

Value8 blijft, als minderheidsaandeelhouder, streven naar een goede toekomst van Lavide:
– met een beoogde reverse listing van een gezond bedrijf met groeikansen;
– in samenwerking met integere personen en partijen;
– met perspectief op een waardevolle ontwikkeling voor alle aandeelhouders Lavide.

Value8 herhaalt derhalve de wens om tot een oplossing te komen. In dat kader is vandaag een brief uitgegaan naar de curator van Mieger Adviesburo, Mr Smeets, met een uitnodiging om te komen tot een oplossing. Eenzelfde uitnodiging is gestuurd aan de Vermaat Groep.

Value8 is evenzo bereid tot mediation. Hoewel Value8 geen partij is in het conflict tussen Mieger/Vermaat en Lavide, wordt een minnelijke oplossing in het belang geacht van aandeelhouders en overige stakeholders bij Lavide.

Value8 NV