Mededeling Value8

Value8 heeft kennisgenomen van de briefwisseling tussen VEB en Mazars. Mazars heeft aangegeven in haar brief van 15 september jl. niet in te gaan op de situatie bij Value8 vanwege het fundamentele beginsel van vertrouwelijkheid dat door de accountant in acht dient te worden genomen.

Mazars heeft vandaag bij monde van Peter Hopstaken, bestuurslid van Mazars, meegedeeld dat de algemene opmerkingen die in de brief zijn gemaakt louter betrekking hebben op het publieke debat en expliciet niet op Value8.

Overigens heeft Value8 Mazars gevraagd aanwezig te zijn bij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 28 juni jl.. Mazars heeft daar toen om haar moverende redenen van afgezien. Het bericht van Mazars daaromtrent (van 27 juni jl.) is als bijlage bijgevoegd.

Value8 streeft onverminderd naar een zo spoedig mogelijke afronding van het controleproces, en daarop volgend de publicatie van het definitieve jaarverslag, inclusief de gecontroleerde jaarrekening. Indien over de afronding van dit traject nadere mededelingen kunnen worden gedaan, zal Value8 deze middels een persbericht communiceren.

 

Bijlage: Mazars brief inzake AVA 27 juni 2017