Mededelingen Value8 per 31 december 2012

Value8 deelt mede een belang te hebben verworven in Qurius van 30 miljoen aandelen, ofwel ruim 22 procent van de uitstaande aandelen. Tegen de achtergrond van de verkoop van de bedrijfsactiviteiten van Qurius en de – na afronding van het herstructureringsproces – beperkte omvang van de resterende onderneming, heeft Value8 aangeboden om een rol te spelen bij het vinden van een nieuwe toekomst voor deze beursvennootschap.

Voorts deelt Value8 mede dat het belang van 20 procent in GFO is verkocht aan World Wide Investments (WWI). Tevens heeft Value8 een deel van de door WWI gehouden aandelen in Value8 teruggekocht. De verkoop van het GFO belang vindt plaats tegen een waardering die licht hoger ligt dan de boekwaarde.

Tenslotte doet Value8 mededeling van de inkoop van 58.500 aandelen B van Value8 onder gelijktijdige uitgifte van 58.500 (niet verhandelbare) aandelen A. Deze aandelen zullen onder meer (kunnen) worden aangewend voor financiering van de groei van Value8. Na deze transactie zullen uitstaan: 1.155.000 gewone aandelen, onderverdeeld in 799.031 verhandelbare aandelen B en 355.969 (niet verhandelbare) aandelen A. Tevens staan uit 100.350  cumulatief preferente aandelen C.