Trading update Value8 NV

In het onderstaande persbericht verstrekt Value8 NV, conform art. 5:25e Wft, een trading update over de eerste vier maanden van 2010. Daarbij verwijst Value8 allereerst nadrukkelijk naar de persberichten die in deze periode zijn uitgebracht.

Mededelingen eerste vier maanden: 
 
28 januari 2010:
Value8 NV heeft definitieve overeenstemming bereikt over de verkrijging van een belang van 31,1 procent in Ceradis BV. (milieuvriendelijke gewasbescherming). Daarnaast is met Ceradis en Wageningen UR een optie overeengekomen op nog eens (maximaal) 12,8 procent van de aandelen. 
29 januari 2010:
Value8 NV heeft – conform de mededeling van 19 oktober 2009 – voor 250.000 euro zijn belang vergroot in de beursgenoteerde vennootschap EDCC. Het belang van Value8 NV in EDCC is toegenomen van 78,5 naar 88,7 procent.
4 februari 2010:
Value8 NV heeft alle aandelen in VGM Beheer BV overgenomen. VGM Beheer BV voert het beheer over het beursgenoteerde beleggingsfonds Sabon FunDing. Value8 verzorgt het beheer en ontvangt – naast een vaste vergoeding – een optie op aandelen Sabon.
11 februari 2010:
De buitengewone vergadering van aandeelhouders van Value8 NV van 11 februari 2010 heeft de transactie met Ceradis BV goedgekeurd en tevens ingestemd met de vereenvoudiging van de (statutaire) kapitaalstructuur.
8 maart 2010:
Value8 NV heeft een belang genomen van 20 procent in de in Monaco gevestigde conferentie- en event-organisator Naseba. Deze transactie wordt gedeeltelijk met eigen aandelen betaald.
17 maart 2010
Value8 NV meldt dat het serieuze gesprekken voert over een reverse listing van EDCC NV.
13 april 2010:
Value8 NV publiceert jaarcijfers. De winst per aandeel 2009 bedraagt 0,67 euro per aandeel. Value8 verwacht de lange termijn doelstelling (winst per aandeel van minstens 2 euro) al in 2010 te halen.
15 april 2010:
Value8 NV neemt een belang in Alanheri (29,9 procent plus optie op 10 procent) en een meerderheidsbelang in de failliete vennootschap Dico.

Nadere berichtgeving

Voortgang Alanheri en Dico
Op 15 april heeft Value8 NV melding gedaan van de belangen in Alanheri (29,98 procent belang plus een potentieel belang van 10,00 procent) alsmede een belang van 57,92 procent in Dico International NV. Value8 NV heeft inmiddels gesproken met de directie en Raad van Commissarissen van Alanheri en onderzoekt de mogelijkheden om bij te dragen aan de schaalvergroting en de verdere verbetering van de winstgevendheid. Ten aanzien van de investering in Dico zal een plan worden ontwikkeld waarin de mogelijkheid van herleving van het beursfonds wordt uitgewerkt. Value8 waarschuwt nogmaals voor de risico’s die aan belegging in Dico verbonden zijn.

Wijziging in procentuele belangen
Met betrekking tot de kapitaalstructuur is de op 13 april jl. aangekondigde inkoop van 40.000 aandelen B en gelijktijdige uitgifte van 40.000 aandelen A geëffectueerd. De ingekochte aandelen kunnen worden aangewend om investeringen te financieren en nieuwe deelnemingen te verwerven. Door de uitgifte van aandelen A stijgt het totaal aantal uitstaande aandelen tot 851.381, waarvan 78.000 aandelen A en 773.381 aandelen B. De heer De Vries zal onveranderd 499.300 aandelen houden (waarvan 78.000 aandelen A en 421.300 aandelen B), hetgeen een belang vertegenwoordigt van 58,65 procent. Door de uitbreiding van het aantal aandelen A daalt het belang van Delta Lloyd tot beneden de grens van 15 procent.

Handhaving doelstelling: winst per aandeel 2010 tenminste 2 euro
Ten aanzien van de financiële positie en de resultaten deelt Value8 NV het volgende mede. Allereerst beschikt de vennootschap over een gezonde balans en liquiditeitspositie. Voorts is Value8 positief over de ontwikkeling van de activiteiten en constateert het een toenemende interesse van partijen in beursnotering. Daarbij speelt niet alleen het verbeterde beursklimaat een rol, maar ook de goede zichtbaarheid van beursfondsen en de mogelijkheden om met aandelenuitgifte of aandelenruil groei te realiseren.Value8 streeft ernaar een aantal geïnteresseerde partijen te ondersteunen bij het verkrijgen van een beursnotering. Ten aanzien van de resultaatontwikkeling herhaalt de directie de verwachting dat de winst per aandeel in 2010 tenminste twee euro per aandeel zal bedragen.

Het jaarverslag zal vanaf 30 april 2010 beschikbaar zijn via de website van Value8