Value8 behaalt goed halfjaarresultaat

Intrinsieke waarde stijgt naar 6,92 euro per aandeel
Hoofdpunten halfjaarcijfers 2019*:
  • Nettowinst van stijgt van 1,25 miljoen euro naar 2,36 miljoen euro.
  • Winst per aandeel komt uit op 0,22 euro (1e halfjaar 2018: 0,12 euro).
  • De intrinsieke waarde (eigen vermogen per aandeel) stijgt van 6,61 (gecorrigeerd voor dividend) naar 6,92 euro per aandeel: +4,7 procent.
  • Balanspositie onverminderd ijzersterk, solvabiliteit bedraagt 93,9 procent.
  • Verkoop van Eetgemak aan Gilde Healthcare (maart 2019).
  • Nieuwe investering in zorgwonen: OWG (mei 2019).

 

Value8 houdt groeilijn vastValue8 heeft in de eerste helft van 2019 de groeilijn van 2018 voortgezet. De opbrengsten stegen van 2,63 naar 3,65 miljoen euro. Na aftrek van operationele kosten (1,17 miljoen euro) en financiele lasten (0,11 miljoen euro) resteert een halfjaarwinst van 2,36 miljoen euro, aanzienlijk hoger dan de halfjaarwinst 2018 (1,25 miljoen euro).

In het resultaat is de transactiewinst begrepen op de verkoop van Eetgemak aan Gilde Healthcare. Bij de beursgenoteerde investeringen (belangen groter dan 10 procent) hielden de waardestijging bij Novisource en de waardedaling bij IEX Group elkaar redelijk in evenwicht. Ten aanzien van de private equity investeringen geldt dat – afgezien van (des)investeringen – de waarde iets is toegenomen door een lagere netto schuld. De belangrijkste private equity investering van Value8 betreft het medische hulpmiddelenbedrijf Kersten, dat zich in het eerste halfjaar goed ontwikkelde.
De operationele kasstroom** van Value8 steeg in het eerste halfjaar van 4,86 miljoen euro naar 17,15 miljoen euro. Deze stijging kan eveneens grotendeels aan de verkoop van Eetgemak worden toegeschreven.
Halfjaarcijfers 2019 Value8 
1e HJ 2018 1e HJ 2019
Nettowinst (mln) 1,25 2,36
Winst per aandeel 0,12 0,22
31-12-2018 30-6-2019
Eigen vermogen per ultimo (mln) 72,2 69,2
EV per aandeel 6,61 6,92
Solvabiliteit (%) 94,20% 93,90%
Gezonde oorlogskas, solvabiliteit zeer sterk: 93,9 procent 

Het eigen vermogen van Value8 bedroeg op 30 juni 2019 69,2 miljoen euro. Het eigen vermogen nam toe door de halfjaarwinst (2,4 miljoen euro) en nam af door dividendbetaling (1,7 miljoen euro) en de inkoop van eigen aandelen (3,9 miljoen euro). Value8 heeft in juni 2019 685.792 gewone aandelen ingekocht, waardoor het aantal uitstaande gewone aandelen daalde naar 10,0 miljoen aandelen. 
De intrinsieke waarde per aandeel (eigen vermogen per aandeel) steeg van 6,61 euro (ultimo 2018, gecorrigeerd voor 0,15 euro dividend) naar 6,92 euro per aandeel. Dit betekent een toename van 4,7 procent. 

De solvabiliteit van Value8 lag op 30 juni 2019 onverminderd op een zeer hoog niveau: 93,9 procent. De liquide middelen bedroegen ruim 22 miljoen euro.
Desinvesteringsfase afgesloten, eerste nieuwe investering
 
De desinvestering van Eetgemak in maart 2019 markeert het einde van een intensieve desinvesteringsperiode van ongeveer negen maanden. In deze periode zijn desinvesteringen gerealiseerd voor een bedrag van ongeveer 72 miljoen euro, ongeveer driekwart van onze portefeuille. In eerdere persberichten heeft Value8 de ambitie uitgesproken om in een periode van 18 maanden (ingaand november 2018) één of twee nieuwe investeringen te doen. In mei 2019 werd een eerste investering gedaan van 4 miljoen euro in Ontzorgd Wonen Groep (OWG). OWG exploiteert 19 woonzorglocaties voor tijdelijke (revalidatie) of permanente huisvesting. De ambitie is om in de komende jaren te groeien naar 30 tot 40 woonzorglocaties.
Value8 beschikt over een sterke overnamekas om nieuwe investeringen te doen en bestaande bedrijven te versterken. Het bestuur is onverminderd positief over de perspectieven van Value8 om – met een ervaren, professioneel team, een goed track record en een ijzersterke balans – verder te groeien. Ten aanzien van de verwachte ontwikkeling van resultaat en eigen vermogen wordt opgemerkt dat de sterke liquiditeitspositie op korte termijn een dempend effect heeft op te behalen rendementen. Voorts kunnen de resultaten fluctueren als gevolg van wijziging in de waardering en koersschommelingen ter beurze.
Value8 NV
Peter Paul de Vries
Gerben Hettinga
* De volledige halfjaarcijfers worden vandaag beschikbaar gesteld op de website van Value8. Op de halfjaarcijfers is geen accountantscontrole verricht.
** Bij Value8 betreft dit de kasstroom uit investeringsactiviteiten