Value8 brengt biedingsbericht Fornix uit

Dit is een openbare mededeling van Value8 N.V. ingevolge artikel 10 lid 3 van het Besluit openbare biedingen Wft (“Bob”). Deze mededeling is niet voor vrijgave, distributie of publicatie, geheel dan wel gedeeltelijk, in of naar de Verenigde Staten van Amerika, Japan of Canada.

Onder verwijzing naar de persberichten van 16 januari 2012 en 13 februari 2012 maakt Value8 N.V. (“Value8”) bekend dat zij bij dezen een openbaar bod uitbrengt op alle uitstaande aandelen in het kapitaal van Fornix BioSciences N.V. (“Fornix”), voorzover niet reeds door haarzelf gehouden aandelen. Value8 heeft heden het biedingsbericht algemeen verkrijgbaar gesteld in het kader van het openbaar bod op alle uitstaande aandelen Fornix.

Value8 brengt een bod uit van 0,024 Cumulatief Preferent aandeel Value8 (hierna: “Cumpref”) voor elk aandeel Fornix, ofwel 24 Cumprefs voor elke 1000 gehouden aandelen Fornix. Dit is een bevestiging van het op 16 januari 2012 aangekondigde voorgenomen bod.

De Cumprefs kennen een uitgifteprijs van 25 euro en dragen een dividendpercentage van 7 procent per jaar, hetgeen een dividenduitkering betekent van 1,75 euro per Cumpref. Voor de goede orde wordt daaraan toegevoegd dat de beurskoers van de Cumprefs thans gelegen is beneden deze basiswaarde (23,30 euro). Voor de toelichting op het bod, de modaliteiten en de risicofactoren wordt verwezen naar het biedingsbericht.

In het kader van dit bod worden hieronder enkele belangrijke data weergegeven:

21 maart 2012 – biedingsbericht verkrijgbaar gesteld
22 maart 2012 – start aanmeldingstermijn
26 april 2012 – AVA Fornix, waarin tevens de bespreking van het bod zal plaatsvinden.
26 april 2012 – BAVA Value8, waarin de – voor het effectueren van het bod benodigde – uitbreiding van de emissiemachtiging is geagendeerd.
4 mei 2012 – sluiting aanmeldingstermijn

Voorwaarden
Zoals in het Biedingsbericht is uiteengezet en toegelicht zijn aan het Bod voorwaarden verbonden. Value8 verwacht een openbare mededeling inzake de resultaten van het Bod en gestanddoening te zullen doen kort na het einde van de aanmeldingstermijn.

Aanmeldingstermijn
De Aanmeldingstermijn vangt aan om 9:00 uur CET op 22 maart 2012 en eindigt op 4 mei 2012 om 18:00 uur CET (de “Sluitingsdatum”), tenzij de Aanmeldingstermijn wordt verlengd overeenkomstig artikel 15 Bob.

Aanmelding door aandeelhouders via een Toegelaten Instelling
Aandeelhouders die Aandelen houden via een door Euronext Amsterdam toegelaten instelling (“Toegelaten Instelling”) kunnen hun aanmelding kenbaar maken via hun bank of commissionair uiterlijk op 18:00 uur CET op 4 mei 2012. De bewaarder, bank of commissionair in kwestie kan een eerdere uiterste datum stellen voor de Aandeelhouders om de gelegenheid te hebben de aanmelding van die Aandelen op tijd aan het omwissel- en betaalkantoor te communiceren. Voor verdere informatie wordt verwezen naar het Biedingsbericht.

Verlenging
Value8 kan de Aanmeldingstermijn eenmaal verlengen op grond van artikel 15 lid 1 Bob. In dat geval wordt de Sluitingsdatum verschoven naar de uiterste datum en tijdstip waarnaar het Bod is verlengd. Indien de Aanmeldingstermijn wordt verlengd, wordt dit, met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving, openbaar medegedeeld.

Behoud van de Beursnotering
Value8 streeft ernaar de beursnotering van Fornix te behouden. Value8 is derhalve niet voornemens een uitkoopprocedure te starten om niet aangemelde Aandelen alsnog te verwerven. Voor verdere informatie omtrent voornemens van Value8 wordt verwezen naar het Biedingsbericht.

Biedingsbericht en overige informatie
Digitale exemplaren van het Biedingsbericht zijn verkrijgbaar op de website van Value8 (www.value8.com), welke website overigens geen deel uitmaakt van het Biedingsbericht.

Exemplaren van het Biedingsbericht zijn verder kosteloos verkrijgbaar op het hoofdkantoor van Value8 te Bussum (Nederland) en op het kantoor van het Omwissel- en Betaalkantoor op onderstaande adressen:

The Royal Bank of Scotland N.V.
Corporate Actions 18.A.80
Gustav Mahlerlaan 350
1082 ME Amsterdam
Tel.: 020-464 3707
E-mail: corporate.actions@rbs.com

Value8 NV
Brediusweg 33
1401AB Bussum
Tel: 035-7111387
Email: info@value8.com