Value8 groeit verder in eerste jaarhelft 2015

Omzet stijgt ruim 93% / verwachting verdere waardegroei 2e halfjaar

Value8 heeft in de eerste helft van het jaar haar groei voortgezet. Daarbij werd autonome groei – onder meer bij Eetgemak en Source Group – gecombineerd met groei door acquisities. De omzet steeg van 48,2 miljoen euro in de eerste helft van 2014 tot 93,3 miljoen euro in het eerste halfjaar 2015. De bruto marge verdubbelde van 13,3 naar 27,0 miljoen euro.

In het kader van de invulling van het strategisch plan “Focus 2018” dat eind 2012 werd gepresenteerd, heeft Value8 diverse transacties gerealiseerd waarmee de groeiclusters verder zijn versterkt. Daarmee worden marktposities versterkt, ontstaan synergievoordelen en wordt voor aandeelhouders Value8 waarde gecreëerd.

In de eerste 6 maanden van 2015 heeft Value8 de volgende transacties geëffectueerd:

  • Vergroting van het aandelenbelang in Source Group naar een meerderheid, waarna de cijfers van Source worden geconsolideerd.
  • Aankoop van Proud Company dat – net als Source Group – in de sector contracting & detachering actief is.
  • Aankoop van een meerderheidsbelang in Kersten (85% van de vennootschap Kersten Healthcare die op haar beurt 60% van Kersten Revalidatietechniek heeft gekocht).
  • Aankoop van belangen in financiële (media-) bedrijven. Value8 kocht eerst 100% van belegger.nl, verkreeg daarna een meerderheidsbelang van 51% in de combinatie IEX-Belegger.nl en kocht tevens de uitgever van het beleggingsblad Beleggingsexpres.
  • Overname van AquaServa (legionella-bestrijding) dat een belangrijke toevoeging vormt aan de service-activiteiten van de Value8 Tech Group.

De omzetstijging van Value8 is in belangrijke mate aan deze transacties te danken, waarbij overigens wordt opgemerkt dat de omzet van AmsterdamGold met ingang van het tweede kwartaal niet meer wordt geconsolideerd. In de omzet is inbegrepen een bedrag van 30,9 miljoen euro, zijnde de bruto-facturatiewaarde bij Source Group NV. Opgemerkt wordt dat ook zonder de consolidatie van Source Group sprake is van een sterke stijging van de omzet.

Het eigen vermogen nam in de eerste jaarhelft toe van 43,4 miljoen tot 50,3 miljoen euro. Daarbij is bovendien 1,0 miljoen euro dividend uitgekeerd. Inclusief dividend is sprake van een toename van het eigen vermogen van 18 procent. Ook per aandeel was sprake van een toename. Gecorrigeerd voor het bonusdividend van 5 procent steeg het eigen vermogen per aandeel van 6,14 per ultimo 2014 naar 6,60 euro per medio 2015. Een jaar eerder (medio 2014) bedroeg het eigen vermogen (gecorrigeerd) nog 5,53 euro per aandeel.
Ondanks de groei van de organisatie blijft de solvabiliteit – gemeten op vennootschappelijk niveau – hoog met 78 procent.

De aan aandeelhouders toekomende winst steeg in het eerste halfjaar marginaal van 1,87 naar 1,9 miljoen euro. Dit vrijwel onveranderde resultaat is het gevolg van het feit dat de positieve resultatenontwikkeling bij het merendeel van de Value8-bedrijven teniet werd gedaan door de resultaten (extra kosten en investeringen) bij de nieuwe acquisities weten Kersten en Prika. Voorts zijn er in tegenstelling tot de eerste jaarhelft 2014 geen reverse listings gerealiseerd. In de eerste helft van 2014 kregen SnowWorld en Novisource immers notering aan Euronext Amsterdam. De winst per aandeel voor amortisatie goodwill kwam uit op 0,35 euro per aandeel, gelijk aan een jaar eerder. Indien wordt gecorrigeerd voor het stockdividend (5%) is sprake van een lichte stijging.

Value8 verwacht in de tweede jaarhelft verdere acquisities te plegen die de bestaande clusters versterken. Tevens wordt een verdere waardegroei in het tweede halfjaar 2015 voorzien.

GANG VAN ZAKEN

Food: efficiencyverbeteringen bij Prika

Bij Prika Ingredients (kaas-ingrediënten) was de doelstelling om in 2015 een versterking van de organisatie en een verbetering van de marges te realiseren. Onder leiding van een nieuw versterkt management team is op dit gebied aanzienlijke progressie geboekt. De aandacht blijft gericht op het verhogen van de operationele efficiency en verlaging van de kosten. Op lange termijn wordt schaalvergroting nagestreefd door middel van autonome groei en (add-on) acquisities. In het foodsegment heeft Value8 medio juni een belang van 38% genomen in Keesmakers. Keesmakers ontwikkelt en verkoopt het merkproduct kees: een variant op kaas met een laag verzadigd vetgehalte en een laag zoutgehalte. Het bedrijf richt zich op mensen die moeten letten op hun cholesterol (waarvan in Nederland circa 3,5 miljoen).

Ceradis heeft in het eerste halfjaar verder geïnvesteerd in de ontwikkeling van milieuvriendelijke gewasbescherming en de ontwikkeling van nieuwe markten. Value8 had haar belang in Ceradis in december 2014 vergroot. De sector waarin Ceradis opereert is op dit moment zeer in trek bij strategische partijen en internationale investeerders.

Healthcare: Kersten last van wijzigingen in zorg; Eetgemak presteert sterk

Op 2 januari 2015 werd een meerderheidsbelang genomen in Kersten (omzet circa 35 miljoen) dat hulpmiddelen verstrekt en onderhoudt voor mensen met een beperking. Deze acquisitie vond plaats middels belangname van 85% in Kersten Healthcare, dat op haar beurt een belang van 60% in Kersten heeft genomen. Kersten – dat sterk is in hergebruik van medische hulpmiddelen – heeft in de afgelopen 10 jaar een forse groei doorgemaakt, en heeft – in het kader van de nieuwe bedrijfsfase – aansluiting gezocht bij Value8. In de eerste helft van het jaar werden de resultaten fors gedrukt door de wijzigingen in de zorg (per 1 januari 2015) en de hoge inzet van extra medewerkers. Onder leiding van een versterkt management team wordt de organisatie geoptimaliseerd, hetgeen een reductie van het personeelsbestand en de kostenbasis impliceert. De verwachting is dat dit in de tweede jaarhelft en – met name – in 2016 in de resultaten tot uitdrukking zal komen.

De resultaten van Eetgemak stegen verder. Eetgemak ziet nog steeds een trendmatige stijging van de vraag naar koelverse zorg- en dieetmaaltijden en speelt succesvol in op de trend van kostenverlaging en outsourcing in de zorg. Daarbij behoort Eetgemak tot de marktleiders op haar terrein en wordt het bedrijf geroemd vanwege de kwaliteit van de producten, de lage kosten en de efficiënte processen. Op 11 mei maakte Eetgemak (zorgmaaltijden) bekend de keuken en de activiteiten van Gouwe Cuisine over te zullen gaan nemen. Gouwe Cuisine draagt zorg voor de productie en levering voeding en drank voor Stichting Zorgpartners Midden-Holland, een organisatie van verzorgings- en verpleeghuizen in Gouda en omgeving.

Financiële cluster: leiderschap in online beleggersmedia

Het financiële cluster heeft in het eerste halfjaar een sterke groei doorgemaakt, met name op het gebied van online media. Begin 2015 werden de beleggingswebsites belegger.nl en beursduivel.be van Sanoma overgenomen. In maart 2015 werden de krachten gebundeld met IEX. IEX Media en Value8 Media (belegger.nl en beursduivel.be) zijn ondergebracht in een gezamenlijke vennootschap, waarin Value8 NV een meerderheidsbelang (51 procent) houdt. Daarmee is een leidende positie op het gebied van online informatieverschaffing aan beleggers, met ruim 1,5 miljoen beleggers op de Nederlandse en 300.000 op de Vlaamse markt. Het platform vormt een aantrekkelijke propositie voor adverteerders en biedt tevens synergievoordelen. Aan het begin van het tweede kwartaal 2015 is ook het beleggingsblad Beleggingsexpres toegevoegd.

Binnen het financiële cluster had AmsterdamGold (handel en opslag edelmetaal) een redelijk eerste halfjaar met – door de ontwikkeling van de goudprijs – een beter eerste en een iets minder tweede kwartaal. Bij AmsterdamGold is een onafhankelijk bestuurder aan de directie toegevoegd, hetgeen positief heeft gewerkt voor de bedrijfsvoering. Het scheiden van de goud- en zilveractiviteiten wordt thans overwogen.

BK Group (corporate dienstverlening) voegde in de eerste helft van 2015 Trust Alliance Compliance Services toe en heeft een aantal acquisitiekandidaten op het oog.

Contracting/ Detachering: meerderheid in Source / overname Proud

In het tweede kwartaal heeft Value8 haar belang in Source Group uitgebreid tot een meerderheidsbelang (64%). Die beslissing is gebaseerd op de verbeterde gang van zaken en de mogelijkheden om schaalvergroting te realiseren. Source heeft in de eerste jaarhelft het aantal bemiddelde professionals sterk zien groeien. In augustus kwam dat aantal boven de 2000 uit. Over de eerste 6 maanden kwamen omzet en bruto marge van Source hoger uit dan een jaar eerder.

Begin juni werd Proud Company (bemiddeling van IT professionals) overgenomen. Proud Company zoekt, selecteert en bemiddelt ervaren financiële, commerciële, administratieve en IT professionals voor haar klanten Het bedrijf behaalt een omzet van 12 miljoen euro en is gezond winstgevend.
De mogelijkheden van samenwerking tussen Source Group en Proud Company worden thans onderzocht.

Value8 Tech Group: AquaServa versterkt service-activiteiten

De Value8 Tech Group is in een jaar tijd belangrijk van samenstelling veranderd. Medio 2014 werden Buhrs en Haak verkocht en begin 2015 werden de service-activiteiten van AquaServa (legionella-bestrijding) toegevoegd. AquaServa is een leidende partij in Nederland op het gebied van waterveiligheid. AquaServa heeft vanwege de uitstekende dienstverlening een goede naam in de markt en bedient gerenommeerde klanten. De overname van AquaServa biedt voorts synergievoordelen door de combinatie met de bestaande serviceactiviteiten van de Value8 Tech Group.

De resultaten van de Value8 Tech Group zijn beduidend beter dan een jaar geleden. Die verbetering is toe te schrijven aan de effecten van de vorig jaar doorgevoerde reorganisatie, de toenemende focus op de service-activiteiten en de licht verbeterende economie.

Beursgenoteerde belangen: positieve ontwikkeling Novisource en SnowWorld

Bij de beursgenoteerde belangen is Novisource (waarin Value8 een belang van 21% houdt) in het afgelopen halfjaar verder gegroeid. De halfjaaromzet kwam uit op 26 miljoen euro, 45 procent hoger dan een jaar eerder. SnowWorld (Value8 belang 15%) heeft over het eerste halfjaar van het boekjaar 2014/15 goede resultaten geboekt. De operationele nettowinst nam met 3,7% toe en het groepsvermogen steeg met 57%. Deze exploitant van indoor skihallen heeft bij de trading update (9 maanden) de verwachting uitgesproken het gehele boekjaar met een hogere operationele EBITDA af te sluiten en een hogere operationele nettowinst te boeken. De belangrijkste drijvers zijn hogere bestedingen per gast en besparingen op de operationeel kosten. De koers van het aandeel SnowWorld is het afgelopen halfjaar overigens gedaald. Daarmee is ook de beurswaarde van het Value8 belang in SnowWorld afgenomen.

Zowel bij Dico als bij MTY Holdings wordt regelmatig gesproken met partijen die interesse hebben in een reverse listing. Zolang een dergelijke reverse listing niet gerealiseerd is, worden de operationele kosten zo laag mogelijk gehouden. In tegenstelling tot Dico (90%) en MTY Holdings (84%) heeft Value8 geen meerderheid bij het Belgische beursfonds Sucraf. Dat belang ligt vlak onder de 30 procent. Wel zijn mevrouw Koopmans en de heren Hettinga en De Vries toegetreden tot het bestuur van Sucraf.

Verwachting geheel 2015: acquisities en verdere waardegroei

Value8 verwacht dat de groep in het tweede halfjaar verder zal groeien. Binnen de ondernemingen wordt gestreefd naar autonome groei. In diverse clusters heeft Value8 acquisitiekandidaten op het oog die de bestaande activiteiten kunnen versterken. De kans op doorgaan van beoogde acquisities en de timing daarvan laten zich vooraf moeilijk voorspellen. Met de acquisities wordt beoogd om marktposities te versterken en synergie te realiseren met bestaande activiteiten. Value8 verwacht ook in het tweede halfjaar verdere waardegroei te realiseren.

Het halfjaarbericht zal vandaag op de website van Value8 beschikbaar worden gesteld.