Value8 groeit verder in goed derde kwartaal

Onderstaand persbericht betreft de trading update van Value8 als bedoeld in art. 5.25e Wft. Waar uit praktisch oogpunt gesproken wordt over ‘het derde kwartaal’ wordt gedoeld op de periode van 1 juli 2014 tot heden.

De hoofdpunten:

• Groei van intrinsieke waarde per aandeel
Transformatie richting groeisectoren: Food, Healthcare en Dedicated Financial Services.
Twee acquisities: Prika Ingredients (Food) en Fund Solutions (Dedicated Financial Services)
Uitstekende solvabiliteit
Opbrengst desinvesteringen ten behoeve van mogelijke acquisitie in Healthcare
Verwachting groei over heel 2014
o Verdere groei intrinsieke waarde
o Voortzetting groei van de groep

Goed derde kwartaal na 30% winstgroei in eerste jaarhelft

Na een goed eerste halfjaar 2014, waarin de winst met ruim 30 procent toenam, is Value8 in het derde kwartaal verder gegroeid. In deze periode is een aantal transacties gerealiseerd die bijdragen aan de eind 2012 gepresenteerde strategie en de daarin vervatte focus op groeisectoren.

Operationeel werd op tal van vlakken progressie geboekt. Eetgemak (zorg- en dieetmaaltijden) groeide in het derde kwartaal door. De trend van uitbesteding van maaltijdbereiding zet onverminderd voort. Er worden diverse mogelijkheden bekeken om van zorginstellingen die nu nog over een eigen keuken beschikken, de productie en distributie van zorgmaaltijden over te nemen.

In het cluster Dedicated Financial Services werden verdere stappen gezet om BK Group uit te bouwen. Enerzijds wordt ingezet op de synergie tussen de bedrijven die sinds begin 2013 zijn overgenomen, anderzijds worden nieuwe geografische gebieden en diensten toegevoegd.

Het belang van de technische bedrijven is – door diverse stappen die hieronder worden beschreven – teruggebracht. Bij de resterende bedrijven wordt ingezet op omzetgroei en margeverbetering. Bij Axess en GNS Brinkman zijn in de eerste jaarhelft belangrijke stappen gezet om het kostenniveau te verlagen en de commercie te versterken, hetgeen moet leiden tot een positieve bijdrage aan het groepsresultaat. In het derde kwartaal werden de eerste effecten daarvan zichtbaar.

Transformatie richting groeisectoren

In het derde kwartaal werd verdere invulling gegeven aan de in 2012 ingezette strategie Focus 2017. In dat kader werden er twee bedrijven aan de groep toegevoegd. In de Food sector was dat Prika Ingredients, een bedrijf dat ingrediënten op kaasbasis produceert en verkoopt, met name aan vooraanstaande bedrijven in de voedingssector. Bij Dedicated Financial Services werd Fund Solutions overgenomen. Fund Solutions, gevestigd in Luxemburg, richt zich – naast algemeen corporate dienstverlening – op fondsadministratie voor beleggingsfondsen.

Voorts vonden in het derde kwartaal een aantal desinvesteringen plaats. Twee bedrijven van de Value8 Tech Group werden verkocht: Buhrs en Haak. Op de verkoop van Buhrs was al voorgesorteerd (zie trading update 19 mei 2014), waarbij met name werd gezocht naar een partij waarbij de merknaam, installed base en het product beter tot hun recht zouden komen. Na de verkoop van Buhrs (persbericht 8 juli 2014) was de desinvestering van Haak (toeleverancier van Buhrs) een logische vervolgstap. Tenslotte werd ook het belang in DPS Services, dat actief is op het gebied van procurement en sourcing dienstverlening, verkocht en werd de aandelenpositie in uniQure met winst afgestoten.

Sterke financiële positie en ruimte voor acquisities

Per medio 2014 bedroeg de solvabiliteit van Value8 op vennootschappelijke basis 80 procent. Mede als gevolg van de bovenstaande desinvesteringen is de financiële positie nog verder versterkt. Thans is – wederom op vennootschappelijk niveau – sprake van een positieve netto kaspositie en is de kredietfaciliteit van de Rabobank niet gebruikt. Value8 is voornemens de middelen aan te wenden voor een of meer grotere acquisities. In eerdere persberichten van onder meer 10 oktober en 31 oktober 2014 is al aandacht aan een acquisitietraject in de Healthcare sector besteed.

Beursgenoteerde belangen: 26 % in Sucraf

Op het gebied van beursgenoteerde belangen kan gemeld worden dat het belang in SnowWorld licht is vergroot. SnowWorld heeft over het gebroken boekjaar 2013/2014 een groei van 2% in het bezoekersaantal gerealiseerd. Value8 acht SnowWorld een aantrekkelijke belegging, mede vanwege de sterke kasstroom, het goede management en de groeikansen zoals in Barcelona en Parijs. Met de licht gedaalde beurskoers is die aantrekkelijkheid verder toegenomen. Verder werd een 26 procentsbelang genomen in de Belgische beursvennootschap Sucraf.

Verwachtingen: 2014 jaar van groei

Value8 verwacht de groei in de resterende maanden van 2014 door te kunnen zetten. Hoewel het nog te vroeg is om die verwachting te concretiseren, verwacht het bestuur van Value8 een voortzetting van de groei van de intrinsieke waarde.

Value8 NV