Value8 boekt sterke winststijging

AmsterdamGold mooie aanwinst

Value8 NV heeft in het eerste halfjaar van 2011 een winst geboekt van 903.000 euro, een stijging van 50,8 procent (2010: 599.000 euro). De winst per aandeel steeg met 16,0 procent tot 0,87 euro per aandeel (2010: 0,75 euro per aandeel) Het eigen vermogen nam met 33,7 procent toe van 11,8 tot 15,8 miljoen euro. Ten opzichte van medio 2010 (7,5 miljoen euro) is het eigen vermogen zelfs verdubbeld. Het eigen vermogen per aandeel kwam uit op 14,43 euro, tegen 12,36 euro per ultimo 2010 en 8,78 euro per medio 2010.

Buhrs leverde een bijdrage van ruim 0,4 miljoen euro aan het resultaat. Verder was het resultaat op participaties sterk positief (1,8 miljoen euro), terwijl een conservatievere waardering van met name kleinere belangen een negatief effect had van 1,2 miljoen euro.

Voor de tweede jaarhelft wordt wederom een gezonde winstgevendheid verwacht en een verdere groei van het eigen vermogen.

Gang van zaken

Operationeel kende het eerste halfjaar 2011 de volgende highlights:

–    Uitbreiding van het belang in Fornix tot bijna 30 procent
–    Goede gang van zaken bij grootste deelnemingen: Buhrs/AamigoO/Fornix/Ceradis
–    Investering in innovatieve concepten Droam en HSI
–    Meerderheidsbelang in Ego Lifestyle; Dico van het strafbankje

Goede prestaties grootste deelnemingen

Buhrs: sterk in Azië

Bij het Zaanse technologiebedrijf Buhrs – dat geavanceerde mailingssystemen ontwerpt, produceert, verkoopt en onderhoudt – was sprake van een voortzetting van de positieve ontwikkeling. De omzet over de eerste jaarhelft bedroeg 5,2 miljoen euro en het bedrijfsresultaat kwam uit op ruim 0,4 miljoen euro. Tegenover een relatief moeilijke markt in Europa en de VS, staat een positieve ontwikkeling in Azië. Buhrs Japan bereikte een knappe prestatie door – ondanks het effect van de aardbevingen – conform budget te opereren. Bij Buhrs China wordt een aantrekkende vraag geconstateerd door de toenemende investeringen in de postsector in combinatie met de ontwikkeling van een nieuwe lijn, speciaal voor de Chinese markt: de Buhrs 1000 Solo.

AamigoO Group op overnamepad

AamigoO Group is beursgenoteerd en rapporteert zelfstandig over resultaten en ontwikkelingen. Value8 is minderheidsaandeelhouder in AamigoO Group en de heren De Vries en Hettinga hebben hun commissariaat bij AamigoO Group beëindigd. AamigoO Group is voornemens Corso over te nemen voor een bedrag van 25 miljoen euro. Indien deze transactie doorgang vindt, wordt de combinatie een sterke speler op het gebied van uitzenden, contractbeheer en payrolling.

Ceradis versterkt portefeuille

Ceradis heeft in het eerste halfjaar haar portefeuille van kansrijke milieuvriendelijke gewasbeschermingsproducten verder vergroot. Hoewel veel producten nog in de registratiefase zitten, wordt hiermee wezenlijk gebouwd aan de toekomstige waarde van het bedrijf. Specifieke aandacht is besteed aan het versterken van de organisatie en de commerciële slagkracht.

Fornix: verkoop Laprolan en extra dividend

Fornix is – net als AamigoO Group – beursgenoteerd, hetgeen betekent dat informatie over de ontwikkeling van Fornix bij de betreffende onderneming kan worden verkregen. Fornix verkocht in het eerste halfjaar dochterbedrijf Laprolan en keerde overtollig vermogen uit. Op 29 april 2011 werd 0,96 euro uitgekeerd en de vervolguitkering van 0,91 euro volgde na afsluiting van het halfjaar op 26 juli 2011. Gekeken zal worden of een geschikte kandidaat kan worden gevonden voor een reverse listing. Daarbij heeft Fornix drie belangrijke troeven: de naam als gevestigd bedrijf in de life science sector, een trackrecord met gezonde winstgevendheid en een ruim dividendbeleid, alsmede het feit dat het aandeel onderdeel uitmaakt van de AScX, de Amsterdamse Small Cap Index.

Kleinere belangen: investering in innovatieve concepten

In de eerste helft van 2011 heeft Value8 twee investeringen gedaan in bedrijven met innovatieve concepten. De eerste betrof een investering in HSI, het moederbedrijf van De Centrale Apotheek. Dit bedrijf heeft een goedkopere en efficiëntere methode voor medicijndistributie ontwikkeld die primair via de huisarts of via speciale afgiftepunten plaatsvindt. Het concept van DCA biedt mogelijkheden om invulling te geven aan de op overheidsniveau nagestreefde kostenbesparing in de gezondheidszorg. Gezien de vertraagde uitrol van het DCA-concept, waarvan melding is gemaakt bij de trading update van 16 mei 2011, heeft Value8 besloten het belang in HSI zeer conservatief te waarderen. Dit heeft een negatief effect op de winst gehad in het eerste halfjaar.

Value8 heeft eveneens een investering gedaan in Droam. Droam is een innovatief bedrijf dat voordelig dataverkeer aanbiedt voor het gebruik van een mobiele telefoon, tablet of laptop in het buitenland. Value8 heeft 25 procent van de aandelen en werkt actief mee om Droam verder op te schalen en te professionaliseren. Duizenden mensen maakten de afgelopen weken gebruik van Droam op hun vakantie of zakenreis om goedkoop en zonder zorgen in het buitenland te internetten. Droam levert veelal een besparing op van 80 tot 90 procent ten opzichte van bestaande aanbieders.

Verder werd – conform planning – een aanvullende investering gedaan in SutureAid, het bedrijf dat een innovatief hechtconcept heeft ontwikkeld en zich nu actief in de fase van commercialisering bevindt. Value8 constateert dat de investeringen van het bedrijf steeds groter zijn. In dat kader wordt overwogen de kleinere belangen te bundelen en onder een paraplu te brengen: Value8 Participaties.

Meerderheidsbelang in ELSH; Dico van het strafbankje

Streven naar behoud beursnotering ELSH

Op 19 mei 2011 heeft Value8 bekendgemaakt een meerderheidsbelang te hebben genomen in de beursgenoteerde vennootschap EGO-Lifestyle Holding NV (hierna: ELSH). Deze vennootschap ging op 24 december 2009 failliet. Value8 streeft ernaar de beursnotering van ELSH te behouden. Aan NYSE Euronext Amsterdam is vervolgens het verzoek gedaan om het uitstel van delisting, dat voor een periode van 6 maanden tot en met 18 juni 2011 was verleend, met nog eens 6 maanden te verlengen. NYSE Euronext Amsterdam heeft een tweede uitstel verleend tot 18 december 2011. In de afgelopen maanden zijn diverse stappen genomen. Allereerst heeft de vennootschap, gesteund door Value8, een crediteurenakkoord aangeboden dat voorzag in een uitkering van circa 10 procent voor concurrente vorderingen. Met de (unanieme) instemming van de crediteuren op de verificatievergadering van 5 juli jl. en door de homologatie van het akkoord medio augustus jl. is de schuldenlast van ELSH gesaneerd. De Buitengewone Aandeelhoudersvergadering van ELSH heeft op 21 juli jl. ingestemd met de voorgestelde wijziging van de statuten, alsmede met de benoeming van een nieuwe bestuurder (de heer De Vries) en van een nieuwe commissaris (de heer Hettinga). Value8 en ELSH streven ernaar ELSH te laten herleven als beursgenoteerd bedrijf. Daarbij is een reverse listing van een bestaand bedrijf een serieuze mogelijkheid.

Dico van het strafbankje

Zoals eerder gemeld bij de trading update heeft Dico in het eerste halfjaar een belangrijke mijlpaal bereikt. Sinds 4
maart 2011 is Dico weer genoteerd op de officiële markt NYSE Euronext Amsterdam en is de opgelegde noteringsmaatregel (artikel 6903/1 van het Rule Book 1) ingetrokken. Het intrekken van de noteringsmaatregel was het gevolg van de homologatie van het crediteurenakkoord in oktober 2010 en de verbetering van de balanspositie door de conversie van de lening van Value8.

Hiermee is Dico een nieuwe fase ingegaan. Met behulp van Value8 wordt onderzocht welke nieuwe bestemming gegeven kan worden aan de beursgenoteerde vennootschap. Beoogd wordt om in de tweede helft van 2011 activiteiten in te brengen.

Dienstverlening & beursnotering

Op het gebied van dienstverlening onderzoekt Value8 – in samenwerking met enkele bedrijven – actief de mogelijkheid van beursgang. Hoewel het slechte beursklimaat zorgt voor vertraging van deze processen, blijft de interesse in een beursnotering groot. In het algemeen is Value8 van oordeel dat het bedrijfsleven versterkt uit de kredietcrisis van 2008/2009 is gekomen en goed is hersteld van de diepe recessie die daarop volgde. Dat uit zich in:

–    Reductie van kostenniveau
–    Herstel van winstgevendheid
–    Relatief sterke balansposities
–    Toenemende aandacht voor acquisities

Tegen die achtergrond is op termijn een herstel van het beursklimaat niet onwaarschijnlijk en is aannemelijk dat small- en midkapbedrijven bij het realiseren van hun groeiplannen ook beursnotering zullen overwegen.
Value8 biedt bedrijven drie mogelijke wegen naar de beurs:

–    NYSE Euronext, de officiële markt
–    Alternext
–    Reverse listing

Het blijft de ambitie van Value8 om een bijdrage te leveren aan Alternext als beurs voor small- en midkap ondernemingen.

Overige ontwikkelingen & gebeurtenissen na balansdatum

Bod op Witte Molen

Op 29 juni heeft Value8 bekend gemaakt voornemens te zijn een bod uit te brengen op Witte Molen, te betalen in cumulatief financieringspreferente aandelen Value8. De financieringspreferente aandelen kennen een dividendpercentage van 7 procent. Belangrijkste motief voor het bod is de intentie van Value8 om actief bij te dragen aan de beoogde schaalvergroting voor Witte Molen en de wens om die bijdrage vanuit een meerderheidspositie te leveren.

Interesse in Standard Luik

In de periode mei/juni 2011 heeft Value8 serieus gekeken naar de mogelijkheid om te investeren in de voetbalclub Standard Luik. Hoewel de beoogde transactie geen doorgang heeft gevonden, hecht Value8 eraan te benadrukken dat:

–    De interesse louter op zakelijke motieven was gestoeld;
–    De interesse mede bestond vanwege de zeer sterke balans en de gezonde winstgevendheid;
–    Value8 niet bereid was een prestige-premie te betalen;
–    De investering samen met derden zou worden gedaan, waardoor de exposure van het Standard-belang niet groter zou zijn geweest dan 20 procent van de marktwaarde van Value8.

In de genoemde periode tot 15 juni 2011 hebben exclusieve gesprekken plaatsgevonden over de overname van Standard Luik. Daarbij heeft Value8 een grondig due diligence onderzoek gedaan om de risico’s in kaart te brengen. Met name met betrekking tot de invulling van de technische kant bestonden – met het vertrek van trainer, assistent-trainer en technisch directeur – zorgen. Uiteindelijk heeft de Belgische ondernemer Roland Duchâtelet Standard Luik overgenomen.

AmsterdamGold profiteert van onrust op financiële markten

Op 12 juli jl. heeft Value8 bekend gemaakt dat het overeenstemming heeft bereikt over de verkrijging van een meerderheidsbelang (51%) in AmsterdamGold.com (www.amsterdamgold.com). AmsterdamGold is marktleider in Nederland op het gebied van online verkoop van de hoogste kwaliteit edelmetaal. AmsterdamGold is uitstekend gepositioneerd om te profiteren van de groeiende handel in edelmetalen door de aanhoudende onrust op de financiële markten.

Verwachtingen voor geheel 2011

Door de groei van Value8 richt het bedrijf zich – zowel bij investeringen als bij dienstverlening – in toenemende mate op grotere bedrijven. Die trend zal waarschijnlijk doorzetten.

Hoewel de verlaagde groeiverwachtingen voor de Europese economie negatief zijn voor het bedrijfsleven, bieden de lagere waarderingen op en buiten de beurs ook nieuwe kansen. Per saldo wordt van de huidige marktomstandigheden geen substantieel negatief effect verwacht.

Mede door de sterke stijging van de goudprijs en de aanhoudende onrust op de financiële markten, verwacht Value8 een voortzetting van de sterke bedrijfsmatige prestaties bij AmsterdamGold.

Ten aanzien van de resultaatontwikkeling voor geheel 2011 verwacht Value8 dat de positieve trends zullen doorzetten. In dat kader wordt voor de tweede jaarhelft wederom een gezonde winstgevendheid verwacht en een verdere groei van het eigen vermogen.

Het volledige halfjaarbericht is beschikbaar op de website van Value8.

Value8 NV

Peter Paul de Vries, CEO
Gerben Hettinga, bestuurslid