Value8 NV: winstprognose 2010 naar boven bijgesteld

Value8 NV deelt mede dat het boekjaar 2010 beter is verlopen dan aanvankelijk verwacht. Op 15 november jl. werd de verwachting uitgesproken dat de winst per aandeel 2010 in de bandbreedte van 2,00 tot 2,30 euro per aandeel zou liggen.

Thans kan worden meegedeeld dat die winst waarschijnlijk aanzienlijk hoger zal liggen dan de hierboven weergegeven bandbreedte. Op basis van de laatste informatie wordt verwacht dat de winst per aandeel 2010 ongeveer 3,00 euro zal bedragen, en mogelijk zelfs dat niveau zal overtreffen.  Value8 NV is voornemens de gehele winst in te houden en aan te wenden voor groei en nieuwe investeringen. De publicatie van de jaarcijfers 2010 zal naar verwachting in de tweede helft van maart plaatsvinden.

Tevens maakt Value8 bekend dat een buitengewone aandeelhoudersvergadering zal worden gehouden op woensdag 23 maart 2011 om 15.00 uur. Op de agenda staan onder andere een statutenwijziging en een machtiging tot inkoop en uitgifte van aandelen. Tevens zal een toelichting worden gegeven op recente investeringen. Agenda en toelichting zullen uiterlijk 9 februari 2011 op de website worden geplaatst.