Value8 publiceert concept jaarverslag 2016

Value8 heeft heden het concept jaarverslag 2016 gepubliceerd, waarin ook de concept jaarrekening is opgenomen. Hoewel de jaarrekening (nog) niet van een accountantsverklaring is voorzien, acht Value8 het van belang om aandeelhouders van de inhoud van jaarverslag en jaarrekening op de hoogte te stellen.

In het jaarverslag wordt nadere toelichting gegeven op de gang van zaken van de bedrijven die tot de groep behoren (meerderheidsbelangen, die worden geconsolideerd) en de minderheidsbelangen, waarvan een belangrijk deel beursgenoteerd is.

Ten aanzien van het jaarrekeningproces wordt opgemerkt dat:

  • Value8 in de tweede helft van 2016 drie grotere transacties heeft gerealiseerd en afgerond die IFRS-technisch zeer complex zijn. Dat betreft de overname van HeadFirst, de transacties in het kader van Kersten en de verwerving van een meerderheidsbelang in Ceradis.
    de vertraging is mede toe te schrijven aan de technische inrichting van het jaarrekeningproces. In dat kader zijn naast de controlerend accountant een corporate finance deskundige, de IFRS-desk in Londen, bureau vaktechniek en een externe OKB-er (onafhankelijke kwaliteitsbeoordelaar) betrokken. In dat proces heeft elke schakel zijn eigen verantwoordelijkheid en kan de toetsing en beoordeling per schakel verschillen. Dat proces en de beschikbaarheid van de schakels in combinatie met de complexiteit en timing van de recente transacties hebben aan de vertraging bijgedragen.
  • de thans gepubliceerde concept jaarrekening ten grondslag ligt aan de cijfers zoals deze op 30 april jl. zijn gepubliceerd. In het persbericht van 30 april jl. is aangegeven dat de voorlopige cijfers nog zouden kunnen wijzigen. De cijfers die zijn opgenomen in de concept jaarrekening 2016 zijn ten opzichte van de op 30 april gepubliceerde cijfers niet aangepast. Aanpassing bij de definitieve jaarrekening wordt niet uitgesloten.
  • eerder is aangegeven is dat de cijfers van HeadFirst Source, waar eind december 2016 een belangrijke transactie plaatsvond, nog niet waren afgerond. Value8 heeft vernomen dat dit proces in afronding is en verwacht daarvan op dit moment geen impact op de cijfers die in de concept jaarrekening zijn opgenomen.

De volgende posten zouden nog kunnen wijzigen:

  • Bij BK Group, waarin Value8 een belang van 67,5 procent houdt, wordt onderzoek verricht naar in de media genoemde zaken en de compliance bij BK Group. De hoofdlijnen van de conclusies zullen met aandeelhouders Value8 worden gedeeld. Value8 heeft op 15 mei jl. aangegeven dat BK Group in 2016 een omzet heeft behaald van circa 7 miljoen euro (2015: circa 5,7 miljoen euro) en dat het operationele bedrijfsresultaat (EBITDA) ruim 0,3 miljoen bedroeg. De waardering van het belang in BK Group in de concept-jaarrekening van Value8 bedraagt 2,8 miljoen euro, van welk bedrag 92 procent (2,6 miljoen) betrekking heeft op goodwill. Op dit moment heeft Value8 geen aanleiding om aan te nemen dat BK Group wet- en regelgeving heeft overtreden en evenmin dat een afboeking op het belang in BK Group noodzakelijk is. Dit aspect is opgekomen vlak na de perspublicaties van 10 en 11 mei 2017.
  • Vanaf september 2016 wordt Ceradis geconsolideerd. Het meerderheidsbelang in Ceradis is ultimo 2016 opgenomen in de balans voor een bedrag van 5,85 miljoen euro, waarvan een belangrijk deel uit immaterieel actief bestaat. De impairment analyse op balansdatum – mede op basis van een extern rapport – resulteerde niet in een materiële waardevermindering. Boekhoudkundig wordt nog bekeken wat het effect is van de sfeerovergang (van minderheids- naar meerderheidsbelang) waarvan de maximale impact (non-cash) op 1,5 miljoen euro negatief wordt becijferd. Dit is ongeveer 2,5 procent van het gepubliceerde eigen vermogen van Value8 ultimo 2016. Dit technische aspect is zeer recent (na 30 april jl.) opgekomen. Value8 is ervan overtuigd dat in de waardering van Ceradis een aanzienlijk upside potentieel zit in geval van een transactie met een strategische partner of bij een mogelijke beursgang.

Als achtergrond vermelden wij nog dat Value8 voor het grootste gedeelte haar bedrijven consolideert en niet op fair value waardeert. Vanaf het verkrijgen van een meerderheidsbelang is sprake van consolidatie, hetgeen betekent dat omzet en resultaat worden geconsolideerd in de cijfers van Value8. Indien deze ondernemingen in waarde stijgen wordt deze waardestijging niet in de balanswaardering en winst- en verliesrekening meegenomen. In geval van waardedaling kan dit wel leiden tot een afboeking op de geactiveerde goodwill.

Value8 streeft onverminderd naar een zo spoedig mogelijke afronding van het jaarrekeningtraject en zal aandeelhouders in dat kader op de hoogte houden van voortgang en afronding. Value8 streeft voorts naar het uitbrengen van een trading update in de tweede helft van mei.

Value8 NV