Value8 rondt verkoop DPS Services af

Acquisitieproces (Healthcare) verloopt voorspoedig

Value8 deelt mede dat de op 1 september jl. aangekondigde verkoop van het 60% belang in DPS Services deze week wordt geëffectueerd.  DPS Services is actief op het gebied van procurement en sourcing dienstverlening waarmee voor klanten aanzienlijke kostenbesparingen kunnen worden gerealiseerd. DPS Services behaalde in 2013 een omzet van ruim 11 miljoen euro en is gezond winstgevend. Op de verkoop van het belang in DPS Services is een aantrekkelijk rendement gerealiseerd.

Aanwending opbrengst desinvesteringen voor grote(re) acquisitie
Op 1 september jl. werd tevens medegedeeld dat de opbrengst van een drietal desinvesteringen, waaronder de verkoop van het belang in DPS Services, naar verwachting zal worden aangewend voor het plegen van een grote(re) acquisitie. Tevens werd gemeld dat Value8 in dit kader in onderhandeling was over deze acquisitie.

Target in healthcare sector
In aanvulling op het bericht van 1 september kan worden meegedeeld dat het een bedrijf betreft in de sector Healthcare, een van de focussectoren in de eind 2012 aangescherpte strategie “Focus 2017”. Tevens kan worden meegedeeld dat het acquisitieproces voorspoedig verloopt. Value8 verwacht nog in de maand oktober 2014 nadere mededelingen te kunnen doen. Daaraan wordt voorzichtigheidshalve toegevoegd dat de realisatie van een dergelijke transactie normaal gesproken met onzekerheden omgeven is en afhankelijk is van de uitkomsten van het due diligence onderzoek.  

Tenslotte wordt meegedeeld dat Value8 een uitstekende solvabiliteit kent, over een ruime cashpositie beschikt en tevens een beroep kan doen op de bestaande kredietfaciliteit bij Rabobank.

Value8 NV