Waardegroei 2009 bij laag kostenniveau

Value8 Trading Update
Value8 maakt – conform art 5:25 e van de Wet of het financieel Toezicht – haar trading update bekend.

Juridische herstructurering afgerond
Op 28 januari 2009 is door de aandeelhoudersvergadering goedkeuring verleend tot de wijziging van de statuten, waaronder een verandering van de statutaire naam in Value8 NV, kapitaalvermindering, een omgekeerde splitsing en introductie van aandelen A en B. Op 9 februari 2009 zijn de aandelen Value8 NV gesplitst, waarbij 8 ‘oude’ aandelen zijn omgewisseld in 1 nieuw aandeel.  Na het verstrijken van de verzetstermijn van 2 maanden is de kapitaalvermindering doorgevoerd waardoor de nominale waarde van de aandelen B is gewijzigd in 0,01 euro per aandeel. Er staan thans 589.714 aandelen (A en B) Value8 uit. Het maatschappelijk kapitaal biedt in de nieuwe structuur aanzienlijke ruimte voor groei van de activiteiten.

Eerste investeringen gerealiseerd
a) Value8 heeft gedurende het eerste kwartaal verdere invulling gegeven aan haar strategie. Op 28 januari 2009 heeft de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ingestemd met een investering in SutureAid Holdings BV (zie persbericht van 15 mei 2009).

b) Op 18 maart 2009 heeft  Value8  een belang genomen van ruim 1 miljoen aandelen (18,5 procent) in European Development Capital Corporation N.V. (EDCC).De aankoop is geschied beneden de laatst gepubliceerde intrinsieke waarde van 70 eurocent per aandeel en uit de beschikbare middelen gefinancierd. EDCC is een op Curaçao gevestigde investeringsmaatschappij met een aanzienlijke kaspositie en belangen in onder meer Dutch Gelderland Group (design meubelen voor woning- en projectinrichting) en Qompas (begeleiding bij studie- en loopbaankeuze voor hoger opgeleiden). EDCC is genoteerd op de officiële markt van NYSE Euronext Amsterdam.

Value8 verwacht in de komende periode een derde investering te kunnen realiseren die past binnen de geformuleerde strategie. Value8 heeft voorts maatregelen getroffen om het kostenniveau op een zeer laag niveau te houden. Aangezien de deelnemingen nog geen inkomstenstroom opleveren, resulteert dit in een licht negatief operationeel resultaat over de eerste vier maanden van 2009. Value8 verwacht echter dat de waardegroei van de deelnemingen in 2009 het niveau van de operationele kosten zal overtreffen. Dat betekent eveneens dat de intrinsieke waarde per aandeel in 2009 naar verwachting zal stijgen. Voorts deelt Value8 mede dat de financiële positie thans niet wezenlijk afwijkt van het in het recent gepubliceerde jaarverslag geschetste beeld.

Value8 is voornemens om de aandeelhoudersvergadering eind juni te laten plaatsvinden. De halfjaarcijfers zullen uiterlijk eind augustus worden bekendgemaakt.