Value8 vergroot belang in Source

Mededeling potentieel belang Qurius

Value8 deelt mede dat het belang in AamigoO Group, dat wordt hernoemd tot Source Group NV, is vergroot. Value8 heeft  bij AFM een belang gemeld van 35,15 procent van de aandelen in AamigoO Group, alsmede een potentieel belang van 16,75 procent. Het belang bedroeg 31,93 procent plus een potentieel belang van 18,01 procent.

Voorts heeft Qurius medegedeeld dat de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius vandaag akkoord is gegaan met de statutenwijziging die voorziet in een verlaging van de nominale waarde, een reverse split en een naamswijziging in Lavide Holding. Value8 heeft een lening verstrekt aan Qurius van 150.000 euro. Deze lening is renteloos. Tevens is een optie verkregen om gedurende anderhalf jaar voor hetzelfde bedrag – 150.000 euro – 18 miljoen nieuwe aandelen Qurius te verwerven. Effectuering van de statutenwijziging biedt de mogelijkheid die optie uit te oefenen. In het kader van deze optie wordt bij AFM een potentieel belang in Qurius van 13,26 procent gemeld.