Value8: winst 2009 324.000 euro (0,67 per aandeel)

Positief over vooruitzichten 2010

Value8 NV heeft het jaar 2009 afgesloten met een positief resultaat. De nettowinst is uitgekomen op 324.000 euro, ofwel 0,67 euro per aandeel. Voor 2010 is Value8 positief. De verschuiving van focus van investeringen naar corporate finance zal naar verwachting doorzetten. Value8 had voor de middellange termijn een winstdoelstelling van tenminste twee euro per aandeel geformuleerd. Op basis van de huidige inschattingen verwacht Value8 die doelstelling al in 2010 te halen.

2009: Vier investeringen, focus op corporate finance

In het jaar 2009 heeft Value8, na afronding van een juridische herstructurering, vier investeringen gepleegd. In alfabetische volgorde betreft dat de beursgenoteerde investeringsmaatschappij EDCC, de educatieve spelletjesmaker Games Factory Online, het Spaanse zonne-energiebedrijf PV+ Solutions en de medische instrumentenmaker SutureAid. Bij de selectie van investeringen is het groeikarakter van de sector van belang, maar ook de potentie om in een latere fase in aanmerking te komen voor beursnotering. Value8 stelt zich tot doel deze bedrijven te ondersteunen bij hun (verdere) groei.

Special situations: EDCC

Naast deze investeringen in focus-gebieden heeft Value8 expliciet oog voor ‘special situations’: bijzondere investeringsmogelijkheden met een (naar verwachting) hoog rendement. De investering in EDCC viel in die categorie. In eerste instantie werd een belang van 18,5 procent verworven tegen een aantrekkelijke waardering. In oktober 2009 kon een meerderheidspakket worden verworven en steeg het belang van Value8 in EDCC naar 78,5 procent. In januari 2010 werd het vermogen van EDCC versterkt en steeg het belang tot 88,7 procent. Op 17 maart 2010 is gemeld dat EDCC en Value8 serieuze gesprekken voeren met een partij die via EDCC een reverse listing wil bewerkstelligen. Die gesprekken verlopen goed, maar zijn nog niet afgerond.

Op de valreep van 2009: investering in Ceradis

In de laatste dagen van december 2009 wist Value8 nog een belangrijke stap voorwaarts te zetten. Op 23 december 2009 werd de belangname in Ceradis aangekondigd. Ceradis is een spinnoff van Wageningen Universiteit Research, die zich richt op de ontwikkeling, productie en verkoop van milieuvriendelijke gewasbeschermingsmiddelen. Ceradis beschikt over een zeer interessante portefeuille van producten, waarvan de verkoop in 2011 op stoom zal komen. Ceradis heeft distributieovereenkomsten met gerenommeerde distributeurs voor de Europese en de Amerikaanse markt. Deze belangname, die in januari 2010 werd gerealiseerd, is gefinancierd met een aandelenemissie aan Delta Lloyd van 1,9 miljoen euro.

Zwaartepunt verschuift richting corporate finance

In de loop van 2009 werd duidelijk dat er een toenemende vraag is naar de dienstverlening van Value8: voorbereiding van beursgang, managen van moeilijke posities, investor relations, alsmede ondersteuning bij aan- en verkoop van bedrijven of deelnemingen. Deze activiteiten sluiten goed aan bij ondersteuning van ondernemingen waarin is geïnvesteerd. Om aan die vraag te voldoen werd het personeelsbestand verder uitgebreid. Value8 constateert nu dat het zwaartepunt van de activiteiten steeds meer verschuift van investeren naar corporate finance-activiteiten en het bewerkstelligen van transacties.

Winstgevend in 2009: 324.000 euro ofwel 0,67 euro per aandeel

Het jaar 2009 is naar het oordeel van het bestuur niet maatgevend voor de potentie van Value8. Niet alleen werd in 2009 een deel van de aandacht in beslag genomen door de juridische herstructurering, daarnaast werd ook de uitbreiding van het personeelsbestand pas in de tweede jaarhelft gerealiseerd. Hoewel het bestuur had aangegeven dat – met het ontbreken van dividendinkomsten en oplopende kosten – een negatief resultaat te verwachten zou zijn, is 2009 toch met een geringe winst afgesloten. Over 2009 werd een winst geboekt van 324.000 euro. Per aandeel komt dit, bij gemiddeld 482.500 uitstaande aandelen, uit op 0,67 euro. Het eigen vermogen is met 823 procent toegenomen van 0,51 miljoen euro naar 4,7 miljoen euro. De solvabiliteit bedraagt 91 procent. Gegeven de groeifase waarin Value8 verkeert, wordt over 2009 geen dividend in contanten betaald. Het jaarverslag 2009 (inclusief jaarrekening*) zal eind april verschijnen. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal plaatsvinden op 9 juni 2010 in Amsterdam.

Vergroting free float

Ten aanzien van de notering heeft Value8 te maken met een beperkte free float, ofwel een beperkte hoeveelheid vrij verhandelbare aandelen. De doelstelling is om die free float in de komende jaren geleidelijk te vergroten, evenwel zonder dat de huidige grootaandeelhouder aandelen verkoopt. In dat kader heeft de raad van commissarissen van Value8 ingestemd met de voorgenomen inkoop van 40.000 aandelen B van Value8 onder gelijktijdige uitgifte van 40.000 (niet verhandelbare) aandelen A. Deze aandelen zullen onder meer (kunnen) worden aangewend voor de financiering van investeringen, en bij (kunnen) dragen aan een vergroting van de free float. Na deze transactie zal het belang van de heer De Vries onveranderd 499.300 aandelen bedragen, bestaande uit 78.000 aandelen A en 411.300 aandelen B.

In de eerste drie maanden van 2010 heeft Value8 al diverse transacties gedaan. Value8 was onder meer betrokken bij de reverse listing van Sabon, welk bedrijf waarschijnlijk in de loop van 2010 in kleinere coupures naar de beurs zal worden gebracht. Value8 is thans beheerder van Sabon FunDing. In het eerste kwartaal werd ook het vermogen van EDCC versterkt (met 0,25 miljoen euro), conform de aankondiging van 19 oktober 2009. Zoals hierboven reeds aangestipt, voeren EDCC enValue8 serieuze gesprekken over een reverse listing van EDCC. Tenslotte werd een investering gedaan in de event-organisator Naseba, die zich met name richt op groeimarkten in Azië (India en China) en het Midden Oosten.

Value8 verwacht middellange termijn doelstelling al in 2010 te halen

Gezien het herstel van de aandelenmarkten, de dynamiek van groeiende small caps en de beperkte exit-mogelijkheden voor private equity, verwacht Value8 een toenemende interesse in beursnoteringen. Value8 staat klaar om bedrijven bij die stap, en de voorbereiding daarvan, te ondersteunen. In 2009 heeft Value8 aangegeven als doelstelling voor de middellange termijn een winst per aandeel van tenminste twee euro per aandeel te hanteren. Op basis van de huidige inschattingen, verwacht Value8 die doelstelling al in 2010 te halen.

Peter Paul de Vries, CEO 
Gerben Hettinga, bestuurslid 

* Mazars Paardekooper Hoffman Accountants NV heeft voor de jaarrekening een goedkeurende verklaring afgegeven. De cijfers in dit persbericht zijn aan deze jaarrekening ontleend. De jaarrekening dient nog te worden vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Deze zal op 9 juni 2010 plaatsvinden.