Verhoogde doelstelling Value8: verdubbeling in 5 jaar

Ambitieuze groeistrategie

Value8 maakt heden de nieuwe financiële doelstellingen bekend en tevens een aanscherping van de strategie.
De hoofdpunten van dit persbericht zijn:

Nieuwe doelstellingen:

  • verdubbeling in omvang in vijf jaar, waarbij de ontwikkeling van het eigen vermogen per aandeel (gecorrigeerd voor dividenden) als referentie wordt gehanteerd. Dit correspondeert met een gemiddelde jaarlijkse toename van het eigen vermogen per aandeel van 15 procent (welk percentage moet worden gecorrigeerd voor eventuele dividenden).
  • indien de beurskoers gelijke tred houdt met deze ontwikkeling leidt dat tot een gemiddelde total return (waardestijging + dividend) van 15 procent per jaar.

Strategie aangescherpt:
– profiel Value8: een groeiende groep van groeiende ondernemingen.
– focus op groeiende sectoren: (onder andere) Healthcare, Food & Food Safety , Internet & Technology, Luxury & Leisure.
– financieel cluster met als basis Value8 Corporate Finance.

Value8: 112 miljoen euro omzet en 180 medewerkers

De afgelopen jaren heeft Value8 een gestage groei laten zien. In 2011 behaalde de groep een omzet van 112 miljoen euro, waarover een winst van 1,7 miljoen werd behaald. Het eigen vermogen bedroeg 17,1 miljoen euro. De snelle groei kan ook worden afgelezen aan de ontwikkeling van het eigen vermogen per aandeel (zie de grafiek).

Na een aanvankelijke nadruk op minderheidsbelangen is geleidelijk een groep ontstaan van bedrijven die in meerderheid (veelal 100%) door Value8 gehouden worden. Bij nieuwe overnameproposities wordt derhalve gekeken naar de mogelijkheden om de bestaande ondernemingen te versterken.

Succesvol op de beurs

Ook beursmatig is sprake van een succesvolle ontwikkeling. Ten tijde van de aankondiging van de start van Value8 in 2008 stond de koers van het aandeel Value8 omgerekend 3,24 euro. Sindsdien is de beurskoers gestegen tot 23 euro medio december 2012, een koersstijging van 610 procent. De ontwikkeling van het eigen vermogen per aandeel laat met een stijging van 552 procent een vergelijkbare toename zien. Op beursgebied kan voorts worden gemeld dat het aandeel in continue handel is gegaan, er ook preferente aandelen Value8 beursgenoteerd zijn en dat Value8 in 2012 voor het eerst dividend heeft uitgekeerd op haar gewone aandelen.

Groeiende groep

In het verlengde van het bovenstaande bouwt Value8 aan clusters van bedrijven die elkaar versterken. De basis van het technologische cluster wordt gevormd door Buhrs (verpakkingssytemen / Zaandam), waarin Value8 in 2010 eerst 50% en vervolgens 100% verwierf. De Value8 Tech Group bestaat tegenwoordig – na de samenvoeging van GNS en Brinkman – uit de volgende vier bedrijven:

– Axess (100%): op spindel technologie gebaseerde liftsystemen
– Buhrs (100%): geavanceerde mailings- en verpakkingssystemen
– GNS Brinkman (100%): brand- en beveiligingssystemen
– Haak (51%): hoogwaardig technologisch producent en assembleur

De inspanningen zijn erop gericht om de synergievoordelen (onder meer op gebied van huisvesting, techniek, service, verkoop, R&D en overhead) vol te benutten.

Ook op gebied van diervoeding en dierverzorging heeft Value8 meerdere initiatieven ondernomen. Naast het meerderheidsbelang in Witte Molen, houdt Value8 100% van DS Petcare, dat het dierverzorgingsmerk Dog’s Stuff produceert en verkoopt, en wordt een webshop gelanceerd.

In de financiële sector, waar Value8 vooral met AmsterdamGold actief is, wordt gekeken naar kansrijke bedrijven in aanpalende sectoren om onderlinge versterking te bewerkstelligen. Daarnaast blijft Value8 actief met corporate finance dienstverlening, waarbij de nadruk ligt op beursgerelateerde dienstverlening. Verder heeft NYSE Euronext Amsterdam Value8 geaccrediteerd als listing sponsor van Alternext.

Focus op groeisectoren: zorg voorop

Bij nieuwe acquisities richt Value8 zich met name op groeiende sectoren. In dat kader heeft Value8 een aantal groeithema’s gedefinieerd, waaronder vergrijzing, voeding en voedselveiligheid, technologische innovatie en wealth management. Deze thema’s leiden tot de volgende sectorkeuze:

– Healthcare
– Food & Food Safety
– Internet & Technology
– Luxury & Leisure
– Dedicated Financial Services

Aangescherpte strategie

De hoofdlijnen van de aangescherpte strategie zijn:

– focus op versterking en groei van bestaande bedrijven en clusters van bedrijven (buy & build).
– acquisitie van (bij voorkeur meerderheids-) belangen in bedrijven met focus op de hierboven genoemde groeisectoren.

Verhoogde doelstelling: verdubbeling in 5 jaar

De aanscherping van de strategie heeft tevens geleid tot een herijking van de lange termijn doelstellingen van Value8. Thans wordt als doelstelling geformuleerd:

– Value8 stelt zich tot doel in vijf jaar in omvang te verdubbelen. Aangezien het omzet- en resultatenniveau van jaar tot jaar kan fluctueren, wordt bij deze doelstelling specifiek gerefereerd aan de ontwikkeling van het eigen vermogen per aandeel.
– verdubbeling in vijf jaar correspondeert met een gemiddelde stijging van het eigen vermogen per aandeel van 15 procent per jaar (waarbij voor eventueel uitgekeerde dividenden dient te worden gecorrigeerd). Voor de goede orde wordt erop gewezen dat dit een streven is op lange termijn, dat in individuele jaren sprake kan zijn van een afwijkende ontwikkeling en dat Value8 niet ongevoelig is voor de economische ontwikkelingen en het beursklimaat.

Value8 streeft ernaar om in 2013 belangrijke stappen te zetten in het kader van de verwezenlijking van bovenstaande groeistrategie.