Winst Value8 stijgt 31 procent tot 2,3 miljoen euro

Winst per aandeel stijgt van 1,66 naar 2,08 euro

Hoofdpunten:

–    Vijf bedrijven overgenomen in 2012
–    Omzet 2012: 98 miljoen euro
–    Nettowinst toekomend aan aandeelhouders stijgt van 1,7 naar 2,3 miljoen
–    Winst per aandeel 2,08 euro (was 1,66 euro): +25%
–    Eigen vermogen groeit van 17,0 naar 18,9 miljoen euro
–    Sterke solvabiliteit Value8: 73%
–    Dividend  met een derde omhoog naar 0,40 euro per aandeel (was 0,30 euro)
–    Aantal medewerkers gestegen tot 180 (144 FTE)
–    Verwachting 2013: voortgaande groei van de onderneming en verdere toename eigen vermogen

Groei van de activiteiten

Value8 heeft in 2012 een gezonde groei gerealiseerd.  De nettowinst toekomend aan aandeelhouders is gestegen van 1,7 miljoen euro naar 2,3 miljoen euro, een stijging van 30,8 procent. Na aftrek van preferent dividend en gedeeld door een toegenomen aantal aandelen resteert een winst per aandeel van 2,08 euro. Dat resultaat is licht boven de afgegeven prognose van 2 euro per aandeel. Ten opzichte van 2011 steeg de winst per aandeel met 25,3 procent. De omzet over 2012 kwam uit op 98 miljoen euro, iets minder dan de 112 miljoen euro in 2011. Daarbij past de kanttekening dat de omzet van 2011 geflatteerd was door de uitzonderlijk hoge omzetten voor AmsterdamGold in de tweede helft van 2011.

Het eigen vermogen steeg van 17,0 miljoen euro naar 18,9 miljoen euro, waarbij het eigen vermogen per aandeel toenam tot 17,64 euro. De geconsolideerde balans laat een groepsvermogen zien van 20,4 miljoen euro op een balanstotaal van 39,7 miljoen euro. Op vennootschappelijke basis bedraagt de solvabiliteit ultimo 2012 73,5 procent. Daarmee is onverminderd sprake van zeer gezonde balansverhoudingen.

In het verslagjaar heeft Value8 de meerderheid verkregen in twee beursfondsen: Fornix BioSciences en Witte Molen. Daarnaast werden de technologische bedrijven GNS, Brinkman en Haak overgenomen. Het belang in Axess werd vergroot tot 100 procent. Deze technologische bedrijven vormen sinds december 2012 samen met Buhrs de Value8 Tech Group. Value8 onderneemt stappen om de synergievoordelen te benutten en de groep verder uit te bouwen. Voorts werd het dierverzorgingsmerk Dog’s Stuff (DS Petcare) overgenomen en gerevitaliseerd. In 2012 werd bovendien de reverse listing van 1Nomij gerealiseerd.

Eind 2012 heeft Value8 hernieuwde doelstellingen en een aanscherping van de strategie gepubliceerd. Voor de komende vijf jaar heeft Value8 aangegeven in omvang te willen verdubbelen. Daarbij wordt de ontwikkeling van het eigen vermogen per aandeel (gecorrigeerd voor dividenden) als referentie gehanteerd.

In het kader van de introductie van nieuwe doelstellingen is ook het strategisch profiel aangescherpt. De hoofdlijnen van de aangescherpte strategie zijn:
–    meer nadruk op meerderheidsbelangen;
–    focus op versterking en groei van bestaande bedrijven en clusters van bedrijven (buy & build);
–    versterkte focus op groeisectoren.

Bij nieuwe acquisities richt Value8 zich met name op groeiende sectoren, sectoren die harder groeien dan de economie als geheel. In dat kader heeft kent Value8 de volgende focussectoren: Healthcare, Food & Food Safety , Internet & Technology, Luxury & Leisure en Dedicated Financial Services.

Value8 groeit verder in 2013

Ook in de eerste maanden van 2013 is Value8  verder gegroeid. Op 21 januari 2013 heeft Value8 een meerderheidsbelang in het sterk groeiende zorgmaaltijdenbedrijf Eetgemak genomen. De omzet van Eetgemak steeg tussen 2008 en 2012 van 3 naar 17 miljoen euro. Op 28 februari 2013 heeft Value8 bekend gemaakt een 70 procentsbelang in Trust Alliance te hebben verworven. Trust Alliance verleent diensten op het gebied van administratie, jaarrekeningen, corporate governance, bestuur en aansturing van externe professionals (zoals accountants, fiscalisten en notarissen). Op 22 maart 2013 werd bekend dat Witte Molen, waarin Value8 een belang houdt van ruim 81 procent, overeenstemming heeft bereikt met het Belgische concern Laroy Duvo over de overname van de bedrijfsactiviteiten.  De bovengenoemde transacties passen in de nieuwe strategie en dragen naar verwachting bij aan het behalen van de doelstellingen.

Vooruitzichten en dividendvoorstel

Op basis van de huidige inzichten verwacht Value8 een voortgaande groei van het eigen vermogen te kunnen realiseren. Ook de recente transacties dragen bij aan deze groeiverwachting.

Value8 zal haar jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders houden op 12 juni 2013. Op de agenda zal onder meer een voorstel tot uitkering van dividend staan van 0,40 euro per gewoon aandeel en 1,75 euro per 7% cumulatief preferent aandeel.  Het volledige jaarverslag en de overige agendastukken zullen tijdig op de website geplaatst worden.

De cijfers in dit persbericht zijn aan de gecontroleerde jaarrekening ontleend.